SFS 1991:351

910351.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:351 Lag

Utkom från trycket

om handelsageiitur;

den 28 maj 1991

utfärdad den 2 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Med handelsagent förstås i denna lag den som i en näringsverksam­

het har avtalat med en annan, huvudmannen, att för dennes räkning

självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor genom
att ta upp anbud till huvudm annen eller sluta avtal i dennes nam n.

2 § Avtalsvillkor som strider mot bestämmelserna i denna lag gäl ler i

stället för lagens bestämmelser, om inte annat anges i lagen. Med av-

586

• Prop. 1990/91:63, LU25. rskr. 220.

¬

background image

talsvillkor jämst älls praxis som har utbildats mellan parterna samt han-

SFS 1991:351

delsbruk eller annan sedvänja.

Om det av lagen framg år att en bestämmelse inte får åsidosättas genom

avtal, gäller bestämmelsen också framför praxis som ha r utbildats mellan

parterna och framfor handelsbruk eller annan sedvänja.

3 § En bestämmelse som enligt lagen in te får åsidosättas till nackdel för
agenten får inte heller åsidosättas till nackdel för denne genom ett avtal om
att främmande rätt skall tillämp as på rätt sförhållandet, om rättsförhållan­
det annars skulle bedömas enligt denna lag.

4 § Om agenten eller huvudmannen begär det, skall en handling som
återger agenturavtalet och ändringar i detta up prättas och undertecknas av

parterna.

Parterna kan inte avstå från sin rätt att på begäran få en sådan handling

som avses i första stycket.

Agentens skyldigheter

5 § Agenten skall vid uppdragets fullgörande tilivarata huvudmannens

intressen samt ha ndla lojalt och redligt.

Det åligger agenten särskilt att
1. göra skäliga ansträngningar för att inhämta anbud och, om det ingår i

uppdraget, sluta avtal om sådant som omfattas av agenturavtalet,

2. underrätta huvudmannen om anbud som har upptagits och avtal som

har ingåtts samt om andra omständigheter av betydelse for uppdraget som

agenten känner till, och

3. följa skäliga anvisningar från huvudmannen.
Avtalsvillkor som st rider mot bestämmelserna i denna paragraf är inte

bindande för parterna.

6 § Agenten skall väl vårda varor och an nat som t illhör huvudmannen
och som är i agentens besittning. Agenten skall hålla den sakförsäkring
som behövs. Huv udmannens varor skall hållas avskilda från andr a varor.

Har agenten rätt att ta emot betalning for sålda varor, är han skyldig att

hålla mottagna medel avskilda och avge redovisning f örsitt uppdrag.

Huvudmannens skyldigheter
7 § Huvudmannen skall handla lojalt och redligt mot agenten .

Det åligger huvudmannen särskilt att

1. lämna agenten prover, beskrivningar, prislistor och annat nödvändigt

material beträffande de varor som uppdraget gäller,

2. lämna agenten de upplysningar som krävs för uppdragets fullgörande,

och

3. utan oskäligt uppehåll meddela agenten att han har antagit eller

avslagit ett anbud som agenten har tillställt honom eller att ett avtal som
agenten har förmedlat inte har fullgiorts.

Huvudmannen skall utan oskäligt uppehåll underrätta agenten, om han

förutser att verksamhetens omfattning kommer att bli väsentligt mindre

än vad agen ten skäligen kunnat vänta sig.

587

¬

background image

SFS 1991:351

Avtalsvillkor som s trider mot bestämmelserna i denna paragraf är inte

bindande för parterna.

Provision m.m.

8 § Om agenten och huvudmannen inte har avtalat om agentens ersätt­

ning, skall denna bestämmas till vad som är sedvanligt d är agenten utövar

sin verksa mhet. Finns ingen sådan sedvana, skall ersättningen bestämmas

till vad som är skäligt med hänsyn till samtliga omständigheter som rör

uppdraget.

9 § Agenten har rätt till provision på avtal som ingås under uppdragsti­

den,

1. om avtalet kan anses ha kommit till stånd genom agentens medver­

kan,

2. om avtalet utan agentens medverkan har ingåtts med en tredje man,

som agenten tidigare har anskaffat som kund såvitt avser avtal av samma
slag, eller

3. om agenten har tilldelats ett visst område eller en viss kundkrets och

avtalet har ingåtts med en tredje man som hör till området eller kundkret­
sen,

10 § Agenten har rätt till provision på avtal som ingås efter det att

uppdraget har upphört,

1. om avtalet har ingåtts under sådana omständigheter som avses i 9 §

och agenten eller huvudmannen har tagit emot tredje mans anbud under

uppdragstiden, eller

2. om avtalet har kommit till stånd huvudsakligen genom agentens

medverkan under uppdragstiden och det har ingåtts inom skälig tid efter

det att uppdraget har upphört.

En tillträdande agent har inte rätt till provision enligt 9 § på ett avtal

som ger den avgående agenten rätt till provision enligt första stycket, om
det inte med hänsyn till omst ändigheterna är skäligt att provisionen delas

mellan agenterna.

11 § Provisionen skall betalas inom en månad efter utgången av det

kvartal då provisionen är intjänad.

Provisionen är intjänad när och i den mån någon av fö ljande omständig­

heter föreligger.

1. Huvudmannen har fullgjort avtalet med tredje man.
2. Huvudmannen skulle enligt avtalet med tre dje man ha fullgjort detta.

3. Tredje man har fullgjort avtalet.
Agenten ar inte bunden av avtalsvillkor som ä r mindre fördelaktiga för

honom än bestämmelserna i första stycket.

Agenten är inte heller bund en av avtalsvillkor som innebär att provi­

sionen är in tjänad senare än då tredje man h ar fullgjort avtalet eller skulle

ha gjort det, om huvudmannen hade fullgjort avtalet som han borde.

12 § Agentens rätt till provision bortfaller om det visas att avtalet mellan

huvudmannen och tredje man inte har fullföljts och att de tta inte beror på

588

huvudmannen eller något förhållande på dennes sida.

¬

background image

Om tredje man har u nderlåtit att fullfölja avtalet på grund av att huvud-

SFS 1991:351

mannen utan agentens samtycke har beviljat honom a nstånd med att göra

det eller kommit Överens med honom om återgång av avtalet, påverkar
detta inte agentens rätt till provision.

Fullföljer tredje man avtalet endast delvis, har agenten rätt till provision

på den del som sva rar mot vad som har fullföljts, om inte annat följer av

första eller andra stycket.

Bortfaller agentens krav på provision till följd av bestämmelserna i

första-tredje styckena, skall han betala tillbaka det som betalats för myc­

ket.

Agenten är inte bunden av avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga för

honom är bestämmelserna i fÖrsta -tredje styckena.

13 § Huvudmannen skall senast en månad efter utgången av vai je kvar­

tal ge agenten en provisionsnota med uppgift om den provision som är
intjänad under kvartalet. Provisionsnotan skall innehålla alla uppgifter av
betydelse för beräkningen av provisionen.

Har agenten helt eller delvis förlorat sin rätt till provision på ett avtal,

skall uppgif t om detta lämnas i den provisionsnota som avser det kvartal

då rätten till provisionen bortföll. I provisionsnotan skall därvid anges

skälet till att rätten till provisionen bortfallit.

Agenten är i nte bunden av avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga fÖr

honom än bestämmelserna i denna paragraf.

14 § Agenten har rätt att från huvudmannen få alla upplysningar som

denne har tillgång till och som agenten behöver för att kunna kontrollera
om provisionsnotan innehåller de provisionsbelopp som är intjänade. Till
sådana upplysningar hör utdrag ur huvudmannens bokföring.

Om huvudmannen inte inom skälig tid efter det att begäran därom

framställts lämnar agenten sådana upplysningar som avses i första stycket

eller det finns anledni ng att anta att dessa upplysningar eller uppgifterna i

provisionsnotan är oriktiga, har agenten rätt att granska huvudmannens

bokföring i den omfattn ing som behövs. Huvudmannen får därvid avgöra
om granskningen skall utföras av agenten själv eller av en auktoriserad

eller godkänd revisor som agenten har utsett.

Agenten är inte bunden av avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga fÖr

honom än bestämmelserna i denna paragraf.

15 § Om agenten inte i rätt tid har fått provision eller annan ersättning
av huvudmannen eller om det finns starka skäl att anta att han inte

kommer att få den , har agenten rätt att till säkerhet fÖr sin f ordran hålla

inne varor, material och handlingar som tillhör huvudmannen och som
agenten har tagit emot för att fullgöra uppdraget. Fullmakter och andra

handlingar av synnerlig betydelse för huvudmannen får dock inte hållas
inne.

Har agenten köpt varor för huvudmannens räkning och sänt varorna

vidare till huvudmannen, eller har agenten sänt tillbaka varor till h uvud­

mannen vilka han haft till försäljning, får agenten för att säkerställa sin
rätt enligt första stycket hindra att varorna lämnas ut till huvudmannen.
Detta gäller även om huvudmannen har tagit emot transportdokument

589

avseende varorna.

¬

background image

SFS 1991:351

Agentens rätt att hålla inn e varor, material och handlingar upphör när

huvudmannen har ställt godtagbar säkerhet for fordringen.

Avtalsvillkor som är mindre fordelaktiga for agenten än bestämmelserna

i denna paragraf är inte bindande for agenten.

16 § Agenten får sälja varor som han håller inne enligt 15 § efter tre

månader från det att han har meddelat huvudmannen att varorna hålls

inne. Agenten få r därvid täcka de fordringar for vilka varorna har utfört

säkerhet med vad som inflyter från försäljningen. Försäljningen får ske

under hand eller på offentlig auktio n.

Om var orna är utsatta for snabb förstörelse eller försämring eller om de

fordrar alltför kostsam vård, får de säljas tidigare än vad som framgår av
första stycket.

Om huv udmannen är i konku rs, gäller i stället 8 kap. 10 § konkurslagen

(1987:672).

Avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga för agenten än bestämmelserna

i denna paragraf är inte bindande för agenten.

Förhållandet till tredje man

17 § Agenten får inte utan särskilt bemyndigande sluta avtal om försälj­

ning eller köp på huvudmannens vägnar.

I fråga om hemförsäljning finns särskilda bestämmelser i hemförsälj-

ningslagen (1981:1361).

18 § Har agenten slutit avtal om försäljning eller köp på huvud mannens

vägnar utan att vara behörig till det, skall huvudmannen, om han inte

godkänner avtalet, meddela tredje man detta. Huvudmannen skall lämna

meddelandet utan oskäligt uppehåll efter det att han har fått kännedom

om avtalet. Gör huvudmannen inte det, är han bunden av avtalet.

19 § Vill huvudmannen inte anta ett anbud som agenten har mottagit,
skall huvudmannen meddela tredje man detta utan oskäligt uppehåll efter

det att han har fått kännedom om anbudet. Gör han inte det, är anbudet

antaget.

Vad som sägs i första stycket gäller inte då agenten och tre dje man har

avtalat att anbudet skall förfalla om huvudmannen inte uttryckligen antar

det.

20 § Har tredje man avgett et t anbud till agenten och har denne sänt in

anbudet till hu vudmannen, har tredje man samma rätt att återkalla anbu­
det hos h uvudmannen som om han själv hade sänt in anbudet.

Vad som sägs i första stycket gäller inte, om annat har avtalats mellan

agenten och t redje man.

21 § Har en tredje man som är näringsidkare förhandlat med agenten
och därefter fått ett meddelande från huvudmannen att denne bekräftar ett
avtal eller antar ett anbud som agenten har sänt in, skall tredje man, om
han anser att han inte har slutit något avtal eller avgett något anbud eller

590

att avtalet eller anbudet är oriktigt återgivet, meddela h uvudmannen detta

¬

background image

utan oskäligt uppehåll. Gör tredje man inte det och kan han int e heller visa

SFS 1991:351

att meddelandet var oriktigt, anses han ha ingått ett avt al med det innehåll
som meddelandet från h uvudmannen utvisar.

22 § Agenten får inte utan särskilt bemyndigande ta emot betalning för

sålda varor eller efter det att ett avtal har ingåtts medge a nstånd med

betalningen eller nedsätt ning i priset eller annan ändring i avtalet.

Får huvudmannen kännedom om att agenten utan bemyndigande har

vidtagit en åtgärd som avses i första stycket beträffande ett avtal som kan

anses ha kommit till stånd genom agentens medverkan eller som har

ingåtts med en tred je man som h ör till ett område eller en kundk rets som
har tilldelats agenten, skall huvudmannen, om han inte vill godkänna

åtgärden, meddela tredje man detta utan oskäligt uppehåll. Gör han inte

det, anses han ha godkänt åtgärden.

I fråga om hemförsäljning finns särskilda bestämmelser i hemförsälj-

ningslagen (1981:1361).

23 § Vill tred je man åberopa fel i en köpt vara eller dröjsmål med dess
avlämnande eller vill han ge huvudmannen något annat meddelande som
rör uppfyllelsen av ett a vtal, får han vända sig till agenten, om avtalet kan
anses ha kommit till stånd genom agentens medverkan eller har ingåtts
med en tredje man som hör till ett område eller en kundkrets som har
tilldelats agenten. Denne får inte utan särskilt bemyndigande träffa något

avgörande med anled ning av ett sådant meddelande.

Får h uvudmannen kännedom om att agenten utan bemyndigande har

träffat ett sådant avgörande som avses i första stycket, skall huvudman­

nen, om han inte vill godkänna avgörandet, meddela tredje man detta utan

oskäligt uppehåll. Gör han inte det, anses han ha godkänt avgörandet.

Agenturavtalets upphörande m.iti.
24 § Ett agenturavtal som inte har ingåtts för viss tid får av agenten eller

huvudmannen uppsägas att upphöra efter den uppsägningstid som anges i

andra stycket.

Uppsägningstiden är en månad under det första året av uppdragstiden.

Uppsägningstiden förlängs sedan med en månad för varje påböijat år av

uppdragstiden till dess att uppsägningstiden uppgår till sex månader.

Parterna kan inte i förväg avtala om kortare uppsägningstid än vad som

sägs i andra stycket. Dock får de avtala att uppsägning från agentens sida

får ske med tre månaders uppsägningstid även om uppdragstiden har varat
tre år eller längre.

Om parterna avtalar om längre uppsägningstid än vad som sägs i andra

stycket, får uppsägningstiden inte vara kortare vid uppsägning från huvud­

mannens sida än vid uppsägning från agentens sida.

Uppsägningstiden räknas från utgången av den kalendermånad då upp­

sägningen skedde.

25 § Ett agenturavta! som ingåtts för viss tid upphör vid avtalstidens

slut.

Om parterna fortsätter agenturförhållandet efter avtalstidens slut, skall

591

¬

background image

SFS 1991:351

avtalet därefter betraktas som ett icke tidsbestämt avtal. Vid beräkningen
av uppsägningtiden enligt 24 § för ett sådant avtal skall därvid tas hänsyn

till hela den tid som agenturförhållandet har varat.

Avtalsvillkor som strider mot bestämmelserna i andra stycket är inte

bindande för parterna.

26 § Agenten eller huvudmannen får säga upp agenturavtalet med ome­

delbar verkan, om

1. motparten har underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet

eller lagen och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den andre samt

motparten insåg eller borde ha inse tt detta, eller

2. det annars finns en viktig grund för att frånträda avtalet i förtid.
Den som vill säga upp avtalet i förtid skall göra detta utan oskäligt

uppehåll efter det att han fick eller borde ha lätt kännedom om den

omständighet som han åberopar. Gör han inte det, förlorar han rätten att
åberopa omständigheten.

Agenten är inte bunden av avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga för

honom än bestämmelserna i denna paragraf.

27 § Om agenten eller huvudmannen försätts i konku rs, upphör agentur­

avtalet att gälla. Utan hinder av huvudmannens konkurs får dock agenten
göra uppdraget gällande för tiden intill utgången av dagen efter den då

kungörelse om konkursbeslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar,

om han inte tidigare hade eller borde ha haft kännedom om konkursen.

28 § När agenturavtalet upphör, har agenten rätt till avgångsvederlag,
om och i den mån

1. agenten har tillfört huvudmannen nya kunder eller väsentligt Ökat

handeln med den befintliga kundkretsen och huvudmannen kommer att
ha väsentlig fördel av förändringen, och

2. avgångsvederlag är skäligt med hänsyn till samtliga omständigheter,

särskilt agentens förlust av provision på avtal med de i första punkten

angivna kunderna.

Bestämmelserna i första stycket skall ha motsvarande tillämpning, om

agenturförhållandet upphör på grund av agentens död.

Avgångsvederlaget uppgår till högst ett belopp motsvarande ett års er­

sättning, beräknad efter ett genomsnitt under de senaste fem åren eller den

kortare tid som uppdraget har varat.

Avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga för agenten än bestämmelserna

i denna paragraf är inte bindande för agenten.

29 § Agenten har inte rätt till avgångsvederlag enligt 28 §, om

1. huvudmannen säger upp agenturavtalet på grund av att agenten

uppsåtligen eller av vårdslöshet väsentligt åsidosatt sina plikter gentemot
huvudmannen och åsidosättandet är av sådant slag som ger huvudmannen
rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan enligt 26 § första s tycket 1,

eller

2. agenturavtalet upphör till följd av agentens konkurs, eller
3. agenten i samförstånd med huvudmannen överlåter agenturen till

592

någon annan.

¬

background image

Avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga for agenten än bestämmelserna

SFS 1991:351

i d enna paragraf är inte bindande för agenten.

30 § Säger agenten själv upp agenturavtalet, har han rätt till avgångsve­

derlag enligt 28 § endast om

1. uppsägningen grundas på en omständighet på huvudmannens sida av

sådant slag som ger agenten rätt att säga upp avtalet med omedelbar

verkan enligt 26 § , eller

2. det på grund av agentens ålder eller sjukdom eller liknande förhållan­

de inte skäligen kan krävas a tt han fortsätter sin verksamhet.

Avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga för agenten än bestämmelserna

i denna paragraf är inte bindande för agenten.

31 § Agenten förlorar sin rätt till avgångsvederlag, om han inte inom ett
år från det att avtalet upphörde meddelar huvudmannen att han kräver
sådant vederlag.

Avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga för agenten än bestämmelserna

i denna paragraf är i nte bindande för agenten.

32 § Har agenturavtalet upphört skall agenten, intill dess huvudmannen
själv kan bevaka s ina intressen, vidta sådana åtgärder som är nödvändiga
för att skydda huvudmannen mot förlust, om det inte därav uppkommer
betydande kostnad, olägenhet eller ekonomisk risk för agenten. Denne har

rätt till skä lig ersättning för åtgärderna.

33 § När agenturavtalet har upphört skall agenten till huvudmannen

återlämna varor, material och handlingar som han har mottagit för att
fullgöra uppdraget. Agenten har dock rätt att till säkerhet för fordran

innehålla huvudmannens egendom i enlighet med 15 § och försälja den

enligt 16 § .

Skadestånd
34 § Underlåter agenten eller huvudmannen att fullgöra sina skyldighe­

ter enligt a genturavtalet eller lagen, är han skyldig att ersätta den andre

den skada som uppkommer därav, om han inte visar att underlåtenheten
ej beror på försummelse på hans sida.

Upphör agenturavtalet att gälla till följd av den ena partens konkurs, har

den andra parten rätt till ersättning för den skada som uppkommer därav.

Den som vill kräva skadestånd skall meddela den andre detta utan

oskäligt uppehåll efter det att han fick eller borde ha fått kännedom om de
omständigheter som ligger till grund för kra vet. Gör han inte det, förlorar

han rätten till skadestånd utom i fall när den andre har handlat grovt
vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga för agenten än bestämmelserna

i den na paragraf är inte bindande för agenten.

Konkurrensklausuler

35 § Ett avta l mellan agenten och huvudmannen att agenten inte skall

bedriva verksamhet efter det att agenturavtalet har upphört (konkurrens-

593

¬

background image

/

SFS 1991:351

klausul) är bindande för agenten bara om och i den mån konkurrensklau­

sulen

1. har upprättats skriftligt

2. avser det område eller den kundkrets som har tilldelats agenten, och

3. avser de slag av varor som age nturavtalet gäller.

Agenten är inte bunden av en konkurrensklausul i den mån den avser

längre tid än två år efter det att agenturavtalet har upphört.

Bestämmelserna i d enna paragraf hindrar inte att lagen (1915; 218) om

avtal och an dra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område tillämpas

på en konkurrensklausul.

Vissa meddelanden

36 § Har ett meddelande från agenten enligt 16, 31 eller 34 §, från

huvudmannen enligt 18, 19, 22, 23 eller 34 § eller från tredje man enligt

21 § avsänts på ett ändamålsenligt sätt, får meddelandet åberopas även om
det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. I fråga om agenturavtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande

tillämpas bestämmelserna om handelsagentur i lagen (1914:4 5) om kom­
mission, handelsagentur och handelsresande till utgången av år 1993.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.