SFS 1974:219

740219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

_

SFS 1974:219

om ändring i iagen (1914: 45) om kommission,

handelsagentur och handelsresande;

den 2 1 maj 1974

utfärdad den 10 maj 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i fråga om lagen (1914:45)

om kommission, handelsagentur och handelsresande

dels att 1, 27—29, 46, 50—52, 68—71, 73, 86 och 87 §§ skall ha

nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 86 a §, av nedan an­

givna lydelse.

1 § De i denna lag givna stadganden skola lända till efterrättelse, så

vitt ej annat följer av avtal eller av handelsbruk eller annan sedvänja.

Att i vissa fall avtal eller sedvänja icke gäller emot denna lag stadgas

här nedan särskilt.

27 § Handclskommissionär är berättigad till provision å avtal, som

han under uppdragstiden för kommittentens räkning ingår med tredje

man.

Har kommissionären varaktigt uppdrag och ingås avtal för kommitten­

tens räkning efter uppdragets slut, skola bestämmelserna i 68 § första

stycket andra punkten samt andra—fjärde styckena om handelsagents

rätt till provision äga motsvarande tillämpning.

28 § Fullgöres icke avtalet på tredje mans sida, har kommissionär

rätt till provision endast om underlåtenheten beror av kommittenten
eller av händelse som denne, om han själv slutit avtalet med tredje man,

icke skulle kunnat åberopa mot tredje man för undgående av skade­

ståndsskyldighet.

Fullgöres avtalet blott till en del, är kommissionären, om icke första

stycket föranleder annat, berättigad till provision som svarar mot den
fullgjorda delen.

29 § Avgifter för brev, telegram och telefonsamtal, premier för för­

säkring av godset och övriga utgifter, för vilka kommissionär haft fog,
skola särskilt gottgöras honom, så vitt ej provision eller annan ersättning,
som han äger uppbära, är avsedd att innefatta gottgörelse jämväl för
dem. För forsling, förvaring eller annan dylik åtgärd med godset, äge

kommissionären tillgodoföra sig gottgörelse, ändå att han icke fått vid­

kännas särskild utgift därför.

Står kommissionären del credere, skall detta gottgöras honom särskilt.

46 § Vill kommittenten återkalla eller kommissionären avsäga sig

uppdraget, stånde det honom fritt. Part som bringar uppdraget att
upphöra utan att iakttaga gällande uppsägningstid är dock skyldig att

utgiva skadestånd i enlighet med 51 §.

50 § För varaktigt kommissionsuppdrag som ej avser viss bestämd

1 Prop. 1974: 29, L U 13, rskr 170.

513

33_SFS 1974

¬

background image

SFS 1974: 219

514

tid gäller en uppsägningstid av minst tre månader eller, om uppdraget
vid uppsägningen har varat kortare tid än ett år, en månad, räknat
från utgången av den kalendermånad då uppsägningen skedde. Avtal om

kortare uppsägningstid är ej gällande mot kommissionären.

51 § Om kommittenten eller kommissionären bringar uppdraget att

upphöra utan att iakttaga gällande uppsägningstid, skall han ersätta
motparten den förlust som denne lider därigenom. Detsamma gäller,

om det kan anses avtalat att kommissionären skall sköta uppdraget

under bestämd tid eller slutföra visst ärende och uppdraget bringas

att upphöra i fö rtid.

Första stycket gäller ej, om part återkallar eller avsäger sig uppdra­

get på grund av att motparten har åsidosatt sina avtalsenliga förplik­

telser mot honom. Kommittenten undgår dock i sådant fall ersättnings­

skyldighet endast om kommissionären har gjort sig skyldig till väsent­

lig pliktförsummelse. Även i annat fall än när pliktförsummelse före­

ligger är part befriad från skadeståndsskyldighet enligt första .stycket,
om det icke rimligen kan påfordras att uppdraget skall bestå.

Part som bringar uppdraget att upphöra i förtid på grund av den

andres pliktförsummelse och som enligt andra stycket är befriad från
skadeståndsskyldighet har rätt till ersättning av motparten för den för­

lust han lider till följd av att uppdraget upphör i förtid. Part har även

rätt till ersättning, om uppdraget förfaller i förtid till följd av mot­

partens konkurs.

Kommissionären kan ej före uppdragets upphörande med bindande

verkan avstå från den rätt till ersättning som tillkommer honom enligt

denna paragraf.

52 § Kommissionär med varaktigt uppdrag har rätt att i skälig om­
fattning erhålla ersättning för förlust som uppkommer för honom ge­

nom att han på grund av uppdragets upphörande icke får täckning för

sådana investeringar i byggnader, lager, maskiner, transportmedel eller

liknande som han har gjort för uppdraget efter överenskommelse eller

i sam förstånd med kommittenten.

Första stycket gäller ej, om kommittenten återkallar uppdraget på

grund av att kommissionären i väsentlig mån har åsidosatt sina skyl­

digheter mot honom eller om uppdraget förfaller på grund av kommis-

sionärens konkurs. Avsäger sig kommissionären uppdraget i förtid,
gäller första stycket endast om kommittenten har åsidosatt sina skyldig­

heter mot kommissionären eller det av annan anledning icke rimligen

kan påfordras att uppdraget skall bestå.

I fall som avses i andra stycket första punkten förlorar kommissionä­

ren även i övrigt sin rätt till ersättning för utgifter som till följd av

uppdragets upphörande bli onyttiga för kommittenten. Avsäger sig kom­

missionären uppdraget i förtid, har han rätt till ersättning endast om

fall föreligger som avses i a ndra stycket andra punkten.

Kommissionären kan ej före uppdragets upphörande med bindande

verkan avstå från sin rätt till ersättning enligt första stycket annat än
i sam band med att investeringen företages.

68 § Handelsagent är berättigad till provision å försäljningsavtal,

¬

background image

som slutes av honom under uppdragstiden eller som eljest kan anses ha

SFS 1974: 219

kommit till stånd under samma tid genom hans medverkan. Rätt till

provision föreligger även, om försäljningsavtalet ingås efter uppdragets

slut men köparens anbud dessförinnan kommit huvudmannen eller
agenten tillhanda.

Ingås försäljningsavtal efter uppdragets slut i annat fall än som avses

i första stycket andra punkten, är agenten likaledes berättigad till pro­

vision (efterprovision), om avtalet kan anses ha kommit till stånd genom
hans medverkan under uppdragstiden.

Förebringas ej utredning om efterprovisionens storlek och har upp­

draget varat minst ett år, skall efterprovision utgå med belopp som

motsvarar tre månaders provision, beräknad efter genomsnittet av

månadsprovisionerna under uppdragets sista år. Vad nu sagts gäller
dock ej, om uppsägning skett med minst sex månaders uppsägningstid.

Agenten kan icke före uppdragets slut med bindande verkan avstå

från den rätt till ersättning som tillkommer honom enligt andra och

tredje styckena.

69 § Fuilgöres icke avtalet på köparens sida, har agenten rätt till

provision endast om underlåtenheten beror av huvudmannen eller av
händelse, som denne icke kan åberopa mot köparen för undgående av

skadeståndsskyldighet. Har huvudmannen överenskommit med köparen

om avtalets återgång eller har han beviljat honom anstånd med köpe­
skillingen och uteblir i följd härav betalningen, inverkar detta icke på
agentens rätt till provision, såvida ej denne samtyckt till åtgärden.

Erlägges köpeskillingen blott till en del, är agenten, om icke första

stycket föranleder annat, berättigad till provision som svarar mot vad
som influtit.

Har agenten varaktigt uppdrag, skall provisionen utbetalas så snart

avtalet fullgjorts eller bort fullgöras av huvudmannen. Underlåter kö­

paren att betala och har agenten ej enligt första stycket rätt till provision

oavsett betalning, är huvudmannen dock berättigad att återkräva pro­

visionsbeloppet av agenten.

70 § Äger handelsagent uteslutande rätt att å viss ort eller eljest inom
visst distrikt för huvudmannens räkning upptaga köpeanbud eller sluta
försäljningsavtal, är han berättigad till provision jämväl å avtal, som

under uppdragstiden utan hans medverkan slutes med köpare tillhörande

distriktet. Kommer sådant avtal till stånd efter uppdragets slut, skall pro­
vision utgå, om köparens anbud dessförinnan kommit huvudmannen
eller agenten tillhanda.

71 § Handelsagent, som varaktigt företräder sin huvudman, har rätt

att senast en månad efter utgången av varje kalenderkvartal erhålla pro­
visionsnota från huvudmannen beträffande försäljningar, som kommit

till stånd genom agentens medverkan eller under sådana omständigheter,

att 70 § äger tillämpning.

I provisionsnotan skola upptagas alla försäljningsavtal, som under det

sist förflutna kalenderkvartalet blivit eller bort bliva å säljarens sida
fullgjorda, med angivande fÖr varje avtal av det provisionsbelopp, som

tillgodoföres agenten, eller, där provision icke tillgodoföres honom, av

515

anledningen därtill.

¬

background image

S¥S 1974:219

Yppa sig, sedan provision blivit agenten tillgodoförd, sådana omstän­

digheter, att provisionen finnes icke böra tillkomma honom, äge huvud­
mannen i en följande provisionsnota tillgodoföra sig belop pet.

73 § Handelsagent har rätt till särskild ersättning för utgifter som va­

rit påkallade för uppdragets behöriga fullgörande. Sådan ersättning ut­
går dock ej, om utgifterna varit att hänföra till rörelsens nor mala drift.

Har agenten åtagit sig att mottaga betalning för sålda varor eller att

stå del credere, skall detta gottgöras honom särskilt.

86 §- Är handelsresande anställd i sin huvudmans tjänst, har han rätt

till en uppsägningstid av minst tre månader, räknat från utgången av

den kalendermånad då uppsägningen skedde. Att handelsresanden i vissa
fall har rätt till lä ngre uppsägningstid följer av lagen (1974: 12) om an­

ställningsskydd.

Underlåter huvudmannen att iakttaga uppsägningstid enligt första

stycket, äga 38 § första, tredje och fjärde styckena samt 40 § lagen

(1974; 12) om anställningsskydd mo tsvarande tillämpning.

Avtal som innebär inskränkning av handelsresandes rättigheter enligt

första eller andra stycket är ogiltigt i den delen. Avvikelse från första
stycket får dock göras med stöd av kollektivavtal som på handelsresan­

dens sida har slutits eller godkänts av organisation som är att anse som

huvudorganisation enligt lagen (1936: 506) om förenings- och förhand­

lingsrätt.

Mål om tillämpning av denna paragraf handlägges på sätt som anges

i 42 § lagen (1974: 12) om anställningsskydd. I sådant mål äger 41 §
tredje stycket samma lag motsvarande tillämpning.

86 a § Anställd handelsresande har rätt till särskild ersättning för ut­
gifter för resor, uppehälle under resor, porto, telegram, telefon och lik­

nande, i den mån utgifterna varit skäligen påkallade. Huvudmannen är

skyldig a tt på begäran ge handelsresanden erforderligt förskott till täc­
kande av sådana utgifter. Avtal, varigenom handelsresandens rätt enligt

detta stycke begränsas, är utan verkan.

Utan huvudmannens lov ä ger anställd handelsresande icke under sina

resor upptaga köpeanbud eller sluta försäljningsavtal för annans räk­

ning än huvudmannens.

Skall till anställd handelsresande lön helt eller delvis utgå i form av

provision, skola 68, 70 och 71 §§ äga motsvarande tillämpning. Provi­

sion utgår oberoende av om avtalet fullgöres på köparens sida och skall
utbetalas så snart avtalet fullgjorts eller bort fullgöras av huvudmannen.

87 § Ar handelsresande icke anställd i sin huvudmans tjänst, skola, så

vitt ej annat följer av 1 §, 66—68 och 70—74 §§ äga motsvarande till-

lämpning. Provision utgår oberoende av om avtalet fullgöres på köpa­
rens sida och skall utbetalas så snart avtalet fullgjorts eller bort fullgö­

ras av huvudmannen. Beträffande upphörande av rättsförhållandet mel-

516

2 S enaste lydelse 1971: 200.

¬

background image

lan handelsresanden och hans huvudman äga 46^—52 §§ motsvarande

SFS 1974: 219

tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974. Har kommissionär, handels­

agent eller handelsresande ingått avtal med huvudmannen före ikraft­

trädandet, gäller dock äldre bestämmelser i fråga om rättsförhållande

som avses med avtalet. I fråga om anställd handelsresande gäller dock

äldre bestämmelser om anställningens upphörande endast om uppsägning

eller avskedande har skett före ikraftträdandet.

Utan hinder av första stycket gäller de nya bestämmelserna om

kommissionärs, handelsagents eller handelsresandes rätt till provision på

avtal som ingås efter uppdrags- eller anställningstidens slut, om uppdra­
get respektive anställningen har upphört efter ikraftträdandet.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM"

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.