SFS 2005:64 Rättelseblad. Lag om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur

050064r.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur;

utfärdad den 24 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 och 22 §§ lagen (1991:351) om

handelsagentur skall ha följande lydelse.

17 § Agenten får inte utan särskilt bemyndigande sluta avtal om försälj-
ning eller köp på huvudmannens vägnar.

I fråga om distansavtal och hemförsäljningsavtal finns särskilda bestäm-

melser i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

22 § Agenten får inte utan särskilt bemyndigande ta emot betalning för
sålda varor eller efter det att ett avtal har ingåtts medge anstånd med betal-
ningen eller nedsättning i priset eller annan ändring i avtalet.

Får huvudmannen kännedom om att agenten utan bemyndigande har vid-

tagit en åtgärd som avses i första stycket beträffande ett avtal som kan anses
ha kommit till stånd genom agentens medverkan eller som har ingåtts med
en tredje man som hör till ett område eller en kundkrets som har tilldelats
agenten, skall huvudmannen, om han inte vill godkänna åtgärden, meddela
tredje man detta utan oskäligt uppehåll. Gör han inte det, anses han ha god-
känt åtgärden.

I fråga om distansavtal och hemförsäljningsavtal finns särskilda bestäm-

melser i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161.

SFS 2005:64

Utkom från trycket
den 8 mars 2005

Obs! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 2005:64. Rättelsen avser 17 och
22 §§.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.