Lag (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1996:1179
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1851
Länk: Länk till register

SFS nr:

1996:1179
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad: 1996-11-28
Ändrad: t.o.m. SFS

2010:1851
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag gäller utbetalda, statligt reglerade räntebärande lån eller lånedelar, som har beviljats under medverkan av Boverket, Bostadsstyrelsen eller en länsbostadsnämnd enligt de författningar som anges i bilagan till denna lag, och lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål.

2 §   Som lånevillkor för lån eller lånedelar enligt 1 § skall - utöver låneförbindelsen - de villkor gälla som framgår dels av den författning som är tillämplig för lånet, dels av lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m. Vad som föreskrivs i dessa författningar om överklagande skall dock inte tillämpas. Författningsbestämmelserna skall i fortsättningen endast ha betydelse som lånevillkor.

Avgift som föreskrivs i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m. får tas ut även om avgiften inte angetts särskilt i avtalet. Avgiften får höjas endast om en ändring är påkallad av en ökad kostnad för lånehanteringen.

3 §   Vid tillämpningen av avtalsvillkoren ska låneförvaltaren ta till vara låntagarens intressen med tillbörlig omsorg och även i övrigt iaktta god kreditgivningssed.

Konsumentkreditlagen (2010:1846) gäller inte i fråga om sådana lån eller lånedelar som avses i 1 §. Lag (2010:1851).


Övergångsbestämmelser

1996:1179
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
   2. Lagen tillämpas inte vid handläggningen av sådana frågor som rör de i 1 § avsedda lånen som har väckts hos SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag eller Venantius Aktiebolag före den 1 januari 1997.

Bilaga
   1. Kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån och motsvarande äldre bestämmelser
   2. Kungörelsen (1948:566) angående statslån till kollektiva tvätterier
   3. Kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus och motsvarande äldre bestämmelser
   4. Kungörelsen (1956:334) angående statslån till kollektiva tvätterier m.m.
   5. Kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m.
   6. Kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m.
   7. Kungörelsen (1957:367) om statslån för anordnande av allmänna samlingslokaler m.m.
   8. Kungörelsen (1959:371) om lån från lånefonden för inventarier i studentbostäder
   9. Bostadslånekungörelsen (1962:537)
   10. Kungörelsen (1962:538) om förbättringslån
   11. Tomträttslånekungörelsen (1965:905)
   12. Bostadslånekungörelsen (1967:552)
   13. Räntelånekungörelsen (1967:553)
   14. Kungörelsen (1968:227) om markförvärvslån till kommun
   15. Kungörelsen (1972:760) om lån avseende kostnader för outhyrda lägenheter
   16. Kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler
   17. Kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus
   18. Kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
   19. Bostadsfinansieringsförordningen (1974:946)
   20. Förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastigheter i vissa fall
   21. Förordningen (1976:260) om hyresförlustlån
   22. Förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m.
   23. Förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus
   24. Förordningen (1979:816) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m.m.
   25. Förbättringslåneförordningen (1980:261)
   26. Förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus
   27. Förordningen (1981:590) om lån till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m.m.
   28. Förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk
   29. Förordningen (1982:541) om lån till grundavgiften vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
   30. Förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus
   31. Förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter
   32. Förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti
   33. Förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868)
   34. Förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall
   35. Förordningen (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter
   36. Nybyggnadslåneförordningen (1986:692) för bostäder
   37. Ombyggnadslåneförordningen (1986:693) för bostäder
   38. Förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egna hem
   39. Förordningen (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder
   40. Förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.