SFS 2007:560 Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter / SFS 2007:560 Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
070560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:862) om finansiell
rådgivning till konsumenter;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2003:862) om finan-

siell rådgivning till konsumenter

dels

att 2 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

2 §

I denna lag avses med

konsument

: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare

: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten,

finansiellt instrument

: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden.

3 a §

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som

tillhandahålls av

1. fondbolag enligt 7 kap. 1 § första stycket 3 lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder,

2. försäkringsförmedlare enligt 5 kap. 1 § första stycket lagen (2005:405)

om försäkringsförmedling, eller

3. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
2. I fråga om rådgivning som har tillhandahållits före ikraftträdandet gäl-

ler äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:560

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.