SFS 2013:573 Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter / SFS 2013:573 Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
130573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:862) om finansiell
rådgivning till konsumenter;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a § lagen (2003:862) om finansiell

rådgivning till konsumenter ska ha följande lydelse.

3 a §

2

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som

tillhandahålls av

1. fondbolag enligt 7 kap. 1 § första stycket 3 lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder,

2. försäkringsförmedlare enligt 5 kap. 1 § första stycket lagen (2005:405)

om försäkringsförmedling,

3. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

4. AIF-förvaltare enligt 3 kap. 2 § andra stycket 4 lagen (2013:561) om för-

valtare av alternativa investeringsfonder.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse 2007:560.

SFS 2013:573

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.