SFS 2017:689 Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

170689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:862) om finansiell
rådgivning till konsumenter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 3 a §§ lagen (2003:862) om

finansiell rådgivning till konsumenter ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som

har samband med den egna näringsverksamheten,

finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om vär-

depappersmarknaden.

3 a §

3

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som

tillhandahålls av

1. fondbolag och förvaltningsbolag enligt lagen (2004:46) om värdepap-

persfonder,

2. försäkringsförmedlare enligt 5 kap. 1 § första stycket lagen (2005:405)

om försäkringsförmedling,

3. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

4. AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2007:560.

3 Senaste lydelse 2013:573.

SFS 2017:689

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.