SFS 2018:1225 Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter / SFS 2018:1225 Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
SFS2018-1225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning

til konsumenter
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 a § lagen (2003:862) om finansiel

rådgivning till konsumenter ska ha följande lydelse.

3 a §2 Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som

tillhandahålls av

1. fondbolag och förvaltningsbolag enligt lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder,

2. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

3. AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för försäkringsförmedlare som

enligt punkt 8 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2018:1219) om försäkringsdistribution får fortsätta att utöva sådan verk-

samhet som avses i den punkten efter den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU:45, rskr. 2017/18:427.

2

Senaste lydelse 2017:689.

SFS 2018:1225

Publicerad

den 28 juni 2018

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.