SFS 2004:571 Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter / SFS 2004:571 Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
040571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:862) om finansiell
rådgivning till konsumenter;

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (2003:862) om finansiell

rådgivning till konsumenter skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhanda-

håller en konsument och som omfattar placering av konsumentens tillgångar
i finansiella instrument eller i livförsäkringar med sparmoment. Lagen är
dock inte tillämplig när den som utför rådgivningen enbart förordar en annan
placering än som nu sagts.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2003/04:109, bet. 2003/04:FiU26, rskr. 2003/04:262.

SFS 2004:571

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.