SFS 2003:862 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter

030862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om finansiell rådgivning till konsumenter;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens

1 beslut föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhanda-

håller en konsument och som omfattar placering av konsumentens tillgångar
i finansiella instrument eller i livförsäkringar vars kapital helt eller delvis
placeras i finansiella instrument som konsumenten bestämmer. Lagen är
dock inte tillämplig när den som utför rådgivningen enbart förordar en annan
placering än som nu sagts.

2 §

I denna lag avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten,

finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse

avsedd för handel på värdepappersmarknaden.

3 §

Bestämmelserna i denna lag får inte frångås till nackdel för en konsu-

ment.

Näringsidkarens skyldigheter

4 §

Näringsidkaren skall

1. se till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens,
2. dokumentera vad som förekommit vid rådgivningstillfället, och
3. lämna ut dokumentationen till konsumenten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om vad näringsidkaren skall iaktta när det gäller rådgi-
vares kompetens, dokumentation av rådgivning, utlämnande av sådan doku-
mentation och om undantag från skyldigheten att lämna ut dokumentatio-
nen.

1 Prop. 2002/03:133, bet. 2003/04:LU3, rskr. 2003/04:27.

SFS 2003:862

Utkom från trycket
den 2 december 2003

background image

2

SFS 2003:862

5 §

Näringsidkaren skall i sin rådgivningsverksamhet iaktta god rådgiv-

ningssed och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen. Nä-
ringsidkaren skall anpassa rådgivningen efter konsumentens önskemål och
behov samt inte rekommendera andra lösningar än sådana som kan anses
lämpliga för konsumenten.

Näringsidkaren skall avråda konsumenten från att vidta åtgärder som inte

kan anses lämpliga med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska för-
hållanden eller andra omständigheter.

Skadestånd

6 §

Näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av

oaktsamhet orsakar konsumenten ren förmögenhetsskada skall ersätta ska-
dan.

7 §

Om konsumenten vill åberopa att finansiell rådgivning har orsakat ho-

nom eller henne ren förmögenhetsskada, skall konsumenten underrätta nä-
ringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han eller hon märkt eller
bort märka att skada har uppkommit.

Om konsumenten inte underrättar näringsidkaren inom den tid som följer

av första stycket, faller rätten till skadestånd enligt denna lag bort. Det-
samma gäller om konsumenten inte väcker talan inom tio år från rådgiv-
ningstillfället.

Tillsyn

8 §

Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter

som meddelats med stöd av lagen följs. Verkets tillsyn omfattar dock inte
verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn eller verksamhet som
bedrivs av advokater.

För tillsynen har Konsumentverket rätt att göra inspektion hos närings-

idkare som tillhandahåller finansiell rådgivning och att ta del av samtliga
handlingar som behövs för tillsynen. Näringsidkaren skall lämna de upplys-
ningar om verksamheten som begärs för tillsynen.

Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller lämnar upplys-

ningarna, får Konsumentverket förelägga näringsidkaren vid vite att fullgöra
sin skyldighet.

9 §

Om en näringsidkare som står under Konsumentverkets tillsyn utför fi-

nansiell rådgivning i strid med de krav som ställs i lagen eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen, får verket vid vite förelägga näringsidka-
ren att upphöra med finansiell rådgivning.

Om det är tillräckligt får Konsumentverket i stället meddela varning.

10 §

Konsumentverkets beslut enligt 8 § tredje stycket och 9 § får överkla-

gas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

background image

3

SFS 2003:862

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

ANN-CHRISTIN NYKVIST
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.