SFS 2012:68 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler / SFS 2012:68 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
120068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59);

utfärdad den 9 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 kap. 2 och 11 §§ distans- och

hemförsäljningslagen (2005:59) ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

Bestämmelserna om ångerrätt i 7�12 §§ gäller inte distansavtal om

1. finansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument och priset be-

ror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan
påverka och som kan inträffa under ångerfristen,

2. deltagande i emission eller annan likartad aktivitet och priset för den

rättighet som aktiviteten avser efter teckningstidens utgång kommer att bero
på sådana svängningar på finansmarknaden som sägs i 1,

3. kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bo-

stadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i
byggnad som inte hör till fastighet, eller

4. försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.
Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på konsu-

mentens begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet.

11 § Näringsidkaren har rätt till ersättning för den tjänst som har tillhanda-
hållits enligt distansavtalet innan ångerrätten utövades. Ersättningen får inte
överstiga ett belopp som står i proportion till omfattningen av den tillhanda-
hållna tjänsten, jämförd med den fullständiga tjänsten enligt avtalet.

Näringsidkaren får inte kräva betalning enligt första stycket, om närings-

idkaren

1. har underlåtit att lämna information enligt 3 § första stycket 8 om vad

konsumenten kan komma att få betala vid utövande av ångerrätten, eller

2. utan begäran från konsumenten har påbörjat fullgörandet av avtalet

innan ångerfristen har löpt ut.

1 Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002
om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om ändring av rådets
direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 98/27/EG (EGT L 271, 9.10.2002,
s. 16, Celex 32002L0065).

SFS 2012:68

Utkom från trycket
den 21 februari 2012

background image

2

SFS 2012:68

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.