SFS 2008:508 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler / SFS 2008:508 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
080508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 8 §, 3 kap. 6 § och 4 kap.

4 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 6 och 7 §§ ska

marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmel-
serna i 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses
vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

3 kap.

6 §

Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 3�5 §§ ska

marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmel-
serna i 29�36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses
vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

4 kap.

4 §

Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 3 § ska mark-

nadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i
29�36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:508

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.