SFS 2014:14 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

140014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59);

utfärdad den 16 januari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om distans- och hemförsälj-

ningslagen (2005:59)

dels att 2 kap., 4 kap. och 5 kap. ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 1 kap. 3 § ska betecknas 1 kap. 4 §,
dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 1–3, 7, 8, 11 och 12 §§ samt rubrikerna till

lagen och till 3 kap. ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 1 kap. 3 § ska sättas närmast före

1 kap. 4 §,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 2 kap., två nya paragrafer,

1 kap. 3 § och 3 kap. 14 §, samt närmast före 1 kap. 3 § och 3 kap. 14 § nya
rubriker av följande lydelse.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distans-

avtal och avtal utanför affärslokaler.

2 §

I lagen avses med

distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organi-

serat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande
sker på distans,

avtal utanför affärslokaler: avtal som ingås
– då näringsidkaren och konsumenten samtidigt är närvarande på någon

annan plats än i näringsidkarens fasta eller rörliga affärslokal eller efter det att
konsumenten lämnat ett anbud på en sådan plats,

– i näringsidkarens affärslokal eller med hjälp av ett medel för distanskom-

munikation i omedelbar anslutning till att konsumenten kontaktats av närings-
idkaren på någon annan plats där de samtidigt varit närvarande, eller

1 Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om
konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europa-
parlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv
85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304,
22.11.2011, s. 64, Celex 32011L0083).

SFS 2014:14

Utkom från trycket
den 28 januari 2014

background image

2

SFS 2014:14

– under en utflykt som har organiserats av näringsidkaren i marknads-

förings- eller försäljningssyfte,

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som

har samband med den egna näringsverksamheten.

Behörighet för näringsidkarens ombud

3 §

Om näringsidkaren anlitar ett ombud, ska denne alltid anses behörig att

handla på näringsidkarens vägnar när det gäller att

– ingå distansavtal eller avtal utanför affärslokaler,
– utfästa förmåner som är avsedda att ingå i ett sådant avtal, och
– ta emot betalning för näringsidkarens räkning.
Näringsidkaren får inte till nackdel för konsumenten inskränka denna be-

hörighet.

2 kap. Avtal om varor och icke finansiella tjänster

Tillämpningsområde

1 §

Detta kapitel gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller

upplåter lös egendom till eller utför en tjänst åt en konsument. Med tjänst av-
ses i detta kapitel också uthyrning av fast egendom. För avtal om finansiella
tjänster eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument gäller i
stället 3 kap.

Detta kapitel gäller inte för avtal som
1. avser uthyrning för varaktigt boende,
2. avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i

vatten,

3. ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i

en automatiserad affärslokal,

4. ingås med en operatör genom användning av en offentlig telefonauto-

mat,

5. avser en tjänst som fullgörs genom användning av en telefon-, internet-

eller faxuppkoppling, om tjänsten utförs vid ett enda tillfälle,

6. avser vadhållning, kasinospel eller andra lotteritjänster,
7. avser försäljning av livsmedel eller andra dagligvaror för hushållet som

levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem
med regelbunden utkörning, eller

8. omfattas av lagen (1992:1672) om paketresor eller lagen (2011:914) om

konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterpro-
dukt.

Kapitlet gäller inte för avtal utanför affärslokaler, om det pris som konsu-

menten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor.

I fråga om avtal om transport av personer gäller endast 3 § tredje stycket

och 9 §.

background image

3

SFS 2014:14

Information innan ett avtal ingås

2 §

Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information

om

1. sitt namn, organisationsnummer, telefonnummer och telefaxnummer

samt sin adress och e-postadress, och, om näringsidkaren agerar för någon an-
nans räkning, dennes motsvarande uppgifter,

2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper i den omfattning som är

lämplig med hänsyn till varan eller tjänsten och till hur informationen ges,

3. varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter, eller, om priset

inte kan anges i förväg, hur priset beräknas; om avtalet löper på obegränsad
tid eller avser en prenumeration, ska även kostnaderna per faktureringsperiod
och per månad anges,

4. kostnader för leverans eller porto och andra tillkommande kostnader,
5. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte

kostnaden är beräknad efter normaltaxa,

6. villkoren för betalning samt för leverans eller fullgörande på något annat

sätt och tidpunkt för leverans eller fullgörande; om avtalet ska ingås på nä-
ringsidkarens webbplats, ska det i början av beställningsprocessen anges vilka
betalningssätt som godtas och om det finns några begränsningar för leveran-
sen,

7. handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska

lämna och de villkor som gäller för detta,

8. den rätt som konsumenten har att reklamera enligt lag, hur reklamation

kan göras och gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan
vända sig för att framställa klagomål,

9. huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfris-

ten och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns
ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta
del av det,

10. den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att på

egen bekostnad återsända varan samt, vid distansavtal, kostnaden för att åter-
sända varan om den är sådan att den inte kan återsändas med post,

11. huruvida konsumenten är skyldig att ersätta näringsidkaren enligt 15 §

3 eller 4,

12. garantier eller liknande utfästelser samt den assistans och service som

gäller efter försäljningen,

13. uppförandekoder som gäller för näringsidkaren och hur konsumenten

kan ta del av dem,

14. avtalets löptid,
15. kortaste giltighetstid för konsumentens skyldigheter enligt avtalet,
16. villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills vidare eller förnyas

automatiskt,

17. funktionen hos digitalt innehåll, inbegripet tekniska skyddsåtgärder,

och vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala
innehållet, och

18. vilka möjligheter som finns att få en tvist med näringsidkaren prövad

utanför domstol.

Vid en auktion får informationen enligt första stycket 1 ersättas med mot-

svarande uppgifter om auktionsförrättaren, om det är möjligt att delta i auktio-
nen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommu-

background image

4

SFS 2014:14

nikation. Under samma förutsättning får information enligt första stycket 8
om gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan framställa
klagomål avse auktionsförrättarens verksamhetsställe.

Vid telefonförsäljning ska försäljaren i början av samtalet informera konsu-

menten om sitt namn, samtalets syfte, näringsidkarens identitet och försälja-
rens relation till näringsidkaren.

Hur information ska ges vid distansavtal

3 §

I fråga om distansavtal ska informationen enligt 2 § första och andra

styckena ges klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat till det medel
för distanskommunikation som används. Särskild hänsyn ska tas till behoven
hos underåriga och andra särskilt utsatta personer.

Om avtalet ska ingås med hjälp av ett sådant medel för distanskommunika-

tion som gör att information endast kan ges i begränsad omfattning eller un-
der begränsad tid, ska åtminstone information enligt 2 § första stycket 1, i
fråga om näringsidkarens namn och organisationsnummer, 2–4, 14 och 16 ges
med hjälp av det kommunikationsmedlet. Om det finns en ångerrätt, ska in-
formation enligt 2 § första stycket 9 också ges med hjälp av kommunikations-
medlet. Övrig information enligt 2 § första stycket ska ges på något annat
lämpligt sätt i enlighet med kraven i första stycket i denna paragraf.

Om avtalet ska ingås på näringsidkarens webbplats, ska konsumenten sär-

skilt uppmärksammas på innehållet i den information som ges enligt 2 §
första stycket 2–4 och 14–16.

4 §

När ett distansavtal har ingåtts ska näringsidkaren inom rimlig tid ge

konsumenten en bekräftelse på avtalet. Bekräftelsen ska ges senast när varan
levereras eller tjänsten börjar utföras.

Bekräftelsen ska ges i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för

konsumenten och innehålla den information enligt 2 § första och andra styc-
kena som inte redan getts i sådan form. Om konsumenten i enlighet med 11 §
11 har gått med på att det inte finns någon ångerrätt vid köp av digitalt inne-
håll, ska det framgå av bekräftelsen.

Hur information ska ges vid avtal utanför affärslokaler

5 §

I fråga om avtal utanför affärslokaler ska informationen enligt 2 § första

och andra styckena ges klart och begripligt i en handling eller, om konsumen-
ten samtycker till det, i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig
för konsumenten. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos underåriga och
andra särskilt utsatta personer.

När ett avtal har ingåtts ska näringsidkaren ge konsumenten en kopia av det

undertecknade avtalet eller en bekräftelse på avtalet. Kopian eller bekräftel-
sen ska ges i en handling eller, om konsumenten samtycker till det, i en annan
läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om konsumen-
ten i enlighet med 11 § 11 har gått med på att det inte finns någon ångerrätt
vid köp av digitalt innehåll, ska det framgå av kopian eller bekräftelsen.

background image

5

SFS 2014:14

Påföljder vid utebliven information

6 §

Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 2–5 §§, ska

marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmel-
serna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses
vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

7 §

Om näringsidkaren inte före avtalets ingående och på det sätt som anges

i 3 § eller 5 § första stycket har gett sådan information om tillkommande kost-
nader som anges i 2 § första stycket 4, är konsumenten inte skyldig att betala
dessa kostnader.

Informationen som avtalsinnehåll

8 §

Informationen enligt 2 § första och andra styckena är en del av avtalet,

såvida parterna inte uttryckligen har kommit överens om något annat.

Beställning som görs på en webbplats

9 §

Vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten bunden av

en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen
har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit
sig förpliktelsen.

Konsumentens ångerrätt

10 §

Konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till nä-

ringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från
den dag som anges i 12 § (ångerfrist). Om konsumenten lämnar meddelandet
på näringsidkarens webbplats, ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mot-
tagandet av meddelandet i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för
konsumenten.

Om konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt har lämnat eller

sänt ett meddelande enligt första stycket, får meddelandet åberopas även om
det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

Undantag från ångerrätten

11 §

Ångerrätt gäller inte för avtal som

1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har sam-

tyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon
ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,

2. avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på mark-

naden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ånger-
fristen,

3. avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller

som annars har fått en tydlig personlig prägel,

4. avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
5. avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas

på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumen-
ten,

background image

6

SFS 2014:14

6. avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans samman-

blandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra,

7. avser alkoholhaltig dryck till ett bestämt pris, när leverans inte kan ske

inom 30 dagar och värdet på drycken vid leveransen beror på sådana sväng-
ningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka,

8. avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorpro-

gram och förseglingen har brutits av konsumenten,

9. avser lösnummer av en tidning eller en tidskrift,
10. ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på ett

annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation,

11. avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt

medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt
och gått med på att det inte finns någon ångerrätt,

12. avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande

fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvarte-
ring, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla
tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, eller

13. avser en brådskande reparations- eller underhållsåtgärd vid ett besök i

konsumentens bostad, om besöket äger rum på konsumentens initiativ och ut-
tryckliga begäran och reparations- eller underhållsåtgärden omfattas av kon-
sumentens begäran eller har ett direkt samband med denna.

Ångerfristen

12 §

Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara börjar ångerfristen

löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Vid avtal om en tjänst
börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.

Om avtalet avser flera varor eller en vara som består av flera delar, börjar

ångerfristen löpa den dag då konsumenten får den sista varan respektive den
sista delen av varan i sin besittning. I fråga om regelbunden leverans av varor
under en viss tid börjar ångerfristen dock löpa när konsumenten får varorna
från den första leveransen i sin besittning.

I fråga om avtal om leverans av vatten, gas eller el, när försäljningen inte

sker i en begränsad volym eller en fastställd kvantitet, och i fråga om avtal om
leverans av fjärrvärme, börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. Det-
samma gäller i fråga om avtal om digitalt innehåll som levereras på något
annat sätt än på ett fysiskt medium.

Ångerfristen enligt första–tredje styckena börjar aldrig löpa förrän konsu-

menten har fått information om ångerrätten enligt 2 § första stycket 9 på det
sätt som anges i 3 § eller 5 § första stycket. Rätten att ångra sig upphör dock
senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om information hade
getts på föreskrivet sätt.

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

13 §

Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten utan onödigt

dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända till-
baka varan till näringsidkaren. Om näringsidkaren har gått med på att stå för
kostnaden för återsändande av varan eller inte har gett konsumenten informa-
tion enligt 2 § första stycket 10 på det sätt som anges i 3 § eller 5 § första
stycket, ska kostnaden bäras av näringsidkaren.

background image

7

SFS 2014:14

Första stycket gäller inte, om näringsidkaren har erbjudit sig att hämta

varan eller, vid avtal utanför affärslokaler, varan levererats till konsumentens
bostad när avtalet ingicks och inte lämpligen kan återsändas med post. I så-
dana fall ska näringsidkaren på egen bekostnad hämta varan.

14 §

Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska näringsidkaren betala till-

baka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren. Återbetalning ska göras
utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då näringsidka-
ren tog emot konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara behöver återbetalning

dock inte göras förrän näringsidkaren tagit emot varan från konsumenten eller
konsumenten visat att varan sänts tillbaka. Detta gäller inte om näringsidka-
ren enligt 13 § andra stycket på egen bekostnad ska hämta varan.

Näringsidkaren ska använda samma betalningssätt som konsumenten, om

inte konsumenten uttryckligen går med på något annat. Konsumenten får inte
drabbas av några kostnader på grund av att ett annat betalningssätt används.

15 §

Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten ersätta nä-

ringsidkaren för

1. förhöjda leveranskostnader på grund av konsumentens val av leverans-

metod,

2. en varas värdeminskning i den mån den beror på att konsumenten hante-

rat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess
egenskaper eller funktion, under förutsättning att näringsidkaren har gett kon-
sumenten information enligt 2 § första stycket 9 på det sätt som anges i 3 §
eller 5 § första stycket,

3. en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt,

för en tjänst som delvis utförts innan konsumenten utövade ångerrätten, under
förutsättning att konsumenten uttryckligen har begärt att tjänsten skulle börja
utföras under ångerfristen och näringsidkaren har gett konsumenten informa-
tion enligt 2 § första stycket 9 och 11 på det sätt som anges i 3 § eller 5 §
första stycket, och

4. en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt,

för vatten, gas eller el, när försäljningen inte skett i en begränsad volym eller
en fastställd kvantitet, eller fjärrvärme, där leveransen påbörjats innan konsu-
menten utövade ångerrätten, allt under förutsättning att konsumenten uttryck-
ligen har begärt att leverans skulle påbörjas under ångerfristen och närings-
idkaren har gett konsumenten information enligt 2 § första stycket 9 och 11 på
det sätt som anges i 3 § eller 5 § första stycket.

Anknytande avtal

16 §

Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av avtalet

har ingått ett anknytande avtal med näringsidkaren eller med någon annan på
grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, ska det
anknytande avtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon
påföljd för detta. Detsamma ska gälla om konsumenten utövar ångerrätten
och det är fråga om ett sådant kreditköp som avses i konsumentkreditlagen
(2010:1846).

background image

8

SFS 2014:14

3 kap. Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument

1 §

Detta kapitel gäller för distansavtal mellan en näringsidkare och en kon-

sument om kredit, försäkring, betalning eller andra finansiella tjänster eller
om överlåtelse eller emission av finansiella instrument.

Kapitlet gäller även för avtal utanför affärslokaler mellan en näringsidkare

och en konsument om finansiella tjänster. Kapitlet gäller dock inte för ett
sådant avtal, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger
400 kronor eller om avtalet omfattas av konsumentkreditlagen (2010:1846).

Bestämmelserna gäller inte för de enskilda tjänster eller överlåtelser som

utförs inom ramen för ett avtal om fortlöpande tjänster eller återkommande
överlåtelser.

Om parterna inom ett år ingår ett nytt avtal om samma slag av finansiella

tjänster eller finansiella instrument, behöver näringsidkaren inte på nytt lämna
information enligt 3 och 4 §§.

Med finansiella instrument avses detsamma som i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument. Det som sägs i detta kapitel om finansiella
instrument gäller också andra finansiella produkter.

2 §

3

Bestämmelserna om ångerrätt i 7–12 §§ gäller inte avtal om

1. finansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument, om priset be-

ror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan
påverka och som kan inträffa under ångerfristen,

2. deltagande i emission eller annan likartad aktivitet, om priset för den rät-

tighet som aktiviteten avser efter teckningstidens utgång kommer att bero på
sådana svängningar på finansmarknaden som sägs i 1,

3. kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostads-

rätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad
som inte hör till fastighet, eller

4. försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.
Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på konsu-

mentens begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet.

3 §

4

I rimlig tid innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge information om

1. sitt namn och organisationsnummer, sin adress, sitt telefonnummer eller

sin e-postadress och sin huvudsakliga verksamhet samt motsvarande uppgif-
ter beträffande en mellanman som näringsidkaren anlitar, inklusive uppgift
om dennes relation till näringsidkaren,

2. ansvarig tillsynsmyndighet, om verksamheten kräver tillstånd,
3. den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets huvudsakliga

egenskaper,

4. den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets pris, inbegri-

pet arvoden, skatter och avgifter,

5. att det med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken

betalas genom näringsidkaren eller påförs av denne,

6. de särskilda risker som följer med det finansiella instrument som avtalet

avser, inklusive uppgift om att den tidigare värdeutvecklingen och avkast-

3 Senaste lydelse 2012:68.

4 Senaste lydelse 2010:761.

background image

9

SFS 2014:14

ningen inte ger någon säker vägledning i fråga om den framtida utvecklingen
och avkastningen,

7. sättet för betalning och för fullgörande,
8. vad som gäller om ångerrätt enligt denna lag, inklusive uppgift om vad

konsumenten enligt 11 § kan komma att få betala vid utövande av ångerrät-
ten,

9. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte

kostnaden är beräknad efter normaltaxa,

10. den tid under vilken erbjudandet gäller,
11. avtalets kortaste löptid, om avtalet avser en fortlöpande eller periodiskt

återkommande finansiell tjänst,

12. vad som gäller om uppsägning av avtalet i förtid eller ensidigt,
13. vilket lands lag om marknadsföring som har följts,
14. avtalsvillkor om vilket lands lag som ska tillämpas på avtalet och om

vilken domstol som är behörig,

15. på vilket språk avtalsvillkoren och informationen tillhandahålls och på

vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtalstiden,

16. hur klagomål i fråga om avtalet behandlas och vilka möjligheter som

finns att få en tvist med näringsidkaren prövad utanför domstol, och

17. vilka garantifonder eller liknande ersättningssystem som finns.
Informationen ska ges klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat

till det medel för distanskommunikation som används. Näringsidkaren ska ta
särskild hänsyn till behovet av skydd för underåriga.

I rimlig tid innan ett avtal ingås ska näringsidkaren också tillhandahålla

samtliga avtalsvillkor.

Informationen och avtalsvillkoren ska ges i en handling eller i någon annan

läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om avtalet ska
ingås genom ett medel för distanskommunikation som inte tillåter att infor-
mationen och avtalsvillkoren ges i sådan form före avtalsslutet, ska näringsid-
karen ge konsumenten informationen i denna form snarast efter det att avtalet
har ingåtts.

Om avtalet avser en betaltjänst enligt lagen (2010:751) om betaltjänster

gäller inte första stycket 1–4, 11, 12 och 14–16.

7 §

Konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till nä-

ringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från
den dag som anges i 8 § (ångerfrist). Vid avtal om livförsäkring eller privat
individuellt pensionssparande är ångerfristen dock 30 dagar.

Om konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt har lämnat eller

sänt ett meddelande enligt första stycket, får meddelandet åberopas även om
det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

8 §

Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Vid avtal om livför-

säkring börjar ångerfristen dock löpa den dag då konsumenten får kännedom
om att försäkringsavtalet kommit till stånd.

Ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor

enligt 3 § fjärde stycket eller 4 § andra stycket kommer konsumenten till
handa.

background image

10

SFS 2014:14

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

11 §

5

Näringsidkaren har rätt till ersättning för den tjänst som har tillhanda-

hållits enligt avtalet innan ångerrätten utövades. Ersättningen får inte över-
stiga ett belopp som står i proportion till omfattningen av den tillhandahållna
tjänsten, jämförd med den fullständiga tjänsten enligt avtalet.

Näringsidkaren får inte kräva betalning enligt första stycket, om näringsid-

karen

1. har underlåtit att lämna information enligt 3 § första stycket 8 om vad

konsumenten kan komma att få betala vid utövande av ångerrätten, eller

2. utan begäran från konsumenten har påbörjat fullgörandet av avtalet

innan ångerfristen har löpt ut.

12 §

Om konsumenten utövar sin ångerrätt och det med anledning av avtalet

har ingåtts ett anknytande avtal om tjänster som tillhandahålls av näringsidka-
ren eller av någon annan på grund av en överenskommelse mellan denne och
näringsidkaren, ska det anknytande avtalet upphöra att gälla utan att konsu-
menten får åläggas någon påföljd för detta.

Lagval

14 §

Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet ska tillämpas på avtalet gäller inte, om den lag
som gäller med bortseende från villkoret är lagen i ett land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och den lagen ger konsumenten ett bättre
skydd.

1. Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2012:68.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.