SFS 2014:221 Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

140221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och
avtal utanför affärslokaler;

utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2005:59) om distans-

avtal och avtal utanför affärslokaler

2

dels att 3 kap. 1 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 4 § ska lyda ”Särskilda regler vid tele-

fonförsäljning”,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 4 a §, av följande

lydelse.

3 kap.

1 §

3

Detta kapitel gäller för distansavtal mellan en näringsidkare och en

konsument om kredit, försäkring, betalning eller andra finansiella tjänster
eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument.

Kapitlet gäller även för avtal utanför affärslokaler mellan en näringsidkare

och en konsument om finansiella tjänster. Kapitlet gäller dock inte för ett
sådant avtal, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger
400 kronor eller om avtalet omfattas av konsumentkreditlagen (2010:1846).

Bestämmelserna gäller inte för de enskilda tjänster eller överlåtelser som

utförs inom ramen för ett avtal om fortlöpande tjänster eller återkommande
överlåtelser.

Om parterna inom ett år ingår ett nytt avtal om samma slag av finansiella

tjänster eller finansiella instrument, behöver näringsidkaren inte på nytt lämna
information enligt 3 och 4 §§ och 4 a § tredje stycket.

Med finansiella instrument avses detsamma som i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument. Det som sägs i detta kapitel om finansiella
instrument gäller också andra finansiella produkter.

4 a §

Vid telefonförsäljning av en förvaltningstjänst eller en rådgivnings-

tjänst som avser premiepension ingås ett avtal genom att konsumenten skrift-
ligen accepterar näringsidkarens anbud.

Ett avtal som inte har ingåtts enligt första stycket är ogiltigt. Konsumenten

är då inte skyldig att betala för utförda tjänster.

1 Prop. 2013/14:71, bet. 2013/14:CU23, rskr. 2013/14:202.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:14.

3 Senaste lydelse 2014:14.

SFS 2014:221

Utkom från trycket
den 29 april 2014

background image

2

SFS 2014:221

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

I stället för 4 § andra stycket gäller att näringsidkaren i rimlig tid innan ett

avtal som avses i första stycket ingås ska ge konsumenten all information
enligt 3 § första stycket och samtliga avtalsvillkor i en handling eller i någon
annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Av infor-
mationen ska även innebörden av att konsumenten inte skriftligen accepterar
näringsidkarens anbud framgå.

8 §

4

Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Vid avtal om livför-

säkring börjar ångerfristen dock löpa den dag då konsumenten får kännedom
om att försäkringsavtalet kommit till stånd.

Ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor

enligt 3 § fjärde stycket, 4 § andra stycket eller 4 a § tredje stycket kommer
konsumenten till handa.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2014:14.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.