SFS 1971:238

710238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:238

om hemförsäljning m. m.;

utkom från t rycket

given Sofiero den 4 juni 1971.

15 juni 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåda, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott förordna som följer.

1 § Denna lag äge'r tillämpning vid yrkesmässig försäljning av lös

egendom, som är avsedd huv udsakligen för enskilt bruk, i fall då köpa-

1 Prop. 1971: 86, LU 10, rskr 194.

475

¬

background image

SFS 1971: 238

ren avger anbud eller svar på anbud vid sammanträffande med sälja­
ren eller ombud för denne i köparens bostad eller eljest på annan plats
än säljarens eller ombudets fasta försäljningsställe.

Lagen gäller under motsvarande förutsättningar även i fråga om nä­

ringsidkares åtagande att mot vederlag fortlöpande tillhandagå någon
med underhåll eller tillsyn av egendom, undervisning eller andra liknan­
de tjänster.

I fråga om avtal, som slutes och på ömse sidor fullgöres vid samman­

träffandet, gäller lagen endast om köparen betalar köpeskillingen eller

del därav med användande av kreditbevis eller med belopp som han er­
håller som lån av säljaren eller genom dennes förmedling.

2 § Köparens anbud eller svar är gällande mot honom endast om han
av säljaren eller dennes ombud vid sammanträffandet mottager en sär­

skild handling, varigenom han erinras om sina rättigheter enligt denna

lag, och bekräftar mottagandet genom sin underskrift på ett exemplar
av handlingen. Det exemplar som överlämnas till köparen skall vara åt­
följt av blankett fÖr meddelande enligt 4 §.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer fastställer for­

mulär till handling och blankett som avses i första stycket.

3 § Har köparen avgivit anbud till ombud för säljaren och meddelar
säljaren, att han antager anbudet, skall han anses ha godtagit anbudet

sådant det framförts till ombudet, om ej annat uttryckligen anges eller

uppenbart framgår av omständigheterna.

Säljaren kan ej med verkan mot köparen inskränka den rätt för om­

budet att mottaga anbud som följer av första stycket.

4 § Köparen kan frånträda sitt anbud eller svar genom att överlämna
eller med post eller telegraf avsända skriftligt meddelande härom till

säljaren inom en vecka, räknat från dagen för sammanträffandet. Har

köparen i fall som avses i 1 § första stycket mottagit godset eller del

därav, är hans rätt att frånträda anbudet eller svaret beroende av att

han håller godset tillgängligt för säljaren i väsentligen oförändrat och

oförminskat skick. Han står dock icke faran för att godset av våda för-
störes, försämras eller minskas eller undergår förändring endast genom

sin egen beskaffenhet eller till följd av åtgärd som varit nödvändig för

undersökning av godset.

5 § Frånträder köparen sitt anbud eller svar enligt 4 §, åligger det säl­

jaren a tt inom tid som skäligen åtgår för godsets avhämtande återställa

vad han kan ha mottagit av vederlaget. Köparen har rätt att hålla god­

set inne till dess säljaren har fullgjort sin betalningsskyldighet. Avhäm­

tas ej godset inom tre månader efter sammanträffandet, tillfaller godset

köparen utan vederlag.

Återgår avtal om tillhandahållande av tjänst, skall den omständighe­

ten att säljaren redan utfört viss del av sitt åtagande icke befria honom

från skyldigheten att betala åter vad han uppburit.

476

6 § Villkor, varigenom köparens rättigheter enligt denna lag inskrän-

kes, är ogiltigt.

¬

background image

Denna lag trader i kraft den 1 juli 1971,

SFS 1971: 238

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.