SFS 1977:981

770981.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3,,

Konsumentkreditlag;

SFS 1977:981

Utkom från trycket

yr.

utfärdad den 1 december 1977.

15 dec. 1977

-A

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

0

0

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller kredit (betalningsanstånd eller lån) som är avsedd

huvudsakligen för enskilt bruk och som lämnas eller erbjudes till k onsu­

ment av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet.

Lagen g äller under motsvarande förutsättningar även i fråga om kredit

av annan än näringsidkare, om krediten förmedlas av näringsidkare som

ombud för kreditgivaren.

2 § I lagen avs es med

kreditgivare: den som lämnar krediten eller övertar den ursprunglige

kreditgivarens fordran,

kontantpris: det pris till vilket v ara. tjänst eller annan nyttighet vanligen

hålles konsument tillhanda mot k ontant betalning,

kreditbelopp: vid be talningsanstånd den del av kontantpriset varmed an­

stånd lämnas samt vid lån det lånade beloppet,

' Prop. 1976/77:123, LU 19 77/78: 5, rskr 25.

2233

¬

background image

SFS 1977: 981

kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av alla räntor, tillägg och and­

ra kostnader som konsumenten har att erlägga med anledning av krediten,

effektiv ränta: kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på

kreditbeloppet, i förekommande fall under hänsynstagande till att delbetal­
ningar skall göras under den löpande kredittiden,

kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden.

3 § Med kreditköp avses köp av vara, vid vilket säljaren lämnar köparen

anstånd med någon del av betalningen eller vid vilket någon del av betal­

ningen erlägges med belopp som köparen får låna av säljaren eller av an­

nan kreditgivare på grund av överenskommelse mellan denne och säljaren.

Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag för

varans nyttjande föreligger ändå kreditköp, om det är avsett att den till vil­
ken varan utlämnas skall bli ägare av denna.

4 § Avtalsvillkor som inskränker konsumentens befogenheter eller för­

måner enligt denna lag är ogiltigt.

Marknadsföring av kredit

5 § Näringsidkare skall vid annonsering, skyltning och liknande mark­

nadsföring beträffande kredit lämna information om den effektiva räntan

för krediten. �r det fråga om kredit för förvärv av särskild vara, tjänst eller

annan nyttighet, skall även kreditkostnaden och kontantpriset anges.

Information enligt första stycket behöver ej lämnas, om krediten är av

ringa omfattning eller det annars föreligger särskilda skäl.

6 § Innan kreditavtal slutes skall näringsidkare, som lämnar eller för­

medlar krediten, lämna konsumenten information i de hänseenden och i

den omfattning som anges i 5 §. Informationen skall lämnas skriftligen.

7 § 1 fråga om Underlätelse att lämna information som anges i 5 oc h 6§§
eller som annars är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt gäller

marknadsföringslagen (1975:1418).

Bestämmelser om kreditköp

Kontaiuinsats

8 § Vid kreditköp skall säljaren av köparen uttaga kontantinsats i enlig ­

het med god sed på marknaden. Kontantinsatsen skall motsvara minst 20
procent av varans kontantpris, om ej särskilda förhållanden föranleder an­
nat.

Som kontantinsats anses ej betalning med medel som köparen får låna

av säljaren eller av annan kreditgivare på grund av överenskommelse mel­

lan denne och säljaren.

9 § Säljer näringsidkare för egen eller annans räkning vara utan att iakt­
taga vad som sägs i 8 §, skall det anses utgöra handling som avses i 2S

marknadsföringslagen (1975:1418).

2234

¬

background image

Köparens befogenheter mot annan kreditgivare än säljaren

SFS 1977: 981

10 § Vid kreditköp får köparen mot kreditgivares krav på betalning fram­

ställa samma invändningar på grund av köpet som han kan göra mot sälja­

ren,

Har köparen på grund av köpet anspråk mot säljaren på återbetalning av

köpeskilling, skadestånd eller annan penningprestation svarar kreditgivare

lika med säljaren för anspråkets fullgörande. Kreditgivaren är dock ej skyl­
dig att betala mer än vad han mottagit av köparen med anledning av kredi­

ten.

Förbud mot vissa fordringsbevis

11 § Kreditgivaren får ej mottaga av köparen ingången växelförbindelse

beträffande fordran på grund av kreditköpet. Han får ej heller till bevis fö r

sin fordran mottaga av köparen utfärdat löpande skuldebrev eller annan av
denne ingången skuldförbindelse, vars överlåtande eller pantsättning in­
skränker köparens rätt att framställa invändningar på grund av köpet, om

ny borgenär i god tro fö rvärvar fordringshandlingen.

Första stycket första meningen äger ej tillämpning på egen växel som är

utställd av bankaktiebolag, sparbank eller kreditkassa inom jordbrukskas­

serörelsen.

Den som uppsåtligen bryter mot denna paragraf domes till bö ter.

Förtidsbetalning
12 § Vid k reditköp har köparen alltid r ätt att betala sin skuld till kreditgi­
varen i förtid.

Kreditgivaren får kräva betalning i förtid endast om han gort förbehåll

härom samt köparen sedan mer än en månad är i dröjsmål med att erlägga

förfallen del av kreditfordringen som uppgår till mer än en tiondel av hela

kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser två eller flera vid olika tid­
punkter förfallna poster, till mer än en tjugondel av hela kreditfordringen.

Andra stycket utgör ej hinder för bank eller annan kreditgivare att göra

gällande strängare förbehåll om betalning i förtid, om sky ldighet därtill föl­
jer av annan författning.

13 § Vid förtidsbetalning enligt 12 § skall vid beräkning av kreditgivarens

fordran den obetalda delen av kreditfordringen minskas med den del av

kreditkostnaden som enligt beräkningsgrunder, som står i överensstäm­
melse med god sed på marknaden, är att hänföra till den ej utnyttjade kre­
dittiden. Om betalning sker på an nan tid än i avtale t bestämd förfallodag
skall den ej u tnyttjade kredittiden räknas från första förfallodagen efter be­

talningen.

Vid avräkning enligt första stycket får kreditgivaren tillgodoräkna sig

hela kostnaden för uppläggning av krediten, om denna kostnad särskilt

anges i avtalet och ej är oskälig.

2235

¬

background image

SFS 1977: 981

Förbud mot viss avräkning

^

14 § Belopp som köparen erlägger för avräkning pä viss kreditfordran i
anledning av kreditköp får kreditgivaren ej först avräkna på annan fordran.

�&tcrtagunderäti

15 § Med förbehåll om återtaganderätl avses avtalsvillkor som ger kre­

ditgivaren möjlighet att återtaga varan, om köparen ej fullgör sin del av

kreditköpsavtal.

Förbehåll om återtagandérätt får göras gällande endast under förutsätt­

ning att förbehållet har gjorts av säljaren i sam band med köpet för att tryg­

ga säljarens rätt till betalning samt köparen sedan mer än en månad är i

dröjsmål med att erlägga förfallen och ej preskriberad del av kreditford­

ringen som uppgår till m er än en tiondel av hela kreditfordringen eller, om

dröjsmålet avser två eller flera vid olika tidpunkter förfallna poster, till mer

än en tjugondel av hela kreditfordringen.

Använder näringsidkare förbehåll om återtaganderätt vid försäljning av

vara, som med hänsyn till sin beskaffenhet eller sitt värde eller på grund av

förhållandena på marknaden ej är lämpad som kreditsäkerhet, kan närings­

idkaren förbjudas att framdeles i li knande fall använda sådant förbehåll. I

fråga om förbud äger i övri gt bestämmelserna i lagen (1971; 112) om förbud

mot oskäliga avtalsvillkor motsvarande tillämpning.

16 § Om köparen efter utgången av den i 15 § andra stycket angivna tiden

men innan varan återtages erlägger belopp, som ej har betalats i rätt tid,

jämte ränta och kostnader enligt de grunder som anges i 17 § tredje-femte

styckena, får kreditgivaren ej återtaga varan på grund av dröjsmålet. Ej

heller får kreditgivaren i så dant fall göra gällande avtalsvillkor som avses i
12 § andra stycket.

Uppgörelse vid återtagande av vara

17 § Vill k reditgivaren utnyttja rätt att återtaga vara, skall avräkning gö­

ras mellan honom och köparen.

Köparen tillgodoräknas härvid varans värde vid återtagandet. Vid be­

räkning av värdet äger 311 lage n (1915:219) om avbetalningsköp motsva­
rande tillämpning.

Kreditgivaren får tillgodoräkna sig den obetalda delen av kreditfordring­

en efter avräkning enligt 13 § samt i förekommande fall dröjsmålsränta,
dock ej enligt högre räntefot än som anges i 6 8 rän telagen (1975:635).

Kreditgivaren får därjämte tillgodoräkna sig ersättning för följande kost­

nader för återtagande av varan, nämligen exekutionsavgift, skälig kostnad

för transport av varan samt utgift för inställelse vid förrättning för återta­
gande, om inställelsen har varit påkallad för tillvaratagande av kreditgiva­

rens rätt. Vid bestämmande av ersättning för utgift för inställelse äger be­

stämmelserna om beräknande av ersättning av allmänna medel till vittne

motsvarande tillämpning.

1 mål om handräckning för återtagande får kreditgivaren, enligt vad re­

geringen närmare föreskriver, tillgodoräkna sig även skälig ersättning för

eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde.

¬

background image

18 § Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större belopp än

SFS 1977:981

kreditgivaren, får varan återtagas endast om kreditgivaren betalar mellan­
skillnaden till köp aren eller, när varan värderats av utmätningsman, ned­

sätter mellanskillnaden hos denne.

Tillgodoräknas kreditgivaren ett större belopp än köparen, får kreditgi­

varen ej kräva ut mellanskillnaden (restskulden) i annat fall än då varan har

utsatts för betydande värdeminskning genom att köparen vanvårdat varan.

�&terlösande av vara som återtagils

19 § Köparen får inom Qorton dagar återlösa vara som har återtagits.

Vill köparen återlösa varan, skall han betala kreditgivaren varans värde
vid återtagandet samt den restskuld som kan föreligga enligt a vräkningen.

Handräckning för återtagande av vara m. ni.
20 § Kreditgivaren får hos utmätningsman söka handräckning för varans
återtagande, under förutsättning att rörande kreditköpet har upprättats en
av parterna underskriven handling, som innehåller förbehåll om återtagan-
derätt samt uppgift om kontantpriset, kreditbeloppet, kreditkostnaden,

kredittiden, kreditfordringen och de tidpunkter när betalning skall erläg­

gas.

Ansökan om handräckning skall göras skriftligen samt innehålla uppgift

om hur sto r del av kreditfordringen som utestår obetald. Vid ansökningen
skall fogas styrkt avskrift av den handling som anges i första stycket.

21 § Handräckning får beviljas endast om det är uppenbart att de förut­

sättningar som anges i 15 § andra stycket föreligger.

Har förbehåll om å tertaganderätt använts i strid mot f örbud enligt 15 §

tredje stycket, får handräckning ej beviljas.

Handräckning eller verkställighet av dom, varigenom köparen har för­

pliktats att lämna tillbaka vara som sålts med förbehåll om återtaganderätt,

får ej beviljas beträffande vara som enligt 65 S utsökningslagen (1877: 31 s.

1) undantages från utmätning.

22 § I fråga om handräckning och verkställighet av dom, som anges i 2 1 §

tredje stycket, äger i övrigt 10§ tredje och Qärde styckena, 12-15§§ och
16 § första stycket lagen (1915:219) om a vbetalningsköp motsvarande till-

lämpning. Härvid skall hänvisningen i 1 4 § andra stycket till 5 § första styc­

ket avse 18 § första stycket denna lag.

Förbild mot utmätning

23 § Vara som har sålts med förbehåll om återtaganderätt får ej utmätas
för fordran på grund av kreditköpet.

Betalningsansvar vid förlust av kontokort m. m.
24 § Avtalsvillkor som innebär att kontohavare skall vara betalnings­

skyldig för belopp, som påförts kontot genom att kontokort har använts av

2237

¬

background image

\

SFS 1977: 981

obehörig, får göras gällande endast om kontohavaren eller annan som en­
ligt kontoavtalet är behörig att använda kontokortet

1. lämnat ifrån sig kortet till annan,
2. genom grov oaktsamhet förlorat kortet,

3. på annat sätt förlorat besittningen av kortet och icke snarast efter

upptäckten anmält förlusten hos kreditgivaren.

För belopp, som på sätt i första stycket anges har påförts kontot sedan

kreditgivaren mottagit anmälan att kontohavaren eller annan som enligt
kontoavtalet är behörig att använda kontokortet ej längre har detta i sin be ­

sittning, är kontohavaren betalningsskyldig endast om han förfarit svikligt.

Tillsyn m. m.
25 § Konsumentverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.

Verkets tillsyn omfattar dock ej Sveriges riksbank, Sveriges investerings­

bank aktiebolag, verksamhet som står under tillsyn av bankinspektionen

eller försäkringsinspektionen eller verksamhet hos exekutiv myndighet.

Tillsynen skall utövas så. att den icke vållar större kostnad eller olägen­

het än som är nödvändig.

26 § För utövande av tillsynen har konsumentverket eller den som ver­
ket f örordnar rätt att företaga inspektion hos näringsidkare som bedriver
varuförsäljning eller som i s in yrkesmässiga verksamhet lämnar, förmedlar

eller övertar kredit som avses i denna lag och att taga del av samtliga hand­
lingar som behövs för tillsynen. Näringsidkaren skall lämna de upplysning­
ar om verksamheten som be gäres för tillsynen.

Underlåter näringsidkare att lämna tillgång till handling eller att lämna

upplysning i fa ll som av ses i första stycket, får konsumentverket förelägga
näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet vid vite av högst 10000 kronor .

27 § Talan om utdömande av vite som avses i 26 § föres vid allmän dom­
stol av åklagare. Sådan talan får väckas endast efter anmälan av konsu­

mentverket.

28 § Den som hos konsumentverket eller på verke ts vägnar har tagit be­

fattning med tillsynsärende enligt denna lag får ej obehörigen yppa eller

nyttja vad han därvid fått veta om enskilds personliga f örhållanden eller

om yrk es- eller affärshemlighet.

29 § Har konsumentverket enligt 26 S andra stycket förelagt näringsidka­

re att tillhandahålla handling får talan mot beslutet föras hos kammarrätten

genom besvär. Mot annat beslut av konsumentverket enligt 26 § får talan ej
föras.

30 § Bestämmelserna i 8 och 9 SS gäller ej kreditköp för vilka föreskrifter

om k ontantinsats har meddelats med stöd av lagen (1975: 90) med bemyn­
digande alt meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid yrkesmässig för­
säljning av bilar.

2238

Denna lag träder i kraft den I januari 1979.

¬

background image

Bestämmelserna i 24 § tillämpas även i f all då kontoavtalet har ingåtts fö-

SFS 1977:981

re ikraftträdandet.

Förekommer i la g eller annan författning bestämmelse som avser det fall

att vara innehas på grund av avbetalningsköp, skall bestämmelsen äga

motsvarande tillämpning på det fall att vara innehas på grund av kreditköp

enligt konsumentkreditlagen.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

SVEN ROMANUS

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.