SFS 1981:1361

811361.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1361 Hemförsäljningslag;

Utkom från trycket

den 7 januari 1982

utfärdad den 17 december 1981,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestänunelser

1 § Denna lag tillämpas då näringsidkare vid hembesök eller vid telefon­

samtal som utgör led i tele fonförsäljning yrkesmässigt säljer lös egendom
till konsumenter för huvudsakligen enskilt bruk. Hembesök föreligger då
näringsidkaren söker upp konsumenten i dennes bostad eller på någon an­
nan plats där konsumenten inte endast för stunden befinner sig.

Lagen tillämpas också då näringsidkare, under de förutsättningar som

anges i första stycket, mot ersättning åtager sig att utföra fortlöpande

tjänster i form av underhåll eller tillsyn av egendom, undervisning eller lik­

nande.

Lagen tillämpas dock ej, om det pris som konsumenten sammanlagt

skall betala understiger 200 kronor. Lagen tillämpas inte heller vid försälj­

ning av livsmedel.

2 § Vad som sägs i denna lag om avtal skall, när konsumenten har lämnat
ett anbud till näringsidkaren som denne inte genast har tagit ställning till, i
stället gälla anbudet.

3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till

nackdel för konsumenten gäller inte mot denne.

2620

> Prop. I98J/82; 40, LU 14, rskr 95.

¬

background image

Näringsidkarens informationsskyldighet m. m.

SFS 1981:1361

4 § När avtal ingås vid h embesök, skall näringsidkaren samtidigt lämna

konsumenten en handling där denne informeras om innehållet i denna lag.
Konsumenten skall skriva under ett exemplar av handlingen som bekräf­
telse på att han eller hon har tagit emot den. Den informationshandling
som öv erlämnas till konsumenten skall vara åtföljd av en blankett, som

denne kan använda för att utöva sin ångerrätt enligt 6 §.

När avtal ingås vid telefonförsäljning, skall näringsidkaren senast tre

dagar därefter till konsumenten lämna eller sända en bekräftelse av vad

som har avtalats, tillsammans med den handling och den blankett som av­

ses i första stycket.

Handlingar och blanketter som avses i för sta och andra styckena skall

överensstämma med formulär som fastställs av regeringen eller den myn­
dighet som regeringen bestämmer.

5 § Om föreskrifterna i 4 § inte iakttas, är konsumenten inte bunden av
avtalet.

Vill kons umenten att avtalet skall återgå enligt första stycket, skall han

eller hon underrätta näringsidkaren om detta inom ett år från det att avtalet
ingicks. Annars har konsumenten förlorat sin rätt att kräva att avtalet skall
återgå.

Konsumentens ångerrätt

6 § Konsumenten har rätt att frånträda ett bindande avtal (ångerrätt) ge­

nom att lämna eller sända ett skriftligt meddelande om detta till näringsid­

karen inom en vecka från den dag som anges i 7 § (ångervecka).

Frånträder konsumenten ett anbud som avses i 2 §, förfaller ett avtal

som har träffats genom att anbudet har antagits.

7 § Vid köp av lös egendom börjar ångerveckan löpa den dag då konsu­

menten fick tillfälle att undersöka godset eller likadant gods, dock tidigast

den dag då de handlingar som avses i 4 § kom konsumenten till handa.

Vid av tal om en fortlöpande tjänst börjar ångerveckan löpa den dag då

de handlingar som avses i 4 § kom konsumenten till handa. Detsamma gäl­
ler vid köp av lös egendom, om näringsidkaren skriftligen har kommit
överens med konsumenten om detta i fall då

1. godset har tillverkats eller väsentligt ändrats efter konsumentens sär­

skilda önskemål, eller

2. det, med hänsyn till at t godset är skrymmande eller av någon annan

liknande anledning, inte skulle vara rimligt att ångerveckan böijar löpa
först då konsumenten fick tillfälle att undersöka godset eller likadant gods.

8 § Konsumenten får vid köp av lös egendom utöva sin ångerrätt endast

om det gods som han eller hon har tagit emot hålls i väsen tligen oförändrat
skick. Detta gäller dock inte, om godset har förstörts eller förändrats på

grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka godset el­

ler på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till k onsumen­

ten.

2621

¬

background image

Ii

f

SFS 1981; 1361

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

ii

j

9 § Om konsumenten vid köp av lös egendom utövar sin ångerrätt, skall

det gods som han eller hon har tagit emot hållas tillgängligt på den plats där
det har tagits emot. Godset får dock hållas tillgängligt på någon annan plats
som konsumenten anvisar, om näringsidkaren utan olägenhet kan hämta

det där.

Har godset sänts till k onsumenten med post skall denne sända tillbaka

godset på samma sätt, under förutsättning att näringsidkaren tillhandahål­
ler en lämplig förpackning och att konsumenten inte behöver lägga ut för
returporto.

10 § Om konsumenten vid köp av lös egendom utövar sin ångerrätt, skall

näringsidkaren lämna tillbaka vad konsumenten har betalt. Konsumenten

har rätt att behålla godset till dess att näringsidkaren fullgör denna skyldig-

hel.

Om näringsidkaren i fall som a vses i 9 § första stycket inte hämtar god­

set inom tre månader från den dag när ångerveckan började löpa, tillfaller

godset konsumenten utan ersättning. Detsamma gäller om näringsidkaren i
fall som avses i 9 § a ndra stycket inte inom denna tid l ämnar tillbaka vad

konsumenten har betalt.

11 § Om konsumenten vid avtal om en fortlöpande tjänst utövar sin
ångerrätt, skall näringsidkaren lämna tillbaka vad konsumenten har betalt.

Behörigheten för näringsidkarens ombud

12 § Anlitar näringsidkaren ett ombud, skall denne alltid anses behörig
att handla på näringsidkarens vägnar när det gäller att ingå avtal som avses
i denna lag, att utfåsta förmåner som är avsedda att ingå i ett sådant avtal
samt att ta emot betalning för näringsidkarens räkning. Näringsidkaren

kan inte till nackdel för konsumenten inskränka denna behörighet.

Om handelsagenter och handelsresande finns särskilda bestämmelser i

lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1982.
Genom lagen upphävs lagen (1971:238) om hemförsäljning m. m. I fråga

om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmel­
ser.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

CARL AXEL PETRI

(Justitiedepartementet)

2622

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.