SFS 1987:492

870492.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:492

om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361);

utkom Mn trycket

den 18juni 1987

Utfärdad den 4 juni 198 7.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1,5 och 7 §§ hemförsäljnings­

lagen (1981:1361) skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag tillämpas då näringsidkare vid hembesök eller vid telefon­

samtal som utgö r led i telefo nförsäljning yrkesmässigt säljer lös egendom

till konsumenter f ör huvudsakligen enskilt bruk. Hembesök föreligger då
näringsidkaren söker upp konsumenten i dennes bostad eller på någon

annan plats där konsumenten inte endast för stunden befinner sig.

Lagen tillämpas också då näringsidkare, under de förutsättningar som

anges i första stycket, mot ersättning åtager sig att utföra fortlöpande

tjänster i form av underhåll eller tillsyn av egendom, undervisning eller

liknande.

Lagen tillämpas dock ej, om det pris som konsumenten sammanlagt

skall betala understiger 300 kr. Lagen tillämpas inte heller vid försäljning
av livsmedel eller av fondpapper som avses i lagen (1985: 571) om värde­
pappersmarknaden.

' Prop. 1986/87:88, LU 2 9, rskr. 273.

1069

¬

background image

'-t

SFS 1987:492

5 § Om föreskrifterna i 4 § inte iakttas, är konsumenten inte bunden av
avtalet.

Vill konsumenten att avtalet skall återgå enligt första stycket, skall

näringsidkaren underrättas om detta inom ett år från det att, vid köp av lös

egendom, konsumenten tog emot godset eller en väsentlig del av det eller,

vid avtal om en fortlöpande tjänst, näringsidkaren böljade utföra tjänsten.
Annars har konsumenten förlorat sin rätt att kräva att avtalet skall återgå.

7 § Vid köp av lös egendom böljar ångerveckan löpa den dag då konsu­

menten tog emot godset eller en väsentlig del av det eller dessförinnan
undersökte godset eller likadant gods, dock tidigast den dag då de hand­

lingar som avses i 4 § kom konsumenten till handa.

Vid avtal om en fortlöpande tjänst böljar ångerveckan löpa den dag då

de handlingar som avses i 4 § kom konsumenten till handa. Detsamma
gäller vid köp av lös egendom, om näringsidkaren skriftligen har kommit
överens med konsumenten om detta i fall då

1. godset har tillverkats eller väsentligt ändrats efter konsumentens

särskilda önskemål, eller

2. det, med hänsyn till att godset är skrymmande eller av någon annan

liknande anledning, inte skulle vara rimligt att ångerveckan böljar löpa

först då konsumenten tog emot godset eller en väsentlig del av det eller

dessförinnan undersökte godset eller likadant gods.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1987.1 fråga om avtal som har ingåtts

före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justititedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.