SFS 1991:601

910601.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Prisinformationslag;

SFS 1991:601

Utkom frän trycke t

Utfärdad dett 6 juni 199 i.

den 14 juni 1991

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Lagens ändamål och tillämpningsområde
1 § Denna lag har till ändamål att främja en god prisinformation till

konsumenter.

2 § Lagen tillämpas på sådana näringsidkare som i sin yrkesmässiga
verksamhet tillh andahåller varor och tjänster till konsumenter.

3 § Särskilda föreskrifter om information till konsumenter finns i konsu-

mentkreditlagen (1977:981) och i konsumentförsäkringslagen (1980:38).

När prisinformation skall lämnas

4 § Prisinformation skall lämna s när en näringsidkare marknadsför be­
stämda varor eller tj änster.

Första stycket gäller dock inte, om särskilda omständigheter hindrar att

prisinformation lämnas.

Hur prisinformation skall läm nas

Allmänt

5 § Priset for varor och tjänster skal! anges korrekt och tydligt. Priset
skall anges skriftligen, om konsumenten inte kan få upplysning om det på

något annat likvärdigt sätt.

Priset skall inbegripa m ervärdeskatt. Om det kan tillkomma avgifter och

andra kostnader skall detta anges särskilt.

faror

6 § Priset för en vara skall anges per förpackning eller någon annan

jämförlig enhet av varan.

För varor som tillhandahålls i varierande kvantiteter, skall priset avse

den män gd eller måttenh et som varan vanligen utbjuds i.

7 § Uppgift om pris per måttenhet (jämförpris) skal! dessutom lämnas
för sådana varuslag som det finns särskilda beräkningsgrunder för.

Särskilda beräkningsgrunder får fastställas av regeringen eller den myn­

dighet som regeringen bestä mmer.

Tjänster

8 § Om det slutliga priset för en bestämd tjänst inte kan anges, skall

näringsidkaren i stället ange grunder na för hur priset bestäms.

' Prop. 1990/91:171. LU36. rskr. 333 .

929

30-SFS 1991

¬

background image

SFS 1991:601

Var skriftlig prisinformation skall anges
Allmänt

9 § Priset och jämforpriset skall anges så att det framgår klart för konsu­

menten vilken vara eller tjänst som informationen avser.

^aror

10 § När en bestämd vara utbjuds i en försä ljningslokal, i ett skyltfönster
eller skyltskåp eller i omed elbar anslutning till säljstället, skall priset för

varan och jämförpriset anges

1. på varan eller dess förpackning, eller

2. i varans omedelbara närhet, på en hyllkantsetikett eller skylt, så att

risk inte föreligger för förväxling med p ris på andra varor.

Om det finns praktiska hinder mot att priset och jämförpriset anges

enligt första stycket 1 eller 2, får det anges i en prislista, prisfrågeterminal
eller liknande.

11 § 1 den mån dagligvaror marknadsförs genom självbetjäning, skall

priset anges enligt 10 § första stycket 1.

Priset får dock anges en ligt 10 § första stycket 2, när

1. det finns praktiska hinder mot att prisinformationen lämnas enligt

10 § första stycket I, eller

2. prisinformationssystemet gör det möjligt för konsumenten att på ett

enkelt sätt dels beräkna den sammanlagda kostnaden för varorna före

betalningen, dels kontrollera at t det pris som tas ut stämmer överens med
prisangivelsen vid varan.

Den angivna kontrollmöjligheten behöver inte ordnas, om det är tek­

niskt säkerställt att det pris som tas ut stämmer överens med priset vid

varan.

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om vad som skal l anses utgöra praktiska hinder enli gt

10 § andra stycket eller 11 § andra stycket 1 samt om kraven för att kontroll

skall vara obehövlig enligt 11 § tredje stycket.

Tjänster

13 § Information om priset för en bestämd tjänst eller, i fal l som avse s i
8 §. om grunderna för hur priset bestäms skall lä mnas lätt tillgänglig på

eller i omedelbar anslutni ng till den plats där näringsidkaren bedriver sin

rörelse eller annars marknadsför sina tjänster.

överträdelse

14 § Om en n äringsidkare inte lämnar prisinformation enligt denna lag ,
skall marknadsföringslagen (1975:1418) tillämpas.

Prisinformation enligt denna lag ska ll därvid anses vara sådan informa­

tion av särskild betydelse från k onsumentsynpunkt som avses i 3 § första

stycket marknadsföringslagen.

930

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

SFS 1991:601

På regeringens vägnar

ODD ENGSTR�M

MARGOT WALLSTR�M

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.