SFS 1991:353

910353.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:353

om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361);

utkom från trycket

den 28 maj 1991

utfärdad den 2 m aj 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 12 § hemförsäljningslagen

(1981; 1361) skall ha följande lydelse.

12

Anlitar näringsidkaren ett ombud, skal! denne alltid anses behörig

att handla på näringsidkaren s vägnar när det gäller att ingå avtal som avses

i de nna lag, att utfästa förmåner som är avsedda att ingå i ett såda nt avtal

I Prop. 1990/91:63. JU25. rskr. 220.

Andringen innebär att andra stycket upphävs.

595

¬

background image

SFS 1991:353

samt att ta emot betalning för näringsidkarens räkning. Näringsidkaren

i' '

kan inte till nackdel för konsumenten inskränka denna behörighet.

Denna lag träder i kraft den I januari 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREIV ALDS

pk

t.l

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

.j

i-

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.