SFS 1991:988

910988.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:988

om ändring i hemrörsäljningslagen (1981:1361);

Utkom från trycket

den 27 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

att 1 § hemförsäljningslagen

(1981:1361) skall ha följande lydelse.

1

Denna lag tillämpas då näringsidkare vid hembesök eller vid tele­

fonsamtal som utgör led i telefonförsäljning yrkesmässigt säljer lös egen­
dom till konsumenter för huvudsakligen enskilt bruk. Hembesök föreligger
då näringsidkaren söker upp konsumenten i den nes bostad eller på någon
annan plats där konsumenten inte endast för stunden befinner sig.

Lagen t illämpas också då näringsidkare, under de förutsättningar som

anges i första stycket, mot ersättning åtager sig att utföra fortlöpande

tjänster i form av underhåll eller tillsyn av egendom, undervisning eller

liknande.

Lagen tillämpas dock ej, om det pris som konsumenten sammanlagt

skall betala understiger 300 kr. Lagen tillämpas inte heller vid försäljning

av livsmedel eller av finansiella instrument som avses i lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument.

Denna lag träder i kraft den I augu sti 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:142. NU37. rskr. 349.

^ Senaste lydelse 1987:492.

1685

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.