SFS 1992:1111

921111.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1111 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i hemförsäljningslageiii (1981:1361);

den 14 d ecember 1992

utfärdad den 26 november 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om hemförsäljningslagen

(1981;1361)

dels att 11 § skall upphöra att gälla,
dels att 1, 4, 5 och 7 - 10 §§ skall ha följande lydelse.

2596

1

Denna lag till ämpas då näringsidkare yrkesmässigt överlåter eller

upplåter lös egendom eller utför tjänster till konsumenter för huvudsakli­

gen enskilt bruk, om avtalet ingås

1. vid hembesök, varmed avses ett besök i konsumentens eller någon

annan konsuments bostad eller på någon annan plats där konsumenten
inte endast för stunden befinner sig,

2. vid telefonsamtal som utgör led i försäljning eller annan liknande

verksamhet, eller

3. under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför

dennes fasta försäljningsställe.

Lagen tillämpas dock inte, om

1. det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300

kr,

2. avtalet gäller leverans av livsmedel från näringsidkare som regelmäs­

sigt betjänar vissa rutter,

3. avtalet gäller finansiella in strument som avses i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument,

4. avtalet gäller uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på

mark eller i vatt en,

5. avtalet är ett försäkringsavtal, eller

6. avtalet ingås vid ett hembesök som äger rum på konsumentens ut­

tryckliga begäran och avtalet gäller en vara eller en tjänst som omfattas av
konsumentens begäran eller som har ett direkt samband med den varan

eller tjänsten.

4 § När avtal ingås vid hembesök eller under en av näringsidkaren
organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe, skall

' Prop. 1991/92:167, bet. 1992/93: LU3, rskr. 1992/93:22.

^ Senaste lydelse 1991:988.

¬

background image

näringsidkaren samtidigt lämna konsumenten en handling där denne in-

SFS 1992:1111

formeras om innehållet i denna lag samt om namn och adress till någon

som ångerrätten enligt 6 § kan utövas mot. Konsumenten skall skriva

under ett exemplar av handlingen som bekräftelse på att han eller hon har

tagit emot den. Den informationshandling som överlämnas till konsumen­
ten skall vara åtföljd av en blankett, som denne kan använda för att utöva
sin ångerrätt.

När avtal ingås vid telefonförsäljning eller annan liknande verksamhet

per telefon, skall näringsidkaren senast tre dagar därefter till konsumenten

lämna eller sända en bekräftelse av vad som har avtalats, tillsammans med
den handling och den blankett som avses i första stycket.

Handlingar och blanketter som avses i första och andra styckena skall

överensstämma med formulär som fastställs av regeringen eller den myn­
dighet som regeringen bestämmer.

5

Om föreskrifterna i 4 § inte iakttas, är konsumenten inte bunden av

avtalet.

Vill konsumenten att avtalet skall återgå enligt första stycket, skall

näringsidkaren underrättas om detta inom ett år från det att, vid avtal om

överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom konsumenten tog emot varan
eller en väsentlig del av den eller, vid avtal om en tjänst, näringsidkaren

började utföra tjänsten. Annars har konsumenten förlorat sin rätt att kräva

att avtalet skall återgå.

7 §'' Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom böljar
ångerveckan löpa den dag då konsumenten tog emot varan eller en väsent­

lig del av den eller dessförinnan undersökte varan eller en likadan vara,
dock tidigast den da g då handlingar som avses i 4 § kom ko nsumenten till
handa.

Vid avtal om en tjänst böljar ångerveckan löpa den dag då de handlingar

som avses i 4 § kom konsumenten till handa. Detsamma gäller vid avtal
om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom, om näringsidkaren skriftli­
gen har kommit överens med konsumenten om detta i fall då,

1. varan har tillverkats eller väsentligt ändrats efter konsumentens sär­

skilda önskemål, eller

2. det, med hänsyn till att varan är skrymmande eller av någon annan

liknande anledning, inte skulle vara rimligt att ångerveckan böljade löpa

först då konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av den eller

undersökte varan eller en likadan vara.

8 § Konsumenten för vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös

egendom utöva sin ångerrätt endast om den vara som han eller hon har

tagit emot h ålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte, om
varan har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit

nödvändig för att undersöka varan eller på grund av någon omständighet

som inte kan hänföras till konsumenten.

' Senaste lydelse 1987; 492.

^ Senaste lydelse 1987:492.

2597

¬

background image

SFS 1992:1111

9 § Om konsumenten vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös

egendom utövar sin ångerrätt, skall den vara som han eller hon har tagit
emot hållas tillgänglig på den plats där den har tagits emot. Varan får dock

hållas tillgänglig på någon annan plats som konsumenten anvisar, om

näringsidkaren utan olägenhet kan hämta den där.

Har varan sänts till konsumenten med post skall d enne sända tillbaka

varan på samma sätt, under förutsättning att näringsidkaren tillhandahål­
ler en lämp lig forpackning och att konsumenten inte behöver lägga ut for
returporto.

Om konsumenten vid avtal om en tjänst utövar sin ångerrätt, skall vad

som sägs i första och andra styckena tillämpas på material som konsumen­

ten har tagit emot, forutsatt att konsumenten inte åsamkas olägenheter av
betydelse eller kostnader.

10 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall närin gsidkaren lämna

tillbaka vad konsumenten har betalt. Konsumenten har rätt att behålla

varan, och i förekommande fall materialet, till dess att näringsidkaren

fullgör denna skyldighet.

Om näringsidkaren i fall som avses i 9 § första stycket inte hämtar

varan, eller i f orekommande fall materialet, inom tre månader från den

dag när ångerveckan började löpa, tillfaller egendomen konsumenten utan
ersättning. Detsamma gällerom näringsidkaren i fall som avses i 9 § andra
stycket inte inom denna tid lämnar tillbaka vad konsumenten har betalt.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1993.
I fråga om avtal som har ingåtts fore ikraftträdandet gäller äldre fore­

skrifter.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

2598

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.