SFS 2018:774 Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler / SFS 2018:774 Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
SFS2018-774.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal

utanför affärslokaler
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2005:59) om distans-

avtal och avtal utanför affärslokaler2

dels att 3 kap. 4 a § ska upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 1 och 8 §§ ska ha följande lydelse.

3 kap.
1 §
3 Detta kapitel gäller för distansavtal mellan en näringsidkare och en

konsument om kredit, försäkring, betalning eller andra finansiella tjänster

eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument.

Kapitlet gäller även för avtal utanför affärslokaler mellan en näringsidkare

och en konsument om finansiella tjänster. Kapitlet gäller dock inte för ett

sådant avtal, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger

400 kronor eller om avtalet omfattas av konsumentkreditlagen (2010:1846).

Bestämmelserna gäller inte för de enskilda tjänster eller överlåtelser som

utförs inom ramen för ett avtal om fortlöpande tjänster eller återkommande

överlåtelser.

Om parterna inom ett år ingår ett nytt avtal om samma slag av finansiella

tjänster eller finansiella instrument, behöver näringsidkaren inte på nytt

lämna information enligt 3 och 4 §§.

Med finansiella instrument avses detsamma som i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument. Det som sägs i detta kapitel om finan-

siella instrument gäller också andra finansiella produkter.

8 §4 �&ngerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Vid avtal om liv-

försäkring börjar ångerfristen dock löpa den dag då konsumenten får

kännedom om att försäkringsavtalet kommit till stånd.

�&ngerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor

enligt 3 § fjärde stycket eller 4 § andra stycket kommer konsumenten till

handa.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347.

2

Senaste lydelse av

lagens rubrik 2014:14

3 kap. 4 a § 2014:221.

3

Senaste lydelse 2014:221.

4

Senaste lydelse 2014:221.

SFS 2018:774

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:774

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Danijela Pavic

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.