SFS 2018:1321 Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler / SFS 2018:1321 Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
SFS2018-1321.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal

utanför affärslokaler
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2005:59) om distans-

avtal och avtal utanför affärslokaler2

dels att 2 kap. 2�5 och 8 §§, 3 kap. 1, 3, 4 och 8 §§ och rubriken närmast

före 2 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 3 a § och 3 kap. 4 a §,

och närmast före 2 kap. 3 a och 4 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.
2 §
3 Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information

om

1. sitt namn, organisationsnummer, telefonnummer och telefaxnummer

samt sin adress och e-postadress, och, om näringsidkaren agerar för någon

annans räkning, dennes motsvarande uppgifter,

2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper i den omfattning som är

lämplig med hänsyn till varan eller tjänsten och till hur informationen ges,

3. varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter, eller, om

priset inte kan anges i förväg, hur priset beräknas; om avtalet löper på

obegränsad tid eller avser en prenumeration, ska även kostnaderna per

faktureringsperiod och per månad anges,

4. kostnader för leverans eller porto och andra tillkommande kostnader,

5. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte

kostnaden är beräknad efter normaltaxa,

6. villkoren för betalning samt för leverans eller fullgörande på något

annat sätt och tidpunkt för leverans eller fullgörande; om avtalet ska ingås

på näringsidkarens webbplats, ska det i början av beställningsprocessen

anges vilka betalningssätt som godtas och om det finns några begränsningar

för leveransen,

7. handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska

lämna och de villkor som gäller för detta,

8. den rätt som konsumenten har att reklamera enligt lag, hur reklamation

kan göras och gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan

vända sig för att framställa klagomål,

9. huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tids-

fristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det

1

Prop. 2017/18:129, bet. 2017/18:CU36, rskr. 2017/18:404.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:14.

3

Senaste lydelse 2014:14.

SFS 2018:1321

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS

finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten

kan ta del av det,

10. den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att

på egen bekostnad återsända varan samt, vid distansavtal, kostnaden för att

återsända varan om den är sådan att den inte kan återsändas med post,

11. huruvida konsumenten är skyldig att ersätta näringsidkaren enligt 15 §

3 eller 4,

12. garantier eller liknande utfästelser samt den assistans och service som

gäller efter försäljningen,

13. uppförandekoder som gäller för näringsidkaren och hur konsumenten

kan ta del av dem,

14. avtalets löptid,

15. kortaste giltighetstid för konsumentens skyldigheter enligt avtalet,

16. villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills vidare eller

förnyas automatiskt,

17. funktionen hos digitalt innehåll, inbegripet tekniska skyddsåtgärder,

och vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala

innehållet, och

18. vilka möjligheter som finns att få en tvist med näringsidkaren prövad

utanför domstol.

Vid en auktion får informationen enligt första stycket 1 ersättas med

motsvarande uppgifter om auktionsförrättaren, om det är möjligt att delta i

auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för

distanskommunikation. Under samma förutsättning får information enligt

första stycket 8 om gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten

kan framställa klagomål avse auktionsförrättarens verksamhetsställe.

Hur information ska ges innan ett distansavtal ingås

3 §4 I fråga om distansavtal ska informationen enligt 2 § ges klart och

begripligt och på ett sätt som är anpassat till det medel för distans-

kommunikation som används. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos

underåriga och andra särskilt utsatta personer.

Om avtalet ska ingås genom ett sådant medel för distanskommunikation

som gör att information endast kan ges i begränsad omfattning eller under

begränsad tid, ska åtminstone information enligt 2 § första stycket 1, i fråga

om näringsidkarens namn och organisationsnummer, 2�4, 14 och 16 ges

med hjälp av det kommunikationsmedlet. Om det finns en ångerrätt, ska

information enligt 2 § första stycket 9 också ges med hjälp av kommunika-

tionsmedlet. �vrig information enligt 2 § första stycket ska ges på något

annat lämpligt sätt i enlighet med kraven i första stycket i denna paragraf.

Om avtalet ska ingås på näringsidkarens webbplats, ska konsumenten

särskilt uppmärksammas på innehållet i den information som ges enligt 2 §

första stycket 2�4 och 14�16.

Särskilda regler vid telefonförsäljning

3 a § Om näringsidkaren på eget initiativ kontaktar konsumenten per

telefon i syfte att ingå ett distansavtal, ska konsumenten i början av samtalet

informeras om näringsidkarens identitet, syftet med samtalet och namnet på

4

Senaste lydelse 2014:14.

2018:1321

background image

3

SFS

den person som är i kontakt med konsumenten och hans eller hennes relation

till näringsidkaren.

Om ett avtal ska ingås till följd av en sådan kontakt som avses i första

stycket, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon

annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepte-

rar näringsidkarens anbud. Ett avtal som inte har ingåtts på detta sätt är

ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några varor eller

tjänster. Konsumenten ska informeras om detta i näringsidkarens bekräftelse

av anbudet.

Hur information ska ges efter det att ett distansavtal har ingåtts

4 §5 När ett distansavtal har ingåtts ska näringsidkaren inom rimlig tid ge

konsumenten en bekräftelse på avtalet. Bekräftelsen ska ges senast när varan

levereras eller tjänsten börjar utföras.

Bekräftelsen ska ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig

form som är tillgänglig för konsumenten och innehålla den information

enligt 2 § som inte redan har getts i sådan form. Om konsumenten i enlighet

med 11 § 11 har gått med på att det inte finns någon ångerrätt vid köp av

digitalt innehåll, ska det framgå av bekräftelsen.

5 §6 I fråga om avtal utanför affärslokaler ska informationen enligt 2 § ges

klart och begripligt i en handling eller, om konsumenten samtycker till det,

i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Särskild hänsyn ska tas till behoven hos underåriga och andra särskilt utsatta

personer.

När ett avtal har ingåtts ska näringsidkaren ge konsumenten en kopia av

det undertecknade avtalet eller en bekräftelse på avtalet. Kopian eller

bekräftelsen ska ges i en handling eller, om konsumenten samtycker till det,

i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om

konsumenten i enlighet med 11 § 11 har gått med på att det inte finns någon

ångerrätt vid köp av digitalt innehåll, ska det framgå av kopian eller

bekräftelsen.

8 §7 Informationen enligt 2 § är en del av avtalet, såvida parterna inte

uttryckligen har kommit överens om något annat.

3 kap.

1 §8 Detta kapitel gäller för distansavtal mellan en näringsidkare och en

konsument om kredit, försäkring, betalning eller andra finansiella tjänster

eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument.

Kapitlet gäller även för avtal utanför affärslokaler mellan en närings-

idkare och en konsument om finansiella tjänster. Kapitlet gäller dock inte

för ett sådant avtal, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala

understiger 400 kronor eller om avtalet omfattas av konsumentkreditlagen

(2010:1846).

5

Senaste lydelse 2014:14.

6

Senaste lydelse 2014:14.

7

Senaste lydelse 2014:14.

8

Senaste lydelse 2018:774.

2018:1321

background image

4

SFS

Bestämmelserna gäller inte för de enskilda tjänster eller överlåtelser som

utförs inom ramen för ett avtal om fortlöpande tjänster eller återkommande

överlåtelser.

Om parterna inom ett år ingår ett nytt avtal om samma slag av finansiella

tjänster eller finansiella instrument, behöver näringsidkaren inte på nytt

lämna information enligt 3 och 4 a §§.

Med finansiella instrument avses detsamma som i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument. Det som sägs i detta kapitel om

finansiella instrument gäller också andra finansiella produkter.

3 §9 I rimlig tid innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge information om

1. sitt namn och organisationsnummer, sin adress, sitt telefonnummer

eller sin e-postadress och sin huvudsakliga verksamhet samt motsvarande

uppgifter beträffande en mellanman som näringsidkaren anlitar, inklusive

uppgift om dennes relation till näringsidkaren,

2. ansvarig tillsynsmyndighet, om verksamheten kräver tillstånd,

3. den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets huvud-

sakliga egenskaper,

4. den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets pris,

inbegripet arvoden, skatter och avgifter,

5. att det med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken

betalas genom näringsidkaren eller påförs av denne,

6. de särskilda risker som följer med det finansiella instrument som avtalet

avser, inklusive uppgift om att den tidigare värdeutvecklingen och avkast-

ningen inte ger någon säker vägledning i fråga om den framtida utvecklingen

och avkastningen,

7. sättet för betalning och för fullgörande,

8. vad som gäller om ångerrätt enligt denna lag, inklusive uppgift om vad

konsumenten enligt 11 § kan komma att få betala vid utövande av ånger-

rätten,

9. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte

kostnaden är beräknad efter normaltaxa,

10. den tid under vilken erbjudandet gäller,

11. avtalets kortaste löptid, om avtalet avser en fortlöpande eller

periodiskt återkommande finansiell tjänst,

12. vad som gäller om uppsägning av avtalet i förtid eller ensidigt,

13. vilket lands lag om marknadsföring som har följts,

14. avtalsvillkor om vilket lands lag som ska tillämpas på avtalet och om

vilken domstol som är behörig,

15. på vilket språk avtalsvillkoren och informationen tillhandahålls och

på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtalstiden,

16. hur klagomål i fråga om avtalet behandlas och vilka möjligheter som

finns att få en tvist med näringsidkaren prövad utanför domstol, och

17. vilka garantifonder eller liknande ersättningssystem som finns.

Informationen ska ges klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat

till det medel för distanskommunikation som används. Näringsidkaren ska

ta särskild hänsyn till behovet av skydd för underåriga och andra särskilt

utsatta personer.

I rimlig tid innan ett avtal ingås ska näringsidkaren också tillhandahålla

samtliga avtalsvillkor.

Informationen och avtalsvillkoren ska ges i en handling eller i någon

annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om

9

Senaste lydelse 2014:14.

2018:1321

background image

5

SFS

avtalet ska ingås genom ett medel för distanskommunikation som inte

tillåter att informationen och avtalsvillkoren ges i sådan form före avtals-

slutet, ska näringsidkaren ge konsumenten informationen i denna form

snarast efter det att avtalet har ingåtts.

Om avtalet avser en betaltjänst enligt lagen (2010:751) om betaltjänster

gäller inte första stycket 1�4, 11, 12 och 14�16.

4 § Om näringsidkaren på eget initiativ kontaktar konsumenten per telefon

i syfte att ingå ett distansavtal, ska konsumenten i början av samtalet

informeras om näringsidkarens identitet, syftet med samtalet och namnet på

den person som är i kontakt med konsumenten och hans eller hennes relation

till näringsidkaren.

Om ett avtal ska ingås till följd av en sådan kontakt som avses i första

stycket, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon

annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen

accepterar näringsidkarens anbud. Ett avtal som inte har ingåtts på detta sätt

är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några finansiella

tjänster eller finansiella instrument. Konsumenten ska informeras om detta i

näringsidkarens bekräftelse av anbudet.

4 a §10 I de fall ett avtal får ingås per telefon behöver näringsidkaren, om

konsumenten uttryckligen samtycker till det, under samtalet endast ge

information enligt 3 § första stycket 3�6, 8 och 15. Näringsidkaren ska dock

upplysa konsumenten om att ytterligare information finns tillgänglig på

begäran och ange vad denna information avser.

Snarast efter det att avtalet har ingåtts ska näringsidkaren ge konsumenten

all den information som avses i 3 § första stycket och samtliga avtalsvillkor

i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig

för konsumenten.

8 §11 �&ngerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Vid avtal om

livförsäkring börjar ångerfristen dock löpa den dag då konsumenten får

kännedom om att försäkringsavtalet kommit till stånd.

�&ngerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor

enligt 3 § fjärde stycket eller 4 a § andra stycket kommer konsumenten till

handa.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson

(Justitiedepartementet)

10

Tidigare 3 kap. 4 a § upphävd genom 2018:774.

11

Senaste lydelse 2018:774.

2018:1321

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.