SFS 2018:1338 Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

SFS2018-1338.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal

utanför affärslokaler
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2005:59) om

distansavtal och avtal utanför affärslokaler2 ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
3 Detta kapitel gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter

eller upplåter lös egendom till eller utför en tjänst åt en konsument. Med

tjänst avses i detta kapitel också uthyrning av fast egendom. För avtal om

finansiella tjänster eller om överlåtelse eller emission av finansiella

instrument gäller i stället 3 kap.

Detta kapitel gäller inte för avtal som

1. avser uthyrning för varaktigt boende,

2. avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller

i vatten,

3. ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i

en automatiserad affärslokal,

4. ingås med en operatör genom användning av en offentlig telefon-

automat,

5. avser en tjänst som fullgörs genom användning av en telefon-, internet-

eller faxuppkoppling, om tjänsten utförs vid ett enda tillfälle,

6. avser vadhållning, kasinospel eller andra lotteritjänster,

7. avser försäljning av livsmedel eller andra dagligvaror för hushållet som

levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem

med regelbunden utkörning, eller

8. omfattas av lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tids-

delat boende eller långfristig semesterprodukt eller omfattas av bestäm-

melserna om paketresor i paketreselagen (2018:1217).

Kapitlet gäller inte för avtal utanför affärslokaler, om det pris som

konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor.

I fråga om avtal om transport av personer gäller endast 3 § tredje stycket

och 9 §.

1

Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:14.

3

Senaste lydelse 2014:14.

SFS 2018:1338

Publicerad

den 2 juli 2018

background image

2

SFS 2018:1338

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avtal som har ingåtts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.