SFS 1995:457 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler / SFS 1995:457 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)
SFS 1995_457 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991_601)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:457

Utkom från trycket
den 23 maj 1995

Lag
om ändring i prisinformationslagen (1991:601);

utfärdad den 27 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § prisinformationslagen

(1991:601) skall ha följande lydelse.

14 § Om en näringsidkare inte lämnar prisinformation enligt denna lag,

skall marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas.

Prisinformation enligt denna lag skall därvid anses vara sådan informa-

tion av särskild betydelse från konsumentsynpunkt som avses i 4 § andra
stycket marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG

Ingvar Paulsson
(Civildepartementet)

1

Prop. 1994/95: 123, bet. 1994/95: LU16, rskr. 1994/95:267.

750

background image

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830);

SFS 1995:458
Utkom från trycket
den 23 maj 1995

utfärdad den 27 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 15 §§ konsumentkredit-

lagen (1992:830) skall ha följande lydelse.

8 § I fråga om Underlätelse att lämna information som anges i 6 och 7 §§
eller som annars är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt gäller
marknadsföringslagen (1995:450).

15 § Om en näringsidkare för sin egen eller någon annans räkning säljer

en vara utan att iaktta vad som sägs i 14 §, skall det anses utgöra en sådan
handling som avses i 14 § marknadsföringslagen (1995:450).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95: LU16, rskr. 1994/95:267.

751

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.