SFS 1997:218 Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler / SFS 1997:218 Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende
SFS 1997_218 Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:218
Utkom från trycket
den 3 juni 1997

Lag
om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat
boende;

utfärdad den 22 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag tillämpas då en näringsidkare till en konsument upplåter el-
ler överlåter en rätt att periodvis nyttja en bostadslägenhet (bostadsandel),
om

1. avtalet ingås för en tid av minst tre år eller inte är tidsbegränsat, och

2. bostadslägenheten får nyttjas under en eller flera regelbundet återkom-

mande tidsperioder som är bestämda i avtalet eller som kan bestämmas med
ledning av det.

Lagen gäller också när en näringsidkare har åtagit sig att som ombud upp-

låta eller överlåta en sådan rätt till en konsument.

2 § I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten.

3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till
nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne.

Information m.m.

4 § Näringsidkaren skall lämna skriftlig information till den som begär
upplysningar om en bostadsandel. Informationen skall innehålla

1. uppgift om näringsidkarens namn, adress och rättsliga status,

2. uppgift om bostadslägenhetens ägares namn, adress och rättsliga sta-

tus, om ägaren är någon annan än näringsidkaren,

370

1

Prop. 1996/97:127, bet. 1996/97:LU18, rskr. 1996/97:219. Jfr rådets direktiv 94/47/

EG av den 26 oktober 1994 om skydd för köparna vad avser vissa aspekter i avtal om
nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis (EGT nr L280, 29.10.1994,

s. 83, Celex 394L0047).

background image

371

SFS 1997:218

3. en beskrivning av den rättighet som bostadsandelen avser och villkoren

enligt gällande rätt för att rättigheten skall kunna utnyttjas samt uppgift om i
vilken utsträckning dessa villkor har uppfyllts,

4. en beskrivning av bostadslägenheten och uppgift om var den är belä-

gen,

5. en beskrivning av de tjänster och gemensamma anläggningar som kon-

sumenten skall få tillgång till och villkoren för detta,

6. uppgift om principerna för hur underhåll, reparation, administration

och förvaltning sköts,

7. uppgift om priset för rättigheten, en uppskattning av vad konsumenten

skall betala för att använda gemensamma anläggningar och tjänster samt

uppgift om grunderna för beräkning av löpande avgifter, skatter och admini-

strativa kostnader,

8. uppgift om huruvida det är möjligt att delta i ett utbytes- eller vidare-

försäljningssystem samt, när en sådan möjlighet finns, uppgift om vad det
kostar och om vem konsumenten skall vända sig till för att få delta i syste-
met,

9. uppgift om att konsumenten enligt 11 § har rätt att kräva återgång av

avtalet,

10. uppgift om innebörden av konsumentens ångerrätt enligt 12 §, om

förbudet enligt 13 § mot betalning under ångerfristen och om de kostnader
som konsumenten enligt 14 § kan bli skyldig att svara för om ångerrätten ut-
nyttjas,

11. uppgift om vad som gäller enligt 16 § beträffande vissa kreditavtal

vid återgång eller frånträdande av upplåtelse- eller överlåtelseavtalet,

12. uppgift om till vem konsumenten skall lämna sådana meddelanden

som avses i 11 § andra stycket och 12 § första stycket samt uppgift om vad
som gäller enligt 15 § om skriftliga meddelanden, och

13. uppgift om var man kan få ytterligare information.

I all reklam som avser en bostadsandel skall det anges var den skriftliga

informationen finns tillgänglig.

5 § Om bostadslägenheten inte är färdigställd, skall den skriftliga infor-
mation som avses i 4 § även innehålla uppgift om

1. hur långt bygget har kommit,

2. när bostadslägenheten och sådana gemensamma anläggningar som

konsumenten skall få tillgång till kommer att vara färdigställda,

3. hur långt arbetet har kommit med gas, elektricitet, vatten, telefonled-

ningar och andra sådana tjänster som skall göra bostadslägenheten fullt an-
vändbar,

4. beteckningen på bygglov eller motsvarande tillstånd samt den myndig-

het som ansvarar för tillståndet och myndighetens adress, och

5. den säkerhet som ställs enligt 10 §.
Upplysning skall också lämnas om att näringsidkaren inte får kräva eller

ta emot betalning innan säkerhet har ställts enligt 10 §.

6 § I fråga om Underlätelse att lämna information enligt 4 och 5 §§ skall
marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas.

background image

SFS 1997:218

Avtalet

7 § Ett avtal om upplåtelse eller överlåtelse av en bostadsandel skall upp-
rättas skriftligen och undertecknas av parterna.

Avtalet skall upprättas på något av de officiella språken i det land där kon-

sumenten är bosatt eller är medborgare. Konsumenten väljer vilket av språ-

ken som skall användas.

Om bostadslägenheten är belägen i ett land inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet, är näringsidkaren skyldig att lämna konsumenten en be-
styrkt översättning av avtalet till ett av de officiella språken i det landet.

8 § Avtalet skall innehålla de uppgifter och beskrivningar som anges i 4 §
första stycket och 5 §.

I avtalet skall följande också anges:

1. konsumentens namn och adress,

2. dagen och platsen för undertecknandet,
3. de tidsperioder under vilka bostadslägenheten får nyttjas, och

4. den dag då konsumenten kan börja utnyttja sin rätt.
Av avtalet skall det vidare framgå att avtalet inte kommer att föranleda

andra kostnader, avgifter eller förpliktelser för konsumenten än de som har
angetts i avtalet.

9 § Konsumenten får åberopa en uppgift eller beskrivning som har lämnats
enligt 4 § första stycket eller 5 § även om en avvikande uppgift eller beskriv-
ning har lämnats i avtalet. Detta gäller dock inte om avvikelsen särskilt har
angetts i avtalet och

1. parterna har träffat en uttrycklig överenskommelse om att avtalet får

avvika från den skriftliga informationen, eller

2. avvikelsen är en följd av omständigheter utanför näringsidkarens kon-

troll.

10 § �r bostadslägenheten eller gemensamma anläggningar under uppfö-

rande, skall näringsidkaren ställa betryggande säkerhet för att konsumenten
får tillbaka vad som betalats, om lägenheten eller anläggningarna inte färdig-
ställs.

Konsumentens rätt att låta avtalet återgå

11 § Om avtalet inte har upprättats i enlighet med 7 § eller inte innehåller

de uppgifter och beskrivningar som föreskrivs i 8 §, är konsumenten inte
bunden av avtalet. Detsamma gäller om näringsidkaren inte enligt 7 § tredje
stycket lämnar konsumenten en bestyrkt översättning av avtalet.

En konsument som vill att avtalet skall återgå på grund av ett förhållande

som anges i första stycket, skall lämna meddelande om detta till den person
som enligt avtalet skall ta emot ett sådant meddelande. Om en begäran om
återgång grundas på att bestämmelserna i 7 § andra eller tredje stycket eller
8 § inte är uppfyllda, skall meddelandet lämnas inom tre månader från det att
avtalet undertecknades. Annars har konsumenten förlorat sin rätt att kräva att
avtalet skall återgå.

Om näringsidkaren kompletterar avtalet så att bestämmelserna i 7 och

372

background image

373

8 §§ är uppfyllda innan konsumenten har utnyttjat sin rätt att kräva avtalets
återgång, upphör konsumentens rätt att kräva att avtalet skall återgå.

Konsumentens ångerrätt

12 § Konsumenten har rätt att frånträda ett bindande avtal (ångerrätt) ge-

nom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom tio dagar från den
dag som anges i andra stycket (ångerfrist) till den person som enligt avtalet
skall ta emot ett sådant meddelande.

�&ngerfristen börjar löpa dagen efter avtalets undertecknande. Om förhål-

landena är sådana som anges i 11 § första stycket, börjar ångerfristen i stället
löpa dagen efter det att konsumentens rätt att kräva återgång har upphört en-
ligt 11 § andra eller tredje stycket.

Betalning

13 § Näringsidkaren får inte kräva eller ta emot betalning innan ångerfris-

ten har löpt ut.

Om säkerhet skall ställas enligt 10 §, får näringsidkaren inte heller kräva

eller ta emot betalning innan säkerheten har ställts.

Den som uppsåtligen bryter mot förbud enligt denna paragraf döms till

böter.

14 § Konsumenten är inte skyldig att betala näringsidkaren någon ersätt-
ning när avtalet återgår enligt 11 §.

En konsument som utnyttjar sin ångerrätt enligt 12 § är skyldig att betala

kostnader som enligt nationell lagstiftning har uppkommit till följd av att av-
talet slutits och frånträtts endast om kostnaderna avser sådana juridiska for-
maliteter som skall företas före utgången av ångerfristen.

Om meddelanden som konsumenten lämnar

15 § Om ett meddelande som konsumenten skall lämna enligt 11 eller 12 §
är skriftligt och har sänts på ett ändamålsenligt sätt, får meddelandet åbero-

pas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

Kreditavtal

16 § Om konsumenten med anledning av avtalet om upplåtelse eller över-

låtelse har fått kredit av näringsidkaren eller av någon annan på grund av en
överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, skall kreditavtalet upp-
höra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta, om

1. upplåtelse- eller överlåtelseavtalet har återgått enligt 11 §, eller

2. konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt enligt 12 §.

Konsumentens befogenheter vid överlåtelse av fordran, m.m.

17 § Bestämmelserna i 16 och 17 §§ konsumentkreditlagen (1992:830)
skall tillämpas då näringsidkaren har lämnat konsumenten anstånd med be-

talningen enligt upplåtelse- eller överlåtelseavtalet eller då någon del av be-

SFS 1997:218

background image

SFS 1997:218

talningen skall erläggas med ett belopp som konsumenten har lånat av nä-
ringsidkaren eller av någon annan kreditgivare på grund av en överenskom-
melse mellan den kreditgivaren och näringsidkaren.

Lagval

18 § Om bostadslägenheten är belägen i ett land inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet och rättsordningen i ett land utanför samarbetsom-
rådet är tillämplig, gäller bestämmelserna i denna lag i den mån de ger kon-
sumenten ett bättre skydd.

Tillsyn m.m.

19 § Konsumentverket skall ha tillsyn över att denna lag följs. Tillsynen
skall utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet för näringsid-

karen än som är nödvändigt.

20 § För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket utser rätt att
göra inspektioner hos näringsidkaren och att ta del av alla handlingar som
behövs för tillsynen. Näringsidkaren skall lämna de upplysningar om verk-
samheten som begärs för tillsynen.

Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller lämnar upplys-

ningarna, får Konsumentverket förelägga näringsidkaren vid vite att fullgöra
sin skyldighet.

21 § Om Konsumentverket enligt 20 § andra stycket har förelagt en nä-
ringsidkare att tillhandahålla en handling, får beslutet överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 20 § får inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

374

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.