SFS 1997:219 Lag om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler / SFS 1997:219 Lag om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)
SFS 1997_219 Lag om ändring i hemförsäljningslagen (1981_1361)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:219
Utkom från trycket
den 3 juni 1997

Lag
om ändring i hemförsäljningslagen

(1981:1361);

utfärdad den 22 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § hemförsäljningslagen

(1981:1361) skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1996/97:127, bet. 1996/97:LU18, rskr. 1996/97:219.

374

background image

SFS 1997:219

375

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1992:1111.

1 §2 Denna lag tillämpas då näringsidkare yrkesmässigt överlåter eller

upplåter lös egendom eller utför tjänster till konsumenter för huvudsakligen
enskilt bruk, om avtalet ingås

1. vid hembesök, varmed avses ett besök i konsumentens eller någon an-

nan konsuments bostad eller på någon annan plats där konsumenten inte en-
dast för stunden befinner sig,

2. vid telefonsamtal som utgör led i försäljning eller annan liknande verk-

samhet, eller

3. under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför den-

nes fasta försäljningsställe.

Lagen tillämpas dock inte, om

1. det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300 kr,

2. avtalet gäller leverans av livsmedel från näringsidkare som regelmäs-

sigt betjänar vissa rutter,

3. avtalet gäller finansiella instrument som avses i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument,

4. avtalet gäller uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på

mark eller i vatten,

5. avtalet är ett försäkringsavtal,
6. avtalet ingås vid ett hembesök som äger rum på konsumentens uttryck-

liga begäran och avtalet gäller en vara eller en tjänst som omfattas av konsu-
mentens begäran eller som har ett direkt samband med den varan eller tjäns-
ten, eller

7. avtalet gäller upplåtelse eller överlåtelse som avses i lagen (1997:218)

om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.