SFS 2020:169 Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler / SFS 2020:169 Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
SFS2020-169.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal

utanför affärslokaler

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2005:59) om distans-
avtal och avtal utanför affärslokaler3

dels att 1 kap. 2 § och 2 kap. 2, 3, 4, 5, 10, 11 och 15 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 2 a och 15 a §§, av

följande lydelse.

1 kap.
2 §
4 I lagen avses med

distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organi-

serat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande
sker på distans,

affärslokal: fast eller rörligt affärsställe där näringsidkaren varaktigt eller

vanligen driver verksamhet,

avtal utanför affärslokaler: avtal som ingås
� då näringsidkaren och konsumenten samtidigt är närvarande på någon

annan plats än i näringsidkarens affärslokal eller efter det att konsumenten
lämnat ett anbud på en sådan plats,

� i näringsidkarens affärslokal eller med hjälp av ett medel för distans-

kommunikation i omedelbar anslutning till att konsumenten kontaktats av
näringsidkaren på någon annan plats där de samtidigt varit närvarande, eller

� under en utflykt som har organiserats av näringsidkaren i marknads-

förings- eller försäljningssyfte,

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten,

digitalt innehåll: data som produceras och tillhandahålls i digital form.

2 kap.
2 §
5 Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information
om

1 Prop. 2019/20:63, bet. 2019/20:CU19, rskr. 2019/20:193.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsument-

rättigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets

direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets

och rådets direktiv 97/7/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:14.

4 Senaste lydelse 2014:14.

5 Senaste lydelse 2018:1321.

SFS

2020:169

Publicerad
den

3 april 2020

background image

2

SFS

1. sitt namn, organisationsnummer, telefonnummer och telefaxnummer

samt sin adress och e-postadress, och, om näringsidkaren agerar för någon
annans räkning, dennes motsvarande uppgifter,

2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper i den omfattning som är

lämplig med hänsyn till varan eller tjänsten och till hur informationen ges,

3. varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter, eller, om

priset inte kan anges i förväg, hur priset beräknas; om avtalet löper på obe-
gränsad tid eller avser en prenumeration, ska även kostnaderna per faktu-
reringsperiod och per månad anges,

4. kostnader för leverans eller porto och andra tillkommande kostnader,
5. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte

kostnaden är beräknad efter normaltaxa,

6. villkoren för betalning samt för leverans eller fullgörande på något

annat sätt och tidpunkt för leverans eller fullgörande; om avtalet ska ingås
på näringsidkarens webbplats, ska det i början av beställningsprocessen
anges vilka betalningssätt som godtas och om det finns några begränsningar
för leveransen,

7. handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska

lämna och de villkor som gäller för detta,

8. den rätt som konsumenten har att reklamera enligt lag, hur reklamation

kan göras och gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan
vända sig för att framställa klagomål,

9. huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tids-

fristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det
finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten,

10. den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att

på egen bekostnad återsända varan samt, vid distansavtal, kostnaden för att
återsända varan om den är sådan att den inte kan återsändas med post,

11. huruvida konsumenten är skyldig att ersätta näringsidkaren enligt 15 §

3 eller 4,

12. åtaganden från näringsidkaren eller tillverkaren om att, utöver vad

som följer av lag, betala tillbaka det som betalats för varan, byta ut eller
reparera den eller utföra någon form av service på den, ifall varan inte
överensstämmer med uppgifter som lämnats i utfästelser eller marknads-
föring eller om det finns andra avvikelser från uppgifter som lämnats på ett
sådant sätt,

13. den assistans och service som gäller efter försäljningen,
14. uppförandekoder som gäller för näringsidkaren och hur konsumenten

kan ta del av dem,

15. avtalets löptid,
16. kortaste giltighetstid för konsumentens skyldigheter enligt avtalet,
17. villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills vidare eller

förnyas automatiskt,

18. funktionen hos digitalt innehåll, inbegripet tekniska skyddsåtgärder,

och, i den utsträckning näringsidkaren känner till eller rimligen kan för-
väntas känna till det, vilken maskin- och programvara som krävs för att an-
vända det digitala innehållet, och

19. vilka möjligheter som finns att få en tvist med näringsidkaren prövad

utanför domstol.

Vid en auktion får informationen enligt första stycket 1 ersättas med mot-

svarande uppgifter om auktionsförrättaren, om det är möjligt att delta i
auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för distans-
kommunikation. Under samma förutsättning får information enligt första

2020:169

background image

3

SFS

stycket 8 om gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan
framställa klagomål avse auktionsförrättarens verksamhetsställe.

2 a § Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren, om det finns en ångerrätt,
ge konsumenten ett standardformulär för utövande av ångerrätten.

3 §6 I fråga om distansavtal ska informationen enligt 2 och 2 a §§ ges klart
och begripligt och på ett sätt som är anpassat till det medel för distans-
kommunikation som används. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos
underåriga och andra särskilt utsatta personer.

Om avtalet ska ingås genom ett sådant medel för distanskommunikation

som gör att information endast kan ges i begränsad omfattning eller under
begränsad tid, ska åtminstone information enligt 2 § första stycket 1, i fråga
om näringsidkarens namn och organisationsnummer, 2�4, 15 och 17 ges
med hjälp av det kommunikationsmedlet. Om det finns en ångerrätt, ska
information enligt 2 § första stycket 9 också ges med hjälp av kommunika-
tionsmedlet. �vrig information enligt 2 § första stycket och 2 a § ska ges på
något annat lämpligt sätt i enlighet med kraven i första stycket i denna para-
graf.

Om avtalet ska ingås på näringsidkarens webbplats, ska konsumenten

särskilt uppmärksammas på innehållet i den information som ges enligt 2 §
första stycket 2�4 och 15�17.

4 §7 När ett distansavtal har ingåtts ska näringsidkaren inom rimlig tid ge
konsumenten en bekräftelse på avtalet. Bekräftelsen ska ges senast när varan
levereras eller tjänsten börjar utföras.

Bekräftelsen ska ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig

form som är tillgänglig för konsumenten och innehålla den information
enligt 2 och 2 a §§ som inte redan har getts i sådan form. Om konsumenten
i enlighet med 11 § 11 har gått med på att det inte finns någon ångerrätt vid
köp av digitalt innehåll, ska det framgå av bekräftelsen.

5 §8 I fråga om avtal utanför affärslokaler ska informationen enligt 2 och
2 a §§ ges klart och begripligt i en handling eller, om konsumenten sam-
tycker till det, i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för
konsumenten. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos underåriga och andra
särskilt utsatta personer.

När ett avtal har ingåtts ska näringsidkaren ge konsumenten en kopia av

det undertecknade avtalet eller en bekräftelse på avtalet. Kopian eller bekräf-
telsen ska ges i en handling eller, om konsumenten samtycker till det, i en
annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om
konsumenten i enlighet med 11 § 11 har gått med på att det inte finns någon
ångerrätt vid köp av digitalt innehåll, ska det framgå av kopian eller
bekräftelsen.

6 Senaste lydelse 2018:1321.

7 Senaste lydelse 2018:1321.

8 Senaste lydelse 2018:1321.

2020:169

background image

4

SFS

10 §9 Konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till
näringsidkaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom
14 dagar från den dag som anges i 12 § (ångerfrist). Konsumenten kan för
detta ändamål använda det standardformulär för utövande av ångerrätten som
avses i 2 a §. Om konsumenten lämnar meddelandet på näringsidkarens webb-
plats, ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelan-
det i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Om konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt har lämnat eller

sänt ett meddelande enligt första stycket, får meddelandet åberopas även om
det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

11 §10 �&ngerrätt gäller inte för avtal som

1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har

samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns
någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,

2. avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på

marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under
ångerfristen,

3. avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller

som annars har fått en tydlig personlig prägel,

4. avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
5. avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan åter-

lämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av
konsumenten,

6. avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans samman-

blandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från var-
andra,

7. avser alkoholhaltig dryck till ett bestämt pris, när leverans inte kan ske

inom 30 dagar och värdet på drycken vid leveransen beror på sådana sväng-
ningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka,

8. avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat dator-

program och förseglingen har brutits av konsumenten,

9. avser lösnummer av en tidning eller en tidskrift,
10. ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på

ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation,

11. avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett

fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att leverans
påbörjas och gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt,

12. avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande

fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvar-
tering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla
tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, eller

13. avser en brådskande reparations- eller underhållsåtgärd vid ett besök

i konsumentens bostad, om besöket äger rum på konsumentens initiativ och
uttryckliga begäran och reparations- eller underhållsåtgärden omfattas av
konsumentens begäran eller har ett direkt samband med denna.

15 §11 Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten ersätta när-
ingsidkaren för

1. förhöjda leveranskostnader på grund av konsumentens val av leverans-

metod,

9 Senaste lydelse 2014:14.

10 Senaste lydelse 2014:14.

11 Senaste lydelse 2014:14.

2020:169

background image

5

SFS

2. en varas värdeminskning i den mån den beror på att konsumenten

hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa
dess egenskaper eller funktion, under förutsättning att näringsidkaren har
gett konsumenten information enligt 2 § första stycket 9 på det sätt som anges
i 3 § eller 5 § första stycket,

3. en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt,

för en tjänst som delvis utförts innan konsumenten utövade ångerrätten,
under förutsättning att konsumenten uttryckligen, och i fråga om avtal utan-
för affärslokaler i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form,
har begärt att tjänsten skulle börja utföras under ångerfristen, och närings-
idkaren har gett konsumenten information enligt 2 § första stycket 9 och 11
på det sätt som anges i 3 § eller 5 § första stycket, och

4. en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt,

för vatten, gas eller el, när försäljningen inte skett i en begränsad volym eller
en fastställd kvantitet, eller fjärrvärme, där leveransen påbörjats innan kon-
sumenten utövade ångerrätten, allt under förutsättning att konsumenten
uttryckligen, och i fråga om avtal utanför affärslokaler i en handling eller i
någon annan läsbar och varaktig form, har begärt att leverans skulle påbörjas
under ångerfristen, och näringsidkaren har gett konsumenten information
enligt 2 § första stycket 9 och 11 på det sätt som anges i 3 § eller 5 § första
stycket.

15 a § Om konsumenten utövar sin ångerrätt i fråga om digitalt innehåll
som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, är han eller hon
inte skyldig att betala för det som har levererats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson

(Justitiedepartementet)

2020:169

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.