SFS 2005:59 Distans- och hemförsäljningslag

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler / SFS 2005:59 Distans- och hemförsäljningslag
050059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Distans- och hemförsäljningslag;

utfärdad den 24 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansav-
tal om varor och icke finansiella tjänster (2 kap.), distansavtal om finansiella
tjänster och finansiella instrument (3

kap.) och hemförsäljningsavtal

(4 kap.). Lagen innehåller också gemensamma bestämmelser för distansav-
tal och hemförsäljningsavtal (1 och 5 kap.). Dessa gemensamma bestämmel-
ser gäller för alla distansavtal och hemförsäljningsavtal som omfattas av la-
gen, om inte annat anges i lagen.

Definitioner

2 § I lagen avses med

distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren orga-

niserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslu-
tande sker på distans,

hemförsäljningsavtal: avtal som ingås vid ett hembesök eller under en av

näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försälj-
ningsställe,

hembesök: ett besök i konsumentens eller någon annan konsuments bo-

stad eller på någon annan plats där konsumenten inte endast för stunden be-
finner sig,

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten.

1 Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161.

2 Jfr rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumen-
terna i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler (EGT L 372, 31.12.1985, s. 31,
Celex 31985L0577), Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj
1997 om konsumentskydd vid distansavtal (EGT L 144, 4.6.1997, s. 19, Celex
31997L0007) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 sep-
tember 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om
ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 98/27/EG (EGT
L 271, 9.10.2002, s. 16, Celex 32002L0065).

SFS 2005:59

Utkom från trycket
den 8 mars 2005

background image

2

SFS 2005:59

Avtalsvillkor som avviker från lagen

3 § Ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är
till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges
i lagen.

2 kap. Distansavtal om varor och icke finansiella tjänster

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel gäller för distansavtal varigenom en näringsidkare över-
låter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument.

Kapitlet gäller inte distansavtal som
1. avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller

i vatten,

2. ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i

en automatiserad affärslokal,

3. ingås med en operatör genom användning av en offentlig telefonauto-

mat, eller

4. ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på ett

annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation.

För distansavtal om finansiella tjänster eller om överlåtelse eller emission

av finansiella instrument gäller 3 kap.

2 § Bestämmelserna om informationsskyldighet i 6�8 §§, om ångerrätt i
9�16 §§, om lagval i 5 kap. 2 § och om risken för vissa meddelanden i 5 kap.
3 § gäller inte distansavtal om sådan upplåtelse eller överlåtelse som avses i
lagen (1997:218) om konsumentskydd vid tidsdelat boende.

3 § Bestämmelserna om informationsskyldighet i 7 § och om ångerrätt i 9�
16 §§ gäller inte distansavtal där näringsidkaren på en bestämd dag eller un-
der en bestämd tidsperiod skall tillhandahålla

1. inkvartering,
2. transport,
3. servering, catering eller någon annan liknande tjänst, eller
4. kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritids-

aktivitet.

Bestämmelserna om informationsskyldighet i 7 § och om ångerrätt i 9�

16 §§ gäller inte heller distansavtal om försäljning av livsmedel eller andra
varor för ett hushålls löpande förbrukning, om varorna skall levereras till en
konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med regelbun-
den utkörning.

4 § Bestämmelserna om ångerrätt i 9�16 §§ gäller inte distansavtal om

1. en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke

under ångerfristen,

2. en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som

snabbt kan försämras eller bli för gammal,

3. en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram

och förseglingen har brutits,

background image

3

SFS 2005:59

4. en tidning eller en tidskrift, eller
5. vadhållning eller andra lotteritjänster.

5 § Avser distansavtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras
efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig
personlig prägel, får konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att
det inte skall finnas någon ångerrätt.

Information innan ett avtal ingås

6 § I rimlig tid innan ett distansavtal ingås skall näringsidkaren ge infor-
mation om

1. sitt namn och sin adress,
2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper,
3. varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter,
4. leveranskostnader,
5. sättet för betalning och för leverans eller fullgörande på annat sätt,
6. vad som gäller om ångerrätt enligt denna lag,
7. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte

kostnaden är beräknad efter normaltaxa,

8. den tid under vilken erbjudandet gäller, och
9. avtalets kortaste löptid, om avtalet avser återkommande leveranser av

varor eller avser en tjänst som utförs fortlöpande.

Informationen skall ges klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat

till det medel för distanskommunikation som används. Näringsidkaren skall
ta särskild hänsyn till behovet av skydd för underåriga.

Vid telefonförsäljning skall näringsidkaren i början av varje samtal ge

konsumenten information om sin identitet och namnet på den person som är
i kontakt med konsumenten och dennes relation till näringsidkaren. Närings-
idkaren skall då också informera om samtalets syfte.

Information när ett avtal har ingåtts

7 § När ett distansavtal har ingåtts skall näringsidkaren snarast därefter ge
konsumenten en bekräftelse med den information som avses i 6 § första
stycket 1�5. Gäller avtalet en vara skall informationen ges senast vid leve-
ransen, om inte varan skall levereras till någon annan än konsumenten. In-
formationen skall ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig
form som är tillgänglig för konsumenten. Har näringsidkaren redan tidigare
gett informationen i sådan form, behöver den inte ges på nytt, om inte annat
följer av andra stycket.

Inom samma tid skall näringsidkaren alltid i en handling eller i någon an-

nan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten ge denne
information om

1. konsumentens ångerrätt enligt denna lag samt namn och adress till nå-

gon som ångerrätten kan utövas mot,

2. adressen, telefonnumret eller e-postadressen samt gatuadressen till det

verksamhetsställe dit konsumenten kan framställa klagomål,

3. förekommande garantier och service, och

3* SFS 2005:58�71

background image

4

SFS 2005:59

4. villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills vidare eller för en

längre tid än ett år.

Gäller avtalet en tjänst som fullgörs med hjälp av ett medel för distans-

kommunikation, och utförs tjänsten vid ett enda tillfälle och faktureras av
distributören av kommunikationsmedlet, behöver näringsidkaren bara ge
konsumenten tillgång till gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsu-
menten kan framställa klagomål.

Påföljd vid utebliven information

8 § Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 6 och 7 §§,
skall marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas.

Information enligt 6 och 7 §§ skall därvid anses vara sådan information av

särskild betydelse från konsumentsynpunkt som avses i 4 § andra stycket
marknadsföringslagen.

Konsumentens ångerrätt

9 § Konsumenten har rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att
till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar
från den dag som anges i 10 § (ångerfrist). Konsumenten har alltid rätt att
lämna eller sända meddelandet inom sju arbetsdagar från den dag som anges
i 10 §.

10 § Vid distansavtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara börjar ång-
erfristen löpa den dag då konsumenten tar emot varan eller en väsentlig del
av den. Vid distansavtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då av-
talet ingås.

�&ngerfristen börjar löpa tidigast den dag då information enligt 7 § kom-

mer konsumenten till handa.

11 § Om näringsidkaren i strid med 7 § andra stycket 1 underlåtit att i före-
skriven form ge den information som nämns där, förlorar konsumenten sin
ångerrätt ett år efter den dag då ångerfristen skulle ha börjat löpa enligt 10 §
första stycket. Avser underlåtenheten någon annan information enligt 7 §,
förlorar konsumenten sin ångerrätt tre månader efter den dagen.

12 § Konsumenten får utöva sin ångerrätt endast om den vara som han el-
ler hon har tagit emot hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock
inte om varan har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har
varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet
som inte kan hänföras till konsumenten.

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

13 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall konsumenten lämna eller
sända tillbaka varan till näringsidkaren.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt vid distansavtal om en tjänst och

har tagit emot material, skall konsumenten hålla detta tillgängligt på den
plats där det har tagits emot, under förutsättning att konsumenten inte åsam-

background image

5

SFS 2005:59

kas olägenheter av betydelse eller kostnader. Materialet får även hållas till-
gängligt på någon annan plats som konsumenten anvisar, om näringsidkaren
utan olägenhet kan hämta det där. Om näringsidkaren inte hämtar materialet
inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, tillfaller egen-
domen konsumenten utan att näringsidkaren har rätt till ersättning.

14 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren snarast
och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad konsumenten har betalat till nä-
ringsidkaren. Tiden skall räknas från den dag då näringsidkaren tog emot va-
ran eller, vid avtal om en tjänst, konsumentens meddelande om att avtalet
frånträtts.

Har näringsidkaren enligt avtal med konsumenten levererat en ersätt-

ningsvara, skall näringsidkaren alltid betala skälig ersättning till konsumen-
ten för dennes kostnader att sända tillbaka varan. Näringsidkaren skall infor-
mera konsumenten om denna rätt till ersättning när ersättningsvaran levere-
ras.

15 § Vid telefonförsäljning skall tiden enligt 14 § första stycket för nä-
ringsidkarens återbetalningsskyldighet alltid räknas från den dag då närings-
idkaren tog emot konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts. Nä-
ringsidkaren skall i dessa fall även betala skälig ersättning till konsumenten
för dennes kostnader att sända tillbaka varan.

Vid telefonförsäljning har konsumenten rätt att behålla varan, eller i före-

kommande fall materialet, till dess att näringsidkaren fullgör hela sin betal-
ningsskyldighet. Om näringsidkaren inte fullgör betalningsskyldigheten
inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, tillfaller varan
eller materialet konsumenten utan att näringsidkaren har rätt till ersättning.

Kreditavtal

16 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av distans-
avtalet har fått kredit av näringsidkaren eller av någon annan på grund av en
överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, skall kreditavtalet upp-
höra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta.

Fullgörelse

17 § Näringsidkaren skall fullgöra sin prestation inom skälig tid. Om kon-
sumenten och näringsidkaren inte skriftligen har avtalat annat, skall presta-
tionen fullgöras senast inom 30 dagar från den dag då konsumenten gjorde
sin beställning.

Om näringsidkaren inte kan fullgöra sin prestation i tid och detta inte be-

ror på konsumenten eller något förhållande på hans eller hennes sida, har
konsumenten rätt att häva distansavtalet. Näringsidkaren skall informera
konsumenten om detta. Häver konsumenten avtalet, skall näringsidkaren be-
tala tillbaka vad konsumenten har betalat. Detta skall ske snarast och senast
inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens med-
delande om att avtalet hävts.

Vid distansavtal om ett kulturevenemang, ett idrottsevenemang eller nå-

gon liknande fritidsaktivitet utomhus kan konsumenten och näringsidkaren

background image

6

SFS 2005:59

skriftligen avtala att näringsidkarens återbetalningsskyldighet enligt andra
stycket inte skall gälla, om fritidsaktiviteten måste ställas in på grund av
vädret och inte kan flyttas till ett annat tillfälle.

3 kap. Distansavtal om finansiella tjänster och finansiella
instrument

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel gäller för distansavtal mellan en näringsidkare och en
konsument om kredit, försäkring, betalning eller andra finansiella tjänster el-
ler om överlåtelse eller emission av finansiella instrument.

Bestämmelserna gäller inte för de enskilda tjänster eller överlåtelser som

utförs inom ramen för ett avtal om fortlöpande tjänster eller återkommande
överlåtelser.

Om parterna inom ett år ingår ett nytt distansavtal om samma slag av fi-

nansiella tjänster eller finansiella instrument, behöver näringsidkaren inte på
nytt lämna information enligt 3 och 4 §§.

Med finansiella instrument avses detsamma som i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument. Det som sägs i detta kapitel om finan-
siella instrument gäller också andra finansiella produkter.

2 § Bestämmelserna om ångerrätt i 7�12 §§ gäller inte distansavtal om

1. finansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument och priset be-

ror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan
påverka och som kan inträffa under ångerfristen,

2. deltagande i emission eller annan likartad aktivitet och priset för den

rättighet som aktiviteten avser efter teckningstidens utgång kommer att bero
på sådana svängningar på finansmarknaden som sägs i punkten 1,

3. kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bo-

stadsrätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör
till fastighet, eller

4. försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.
Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på konsu-

mentens begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet.

Information innan ett avtal ingås

3 § I rimlig tid innan ett distansavtal ingås skall näringsidkaren ge infor-
mation om

1. sitt namn och organisationsnummer, sin adress, sitt telefonnummer el-

ler sin e-postadress och sin huvudsakliga verksamhet samt motsvarande
uppgifter beträffande en mellanman som näringsidkaren anlitar, inklusive
uppgift om dennes relation till näringsidkaren,

2. ansvarig tillsynsmyndighet, om verksamheten kräver tillstånd,
3. den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets huvudsak-

liga egenskaper,

4. den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets pris, inbegri-

pet arvoden, skatter och avgifter,

background image

7

SFS 2005:59

5. att det med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken

betalas genom näringsidkaren eller påförs av denne,

6. de särskilda risker som följer med det finansiella instrument som avta-

let avser, inklusive uppgift om att den tidigare värdeutvecklingen och av-
kastningen inte ger någon säker vägledning i fråga om den framtida utveck-
lingen och avkastningen,

7. sättet för betalning och för fullgörande,
8. vad som gäller om ångerrätt enligt denna lag, inklusive uppgift om vad

konsumenten enligt 11 § kan komma att få betala vid utövande av ångerrät-
ten,

9. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte

kostnaden är beräknad efter normaltaxa,

10. den tid under vilken erbjudandet gäller,
11. avtalets kortaste löptid, om avtalet avser en fortlöpande eller perio-

diskt återkommande finansiell tjänst,

12. vad som gäller om uppsägning av avtalet i förtid eller ensidigt,
13. vilket lands lag om marknadsföring som har följts,
14. avtalsvillkor om vilket lands lag som skall tillämpas på avtalet och om

vilken domstol som är behörig,

15. på vilket språk avtalsvillkoren och informationen tillhandahålls och på

vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtalstiden,

16. hur klagomål i fråga om avtalet behandlas och vilka möjligheter som

finns att få en tvist med näringsidkaren prövad utanför domstol, och

17. vilka garantifonder eller liknande ersättningssystem som finns.
Informationen skall ges klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat

till det medel för distanskommunikation som används. Näringsidkaren skall
ta särskild hänsyn till behovet av skydd för underåriga.

I rimlig tid innan ett distansavtal ingås skall näringsidkaren också tillhan-

dahålla samtliga avtalsvillkor.

Informationen och avtalsvillkoren skall ges i en handling eller i någon an-

nan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om avtalet
skall ingås genom ett medel för distanskommunikation som inte tillåter att
informationen och avtalsvillkoren ges i sådan form före avtalsslutet, skall
näringsidkaren ge konsumenten informationen i denna form snarast efter det
att avtalet har ingåtts.

Särskilda informationskrav vid telefonförsäljning

4 § Vid telefonförsäljning skall näringsidkaren i början av varje samtal ge
konsumenten information om sin identitet och namnet på den person som är
i kontakt med konsumenten och dennes relation till näringsidkaren. Närings-
idkaren skall då också informera om samtalets syfte. Om konsumenten ut-
tryckligen samtycker till det, behöver näringsidkaren inte ge all den informa-
tion som anges i 3 § första stycket utan endast information enligt 3 § första
stycket 3�6, 8 och 15. Näringsidkaren skall dock upplysa konsumenten om
att ytterligare information finns tillgänglig på begäran samt ange vad denna
information avser. Det som sägs i 3 § andra stycket gäller också vid telefon-
försäljning.

Snarast efter det att avtalet har ingåtts skall näringsidkaren ge konsumen-

ten all den information som avses i 3 § första stycket och samtliga avtalsvill-

background image

8

SFS 2005:59

kor i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är till-
gänglig för konsumenten.

Tillhandahållande av avtalsvillkoren under avtalstiden, m.m.

5 § Konsumenten har rätt att när som helst under avtalstiden på begäran få
del av avtalsvillkoren i en handling.

Konsumenten har rätt att under avtalstiden ändra det medel för distans-

kommunikation som används, om inte detta är oförenligt med avtalet eller
den finansiella tjänstens beskaffenhet.

Påföljd vid utebliven information

6 § Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 3�5 §§, skall
marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas.

Information enligt 3�5 §§ skall därvid anses vara sådan information av

särskild betydelse från konsumentsynpunkt som avses i 4 § andra stycket
marknadsföringslagen.

Konsumentens ångerrätt

7 § Konsumenten har rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att
till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar
från den dag som anges i 8 § (ångerfrist). Vid distansavtal om livförsäkring
eller privat individuellt pensionssparande är ångerfristen dock 30 dagar.

8 § �&ngerfristen börjar löpa den dag då distansavtalet ingås. Vid distans-
avtal om livförsäkring börjar ångerfristen dock löpa den dag då konsumen-
ten får kännedom om att försäkringsavtalet kommit till stånd.

�&ngerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor

enligt 3 § fjärde stycket eller 4 § andra stycket kommer konsumenten till
handa.

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

9 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall konsumenten snarast och
senast inom 30 dagar betala tillbaka de belopp och sända tillbaka det mate-
rial som konsumenten har erhållit från näringsidkaren. Tiden skall räknas
från den dag då konsumenten lämnade eller sände sitt meddelande om att av-
talet frånträds.

10 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren snarast
och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad konsumenten har betalat till nä-
ringsidkaren, med avräkning för vad näringsidkaren får kräva enligt 11 §.
Tiden skall räknas från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens
meddelande om att avtalet frånträds.

11 § Näringsidkaren får kräva att konsumenten betalar för den del av en fi-
nansiell tjänst som har tillhandahållits enligt distansavtalet. Näringsidkaren
har också rätt till ersättning för skäliga kostnader för tjänsten för tiden före

background image

9

SFS 2005:59

det att näringsidkaren tar emot konsumentens meddelande om att avtalet
frånträds men inte för tiden därefter.

Näringsidkaren får inte kräva betalning enligt första stycket, om närings-

idkaren

1. har underlåtit att lämna information enligt 3 § första stycket 8 om vad

konsumenten kan komma att få betala vid utövande av ångerrätten, eller

2. utan begäran från konsumenten har påbörjat fullgörandet av avtalet

innan ångerfristen har löpt ut.

Anknytande avtal

12 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt och det med anledning av dis-
tansavtalet har ingåtts ett anknytande avtal om tjänster som tillhandahålls av
näringsidkaren eller av någon annan på grund av en överenskommelse mel-
lan denne och näringsidkaren, skall det anknytande avtalet upphöra att gälla
utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta.

4 kap. Hemförsäljningsavtal

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel gäller för hemförsäljningsavtal varigenom en näringsid-
kare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsu-
ment.

Kapitlet gäller inte om
1.

det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger

300 kronor,

2. avtalet gäller finansiella instrument som avses i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument,

3. avtalet gäller uppförande av byggnad eller en annan fast anläggning på

mark eller i vatten, eller

4. avtalet ingås vid ett hembesök som äger rum på konsumentens initiativ

och uttryckliga begäran och gäller en vara eller en tjänst som omfattas av
konsumentens begäran eller som har ett direkt samband med den varan eller
tjänsten.

2 § Bestämmelserna om informationsskyldighet i 3 och 4 §§, om ångerrätt
i 5�10 §§, om lagval i 5 kap. 2 § och om risken för vissa meddelanden i
5 kap. 3 § gäller inte hemförsäljningsavtal om sådan upplåtelse eller överlå-
telse som avses i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid tidsdelat bo-
ende.

Bestämmelserna om informationsskyldighet i 3 och 4 §§ och om ångerrätt

i 5�10 §§ gäller inte heller hemförsäljningsavtal om försäljning av livsmedel
eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning, om varorna skall leve-
reras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med
regelbunden utkörning.

background image

10

SFS 2005:59

Information när ett avtal ingås

3 § När ett hemförsäljningsavtal ingås skall näringsidkaren samtidigt
lämna konsumenten en handling där denne informeras om sin ångerrätt en-
ligt denna lag samt om namn och adress till någon som ångerrätten kan ut-
övas mot. Detsamma gäller när konsumenten lämnar ett anbud som närings-
idkaren inte genast tar ställning till. Konsumenten skall skriva under ett ex-
emplar av handlingen som bekräftelse på att han eller hon har tagit emot
den. Den informationshandling som lämnas till konsumenten skall vara åt-
följd av en blankett som kan användas för att utöva ångerrätten.

Den handling och den blankett som avses i första stycket skall överens-

stämma med formulär som fastställs av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

Påföljd vid utebliven information

4 § Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 3 §, skall mark-
nadsföringslagen (1995:450) tillämpas.

Information enligt 3 § skall därvid anses vara sådan information av sär-

skild betydelse från konsumentsynpunkt som avses i 4 § andra stycket mark-
nadsföringslagen.

Konsumentens ångerrätt

5 § Konsumenten har rätt att frånträda hemförsäljningsavtalet (ångerrätt)
genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta
inom 14 dagar från den dag som anges i 6 § (ångerfrist). Konsumenten har
alltid rätt att lämna eller sända meddelandet inom sju arbetsdagar från den
dag som anges i 6 §. Vid hemförsäljningsavtal om livförsäkring är ångerfris-
ten dock 30 dagar.

6 § Vid hemförsäljningsavtal om överlåtelse eller upplåtelse av varor bör-
jar ångerfristen löpa den dag då konsumenten tar emot varan eller en väsent-
lig del av den. Vid hemförsäljningsavtal om en tjänst börjar ångerfristen
löpa den dag då avtalet ingås. Vid hemförsäljningsavtal om livförsäkring
börjar ångerfristen dock löpa den dag då konsumenten får kännedom om att
försäkringsavtalet kommit till stånd.

�&ngerfristen börjar löpa tidigast den dag då handlingar enligt 3 § kommer

konsumenten till handa.

Avser avtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter kon-

sumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig
prägel, får konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att ångerfris-
ten skall börja löpa den dag som anges i andra stycket oavsett om konsumen-
ten har tagit emot varan eller en väsentlig del av den.

7 § Konsumenten får utöva sin ångerrätt endast om den vara som han eller
hon har tagit emot hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte
om varan har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har va-
rit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet
som inte kan hänföras till konsumenten.

background image

11

SFS 2005:59

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

8 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall konsumenten lämna eller
sända tillbaka varan till näringsidkaren.

Om konsumenten har tagit emot varan eller en väsentlig del av den vid

hembesöket eller under utflykten, skall konsumenten hålla varan tillgänglig
på den plats där den har tagits emot. Varan får även hållas tillgänglig på nå-
gon annan plats som konsumenten anvisar, om näringsidkaren utan olägen-
het kan hämta den där. Det sagda gäller också material som konsumenten
har tagit emot vid ett hemförsäljningsavtal om en tjänst, förutsatt att konsu-
menten inte åsamkas olägenheter av betydelse eller kostnader. Om närings-
idkaren inte hämtar varan eller materialet inom tre månader från den dag då
ångerfristen började löpa, tillfaller egendomen konsumenten utan att nä-
ringsidkaren har rätt till ersättning.

9 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren snarast och
senast inom 30 dagar betala tillbaka vad konsumenten har betalat till nä-
ringsidkaren. Tiden skall räknas från den dag då näringsidkaren tog emot
konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts. Näringsidkaren skall
även betala skälig ersättning till konsumenten för dennes kostnader att sända
tillbaka varan.

Konsumenten har rätt att behålla varan, eller i förekommande fall mate-

rialet, till dess att näringsidkaren fullgör hela sin betalningsskyldighet. Om
näringsidkaren inte fullgör betalningsskyldigheten inom tre månader från
den dag då ångerfristen började löpa, tillfaller varan eller materialet konsu-
menten utan att näringsidkaren har rätt till ersättning.

Har näringsidkaren enligt avtal med konsumenten levererat en ersätt-

ningsvara, skall näringsidkaren alltid betala skälig ersättning till konsumen-
ten för dennes kostnader att sända tillbaka varan. Näringsidkaren skall infor-
mera konsumenten om denna rätt till ersättning när ersättningsvaran levere-
ras.

Kreditavtal

10 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av hemför-
säljningsavtalet har fått kredit av näringsidkaren eller av någon annan på
grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, skall kre-
ditavtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd
för detta.

Fullgörelse

11 § Näringsidkaren skall fullgöra sin prestation inom skälig tid. Om kon-
sumenten och näringsidkaren inte skriftligen har avtalat annat, skall presta-
tionen fullgöras senast inom 30 dagar från den dag då konsumenten gjorde
sin beställning.

Om näringsidkaren inte kan fullgöra sin prestation i tid och detta inte be-

ror på konsumenten eller något förhållande på hans eller hennes sida, har
konsumenten rätt att häva hemförsäljningsavtalet. Näringsidkaren skall in-
formera konsumenten om detta. Häver konsumenten avtalet, skall näringsid-

background image

12

SFS 2005:59

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

karen betala tillbaka vad konsumenten har betalat. Detta skall ske snarast
och senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot konsu-
mentens meddelande om att avtalet hävts.

Vid hemförsäljningsavtal om ett kulturevenemang, ett idrottsevenemang

eller någon liknande fritidsaktivitet utomhus kan konsumenten och närings-
idkaren skriftligen avtala att näringsidkarens återbetalningsskyldighet enligt
andra stycket inte skall gälla, om fritidsaktiviteten måste ställas in på grund
av vädret och inte kan flyttas till ett annat tillfälle.

5 kap. Gemensamma bestämmelser

Behörighet för näringsidkarens ombud

1 § Anlitar näringsidkaren ett ombud, skall denne alltid anses behörig att
handla på näringsidkarens vägnar när det gäller att ingå distansavtal eller
hemförsäljningsavtal, att utfästa förmåner som är avsedda att ingå i ett så-
dant avtal samt att ta emot betalning för näringsidkarens räkning. Näringsid-
karen kan inte till nackdel för konsumenten inskränka denna behörighet.

Lagval

2 § Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet skall tillämpas på avtalet gäller inte i fråga om
regler om distansavtal eller hemförsäljningsavtal, om den lag som gäller
med bortseende från villkoret är lagen i ett land inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet och den lagen ger konsumenten ett bättre skydd.

Risken för vissa meddelanden

3 § Har konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt lämnat eller
sänt ett meddelande om att han eller hon utövar ångerrätten, får meddelandet
åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. Det-
samma gäller för ett meddelande om att avtalet hävs på grund av att närings-
idkaren inte fullgjort sin prestation i tid.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005, då lagen (2000:274) om kon-

sumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal skall upphöra att
gälla.

2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

3. I fråga om försäkringsavtal som har förnyats efter ikraftträdandet gäller

den nya lagen.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.