SFS 2000:274 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

000274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om konsumentskydd vid distansavtal och
hemförsäljningsavtal;

utfärdad den 11 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller

upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument, om

1. avtalet ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system

för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på dis-
tans (

distansavtal

), eller

2. avtalet ingås vid ett hembesök eller under en av näringsidkaren organi-

serad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe (

hemförsälj-

ningsavtal

).

Lagen gäller också för marknadsföring som syftar till sådana avtal som

anges i första stycket.

2 §

I lagen avses med

konsument

: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare

: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten,

hembesök

: ett besök i konsumentens eller någon annan konsuments bo-

stad eller på någon annan plats där konsumenten inte endast för stunden be-
finner sig.

3 §

Lagen gäller inte distansavtal som

1. avser försäkring, kredit eller någon annan finansiell tjänst,
2. avser uppförande av byggnad eller en annan fast anläggning på mark

eller i vatten,

3. ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller

en automatiserad affärslokal,

1

Prop. 1999/2000:89, bet. 1999/2000:LU21, rskr. 1999/2000:202.

2

Jfr rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumen-

ten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler (EGT L 372, 31.12.1985, s. 31,
Celex 31985L0577) och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20
maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal (EGT L 144, 4.6.1997, s. 19, Celex
31997L0007).

SFS 2000:274

Utkom från trycket
den 23 maj 2000

background image

2

SFS 2000:274

4. ingås med en teleoperatör genom användning av en offentlig telefon-

automat, eller

5. ingås vid en auktion där budgivningen normalt inte sker elektroniskt.

4 §

Lagen gäller inte hemförsäljningsavtal, om

1. det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300 kro-

nor,

2. avtalet gäller finansiella instrument som avses i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument,

3. avtalet gäller försäkring,
4. avtalet gäller uppförande av byggnad eller en annan fast anläggning på

mark eller i vatten, eller

5. avtalet ingås vid ett hembesök som äger rum på konsumentens uttryck-

liga begäran och avtalet gäller en vara eller en tjänst som omfattas av konsu-
mentens begäran eller som har ett direkt samband med den varan eller
tjänsten.

5 §

Bestämmelserna om informationsskyldighet i 9–12 §§, om ångerrätt i

13–20 §§ och om lagval i 23 § gäller inte distansavtal eller hemförsäljnings-
avtal om sådan upplåtelse eller överlåtelse som avses i lagen (1997:218) om
konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende.

6 §

Bestämmelserna om informationsskyldighet i 10 och 11 §§ och om

ångerrätt i 13–20 §§ gäller inte distansavtal eller hemförsäljningsavtal om
försäljning av livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbruk-
ning, om varorna skall levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats i
ett distributionssystem med regelbunden utkörning.

7 §

Bestämmelserna om informationsskyldighet i 10 § och om ångerrätt i

13–20 §§ gäller inte distansavtal om

1. inkvartering,
2. transport,
3. servering, catering eller någon annan liknande tjänst, eller
4. kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritids-

aktivitet,

under förutsättning att näringsidkaren i avtalet åtar sig att tillhandahålla

tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.

8 §

Ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är

till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges
i lagen.

Information vid marknadsföring som syftar till distansavtal

9 §

Vid marknadsföring som syftar till distansavtal skall näringsidkaren ge

information om

1. sitt namn och sin adress,
2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper,
3. varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter,
4. leveranskostnader,

background image

3

SFS 2000:274

5. sättet för betalning och för leverans eller fullgörande på annat sätt,
6. ångerrätt enligt denna lag,
7. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte

kostnaden är beräknad efter normaltaxa,

8. den tid under vilken erbjudandet gäller, och
9. avtalets kortaste löptid, om avtalet avser återkommande leveranser av

varor eller avser en tjänst som utförs fortlöpande.

Informationen skall ges i rimlig tid innan ett avtal ingås. Informationen

skall ges klart och begripligt och med användande av metoder som är anpas-
sade till det medel för distanskommunikation som används. Näringsidkaren
skall ta särskild hänsyn till behovet av skydd för underåriga.

Vid marknadsföring per telefon skall näringsidkaren i början av samtalet

ge konsumenten information om sin identitet och om samtalets syfte.

Information när ett avtal ingås

10 §

När ett distansavtal har ingåtts skall näringsidkaren snarast därefter

ge konsumenten en bekräftelse med den information som avses i 9 § första
stycket 1–5. Gäller distansavtalet en vara skall informationen ges senast vid
leveransen, om inte varan skall levereras till någon annan än konsumenten.
Informationen skall ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig
form som är tillgänglig för konsumenten. Om näringsidkaren redan tidigare
har gett informationen i sådan form, behöver den inte ges på nytt, om inte
annat följer av andra stycket.

Inom samma tid skall näringsidkaren alltid i en handling eller i någon

annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten ge denne
information om

1. konsumentens ångerrätt enligt denna lag samt namn och adress till

någon som ångerrätten kan utövas mot,

2. gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan framställa

klagomål,

3. förekommande garantier och service, och
4. villkoren för att säga upp avtalet för det fall att det gäller tills vidare

eller för en längre tid än ett år.

Gäller distansavtalet en tjänst vars fullgörande sker med hjälp av ett

medel för distanskommunikation, och utförs tjänsten vid ett enda tillfälle
och faktureras av distributören av kommunikationsmedlet, behöver närings-
idkaren bara ge konsumenten tillgång till gatuadressen till det verksamhets-
ställe dit konsumenten kan framställa klagomål.

11 §

När ett hemförsäljningsavtal ingås skall näringsidkaren samtidigt

lämna konsumenten en handling där denne informeras om sin ångerrätt en-
ligt denna lag samt om namn och adress till någon som ångerrätten kan ut-
övas mot. Detsamma skall gälla när konsumenten lämnar ett anbud till nä-
ringsidkaren som denne inte genast tar ställning till. Konsumenten skall
skriva under ett exemplar av handlingen som bekräftelse på att han eller hon
har tagit emot den. Den informationshandling som lämnas till konsumenten
skall vara åtföljd av en blankett som kan användas för att utöva ångerrätten.

background image

4

SFS 2000:274

Den handling och den blankett som avses i första stycket skall överens-

stämma med formulär som fastställs av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

Påföljd vid utebliven information

12 §

Om en näringsidkare inte ger information i enlighet med 9–11 §§,

skall marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas.

Information enligt 9–11 §§ skall därvid anses vara sådan information av

särskild betydelse från konsumentsynpunkt som avses i 4 § andra stycket
marknadsföringslagen.

Konsumentens ångerrätt

13 §

Konsumenten har rätt att frånträda ett distansavtal eller ett hemför-

säljningsavtal (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett
meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 15 § (ånger-
frist). Konsumenten har alltid rätt att lämna eller sända meddelandet inom
sju arbetsdagar från den dag som anges i 15 §.

14 §

Vid distansavtal har konsumenten inte ångerrätt, om avtalet gäller

1. en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke

under ångerfristen,

2. en vara eller en tjänst och priset beror på sådana svängningar på finans-

marknaden som näringsidkaren inte kan kontrollera,

3. en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som

snabbt kan försämras eller bli för gammal,

4. en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram

och förseglingen har brutits,

5. en tidning eller en tidskrift, eller
6. vadhållning eller andra lotteritjänster.

15 §

Vid distansavtal eller hemförsäljningsavtal om överlåtelse eller upp-

låtelse av varor börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten tar emot
varan eller en väsentlig del av den. Vid distansavtal eller hemförsäljningsav-
tal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.

Vid distansavtal börjar ångerfristen dock löpa tidigast den dag då före-

skriven information enligt 10 § kommer konsumenten till handa. Vid hem-
försäljningsavtal börjar ångerfristen löpa tidigast den dag då handlingar en-
ligt 11 § kommer konsumenten till handa.

Avser avtalet en vara som har tillverkats eller väsentligt ändrats efter kon-

sumentens särskilda önskemål eller som annars har fått en tydlig personlig
prägel, får näringsidkaren och konsumenten skriftligen avtala att ånger-
fristen skall börja löpa den dag som anges i andra stycket oavsett om konsu-
menten har tagit emot varan eller en väsentlig del av den.

16 §

Om näringsidkaren vid ett distansavtal i strid med 10 § andra stycket

1 underlåtit att i föreskriven form ge den information som nämns där, för-
lorar konsumenten sin ångerrätt ett år efter den dag då ångerfristen skulle ha
börjat löpa enligt 15 § första stycket. Avser underlåtenheten någon annan in-

background image

5

SFS 2000:274

formation enligt 10 §, förlorar konsumenten dock sin ångerrätt tre månader
efter den dagen.

17 §

Konsumenten får utöva sin ångerrätt endast om den vara som han

eller hon har tagit emot hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller
dock inte om varan har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd
som har varit nödvändig för att undersöka varan eller på grund av någon om-
ständighet som inte kan hänföras till konsumenten.

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

18 §

Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall konsumenten lämna eller

sända tillbaka varan till näringsidkaren.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt vid hemförsäljningsavtal och har

tagit emot varan eller en väsentlig del av den vid hembesöket eller under ut-
flykten, skall konsumenten dock hålla varan tillgänglig på den plats där den
har tagits emot. Varan får även hållas tillgänglig på någon annan plats som
konsumenten anvisar, om näringsidkaren utan olägenhet kan hämta den där.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt vid distansavtal eller hemförsälj-

ningsavtal om en tjänst, skall vad som sägs i andra stycket tillämpas på ma-
terial som konsumenten har tagit emot, förutsatt att konsumenten inte åsam-
kas olägenheter av betydelse eller kostnader.

19 §

Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren snarast

och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad konsumenten har betalat till nä-
ringsidkaren. Tiden skall räknas från den dag då näringsidkaren tog emot
varan eller, vid avtal om en tjänst, konsumentens meddelande om att avtalet
frånträtts.

Vid hemförsäljningsavtal och sådana distansavtal som har ingåtts vid tele-

fonsamtal som utgör led i försäljning eller annan liknande verksamhet skall
tiden enligt första stycket räknas från den dag då näringsidkaren tog emot
konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts. Näringsidkaren skall i
dessa fall betala skälig ersättning till konsumenten för dennes kostnader att
sända tillbaka varan. Konsumenten har rätt att behålla varan, eller i förekom-
mande fall materialet, till dess att näringsidkaren fullgör hela sin betalnings-
skyldighet.

Om näringsidkaren i fall som avses i 18 § andra och tredje styckena inte

hämtar varan eller materialet inom tre månader från den dag då ångerfristen
började löpa, tillfaller egendomen konsumenten utan ersättning. Vid hem-
försäljningsavtal och sådana distansavtal som har ingåtts vid telefonsamtal
som utgör led i försäljning eller annan liknande verksamhet tillfaller varan
konsumenten utan ersättning även i andra fall än som avses i 18 § andra
stycket, om inte näringsidkaren inom tre månader från den dag då ångerfris-
ten började löpa fullgör hela sin betalningsskyldighet.

Har näringsidkaren enligt avtal med konsumenten levererat en ersätt-

ningsvara, skall näringsidkaren alltid betala skälig ersättning till konsu-
menten för dennes kostnader att sända tillbaka varan. Näringsidkaren skall
informera konsumenten om denna rätt till ersättning när ersättningsvaran
levereras.

background image

6

SFS 2000:274

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Kreditavtal

20 §

Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av distans-

avtalet eller hemförsäljningsavtalet har fått kredit av näringsidkaren eller av
någon annan på grund av en överenskommelse mellan denne och närings-
idkaren, skall kreditavtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får åläg-
gas någon påföljd för detta.

Fullgörelse

21 §

Näringsidkaren skall fullgöra sin prestation inom skälig tid. Om kon-

sumenten och näringsidkaren inte har avtalat annat, skall prestationen full-
göras senast inom 30 dagar från den dag då konsumenten gjorde sin beställ-
ning.

Om näringsidkaren inte kan fullgöra sin prestation i tid och detta inte be-

ror på konsumenten eller något förhållande på hans eller hennes sida, har
konsumenten rätt att häva distansavtalet eller hemförsäljningsavtalet. Nä-
ringsidkaren skall informera konsumenten om detta.

Häver konsumenten avtalet, skall näringsidkaren betala tillbaka vad kon-

sumenten har betalat. Detta skall ske snarast, dock senast inom 30 dagar från
den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att av-
talet hävts.

Behörighet för näringsidkarens ombud

22 §

Anlitar näringsidkaren ett ombud, skall denne alltid anses behörig att

handla på näringsidkarens vägnar när det gäller att ingå distansavtal eller
hemförsäljningsavtal, att utfästa förmåner som är avsedda att ingå i ett så-
dant avtal samt att ta emot betalning för näringsidkarens räkning. Närings-
idkaren kan inte till nackdel för konsumenten inskränka denna behörighet.

Lagval

23 §

Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet skall tillämpas på avtalet gäller inte i fråga
om regler om distansavtal, om den lag som gäller med bortseende från vill-
koret är lagen i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
den lagen ger konsumenten ett bättre skydd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000, då hemförsäljningslagen

(1981:1361) skall upphöra att gälla.

2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.