SFS 2022:655 Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler / SFS 2022:655 Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
SFS2022-655.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal

utanför affärslokaler

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2005:59) om distans-
avtal och avtal utanför affärslokaler3

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1�3, 6, 7, 11�13 och 15 §§ och 3 kap. 6 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 1 kap. 5 §, 2 kap. 1 a, 2 b, 13 a

och 14 a §§, och närmast före 1 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 §
4 I lagen avses med

affärslokal: fast eller rörligt affärsställe där näringsidkaren varaktigt eller

vanligen driver verksamhet,

avtal utanför affärslokaler: avtal som ingås
� då näringsidkaren och konsumenten samtidigt är närvarande på någon

annan plats än i näringsidkarens affärslokal eller efter det att konsumenten
lämnat ett anbud på en sådan plats,

� i näringsidkarens affärslokal eller med hjälp av ett medel för distans-

kommunikation i omedelbar anslutning till att konsumenten kontaktats av
näringsidkaren på någon annan plats där de samtidigt varit närvarande, eller

� under en utflykt som har organiserats av näringsidkaren i marknads-

förings- eller försäljningssyfte,

digitalt innehåll: data som framställs och tillhandahålls i digital form,
digital tjänst: en tjänst som gör det möjligt för konsumenten att skapa,

bearbeta, lagra eller få tillgång till uppgifter i digital form, eller att utbyta
uppgifter eller interagera på annat sätt med uppgifter i digital form som
laddas upp eller skapas av konsumenten eller av andra användare av tjänsten,

distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren

organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen
uteslutande sker på distans,

driftskompatibilitet: förmåga att fungera med annan hårdvara eller

programvara än sådan som normalt används med samma typ av varor med
digitala delar, digitalt innehåll eller digitala tjänster,

1 Prop. 2021/22:174, bet. 2021/22:CU19, rskr. 2021/22:308.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 om
ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG,
2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens
konsumentskyddsregler, i den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:14.
4 Senaste lydelse 2020:169.

SFS

2022:655

Publicerad
den

3 juni 2022

background image

SFS

2022:655

2

kompatibilitet: förmåga att utan konvertering fungera med sådan hårdvara

eller programvara som normalt används med samma typ av varor med
digitala delar, digitalt innehåll eller digitala tjänster,

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

marknadsplats online: en tjänst som använder programvara, inbegripet en

webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som administreras
av en näringsidkare eller för dennes räkning och som gör det möjligt för
konsumenten att ingå distansavtal med andra näringsidkare eller konsumenter,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten,

personuppgifter: sådan information som avses i artikel 4.1 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),

vara: lös sak, med eller utan digitala delar,
vara med digitala delar: lös sak som är integrerad eller sammankopplad

med ett digitalt innehåll eller en digital tjänst på ett sådant sätt att avsaknaden
av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten gör att varan inte kan
användas på det sätt som är avsett.

Behandling av personuppgifter
5 §
Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och i före-
skrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

2 kap.
1 §
5 Detta kapitel gäller för ett avtal genom vilket en näringsidkare mot
betalning överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför en tjänst åt en
konsument. Med tjänst avses i detta kapitel också uthyrning av fast
egendom.

Kapitlet gäller också för ett avtal genom vilket en näringsidkare i utbyte

mot endast konsumentens personuppgifter ska tillhandahålla ett digitalt
innehåll på något annat sätt än på ett fysiskt medium eller en digital tjänst åt
en konsument. Detta gäller dock inte om personuppgifterna behandlas av
näringsidkaren endast för att uppfylla rättsliga krav som gäller för denne
eller för att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten.

För avtal om finansiella tjänster eller om överlåtelse eller emission av

finansiella instrument gäller i stället 3 kap.

1 a § Detta kapitel gäller inte för avtal som

1. avser uthyrning för varaktigt boende,
2. avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller

i vatten,

5 Senaste lydelse 2018:1338.

background image

SFS

2022:655

3

3. ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i

en automatiserad affärslokal,

4. ingås med en operatör genom användning av en offentlig telefon-

automat,

5. avser en tjänst som fullgörs genom användning av en telefon-, internet-

eller faxuppkoppling, om tjänsten utförs vid ett enda tillfälle,

6. avser vadhållning, kasinospel eller andra lotteritjänster,
7. avser försäljning av livsmedel eller andra dagligvaror för hushållet som

levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem
med regelbunden utkörning, eller

8. omfattas av lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat

boende eller långfristig semesterprodukt eller omfattas av bestämmelserna
om paketresor i paketreselagen (2018:1217).

Kapitlet gäller inte för avtal utanför affärslokaler, om det pris som

konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor.

I fråga om avtal om transport av personer gäller endast 3 § tredje stycket

och 9 §.

2 §6 Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information
om

1. sitt namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress, e-postadress

och andra medel för kommunikation via internet som näringsidkaren till-
handahåller och som gör det möjligt för konsumenten att bevara uppgifter i
en läsbar och varaktig form, och, om näringsidkaren agerar för någon annans
räkning, motsvarande uppgifter för den näringsidkaren,

2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper i den omfattning som är

lämplig med hänsyn till varan eller tjänsten och till hur informationen ges,

3. varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter, eller, om

priset inte kan anges i förväg, hur priset beräknas; om avtalet löper på
obegränsad tid eller avser en prenumeration, ska även kostnaderna per
faktureringsperiod och per månad anges,

4. personanpassning av priset på grund av automatiserat beslutsfattande,
5. kostnader för leverans eller porto och andra tillkommande kostnader,
6. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte

kostnaden är beräknad efter normaltaxa,

7. villkoren för betalning samt för leverans eller fullgörande på något

annat sätt och tidpunkt för leverans eller fullgörande; om avtalet ska ingås
på näringsidkarens webbplats, ska det i början av beställningsprocessen
anges vilka betalningssätt som godtas och om det finns några begränsningar
för leveransen,

8. handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska

lämna och de villkor som gäller för detta,

9. den rätt som konsumenten har att reklamera enligt lag, hur reklamation

kan göras och gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan
vända sig för att framställa klagomål,

10. huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt,

tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att
det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten,

11. den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att

på egen bekostnad återsända varan samt, vid distansavtal, kostnaden för att
återsända varan om den är sådan att den inte kan återsändas med post,

6 Senaste lydelse 2020:169.

background image

SFS

2022:655

4

12. huruvida konsumenten är skyldig att ersätta näringsidkaren enligt

15 § 3 eller 4,

13. åtaganden från näringsidkaren eller tillverkaren om att, utöver vad

som följer av lag, betala tillbaka det som betalats för varan, byta ut eller
reparera den eller utföra någon form av service på den, ifall varan inte
överensstämmer med uppgifter som lämnats i utfästelser eller marknads-
föring eller om det finns andra avvikelser från uppgifter som lämnats på ett
sådant sätt,

14. den assistans och service som gäller efter försäljningen,
15. uppförandekoder som gäller för näringsidkaren och hur konsumenten

kan ta del av dem,

16. avtalets löptid,
17. kortaste giltighetstid för konsumentens skyldigheter enligt avtalet,
18. villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills vidare eller

förnyas automatiskt,

19. funktionen hos en vara med digitala delar, digitalt innehåll eller en

digital tjänst, inbegripet tekniska skyddsåtgärder,

20. kompatibilitet och driftskompatibilitet mellan varor med digitala

delar, digitalt innehåll och digitala tjänster, i den utsträckning närings-
idkaren känner till eller borde känna till det, och

21. vilka möjligheter som finns att få en tvist med näringsidkaren prövad

utanför domstol.

Vid en auktion får informationen enligt första stycket 1 ersättas med

motsvarande uppgifter om auktionsförrättaren, om det är möjligt att delta i
auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för
distanskommunikation. Under samma förutsättning får information enligt
första stycket 9 om gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten
kan framställa klagomål avse auktionsförrättarens verksamhetsställe.

2 b § Innan ett avtal ingås på en marknadsplats online ska den närings-
idkare som tillhandahåller marknadsplatsen ge konsumenten information
om

1. de kriterier som främst bestämmer rankningen av erbjudanden som

presenteras vid en sökning och deras betydelse jämfört med andra kriterier,

2. huruvida den som erbjuder en vara, en tjänst eller digitalt innehåll är

näringsidkare eller inte, baserat på den uppgift om det som denne lämnat,

3. ifall den som erbjuder en vara, en tjänst eller digitalt innehåll inte är

näringsidkare, att bestämmelserna i denna lag och andra konsument-
skyddande lagar inte gäller, och

4. i de fall förpliktelserna enligt avtalet är uppdelade mellan den som

erbjuder en vara, en tjänst eller digitalt innehåll och den som tillhandahåller
marknadsplatsen, hur förpliktelserna är uppdelade.

3 §7 I fråga om distansavtal ska informationen enligt 2�2 b §§ ges klart
och begripligt och på ett sätt som är anpassat till det medel för distans-
kommunikation som används. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos
underåriga och andra särskilt utsatta personer. Informationen enligt 2 b § 1
ska ges i ett särskilt avsnitt i onlinegränssnittet och vara direkt och lätt till-
gänglig från den plats där sökresultaten presenteras.

Om avtalet ska ingås genom ett sådant medel för distanskommunikation

som gör att information endast kan ges i begränsad omfattning eller under
begränsad tid, ska åtminstone information enligt 2 § första stycket 1, i fråga

7 Senaste lydelse 2020:169.

background image

SFS

2022:655

5

om näringsidkarens namn och organisationsnummer, 2�5, 16 och 18 ges
med hjälp av det kommunikationsmedlet. Om det finns en ångerrätt, ska
information enligt 2 § första stycket 10 också ges med hjälp av kommunika-
tionsmedlet. �vrig information enligt 2 § första stycket och 2 a § ska ges på
något annat lämpligt sätt i enlighet med kraven i första stycket i denna para-
graf.

Om avtalet ska ingås på näringsidkarens webbplats, ska konsumenten

särskilt uppmärksammas på innehållet i den information som ges enligt 2 §
första stycket 2�5 och 16�18.

6 §8 Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 2�5 §§, ska
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Sådan information ska anses
vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

7 §9 Om näringsidkaren inte före avtalets ingående och på det sätt som
anges i 3 § eller 5 § första stycket har gett sådan information om tillkomman-
de kostnader som anges i 2 § första stycket 5, är konsumenten inte skyldig
att betala dessa kostnader.

11 §10 �&ngerrätten gäller inte för avtal som

1. avser en tjänst som har fullgjorts
� mot betalning om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att

tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när
tjänsten har fullgjorts, eller

� i utbyte mot endast konsumentens personuppgifter,
2. avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på

marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under
ångerfristen,

3. avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller

som annars har fått en tydlig personlig prägel,

4. avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
5. avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas

på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av
konsumenten,

6. avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans samman-

blandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från
varandra,

7. avser alkoholhaltig dryck till ett bestämt pris, när leverans inte kan ske

inom 30 dagar och värdet på drycken vid leveransen beror på sådana
svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka,

8. avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat dator-

program och förseglingen har brutits av konsumenten,

9. avser lösnummer av en tidning eller en tidskrift,
10. ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på

ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation,

11. avser tillhandahållande av digitalt innehåll på något annat sätt än på

ett fysiskt medium om tillhandahållandet har påbörjats och, ifall avtalet
innebär en betalningsförpliktelse för konsumenten,

� konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tillhandahållandet

påbörjas och gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt, och

8 Senaste lydelse 2014:14.
9 Senaste lydelse 2014:14.
10 Senaste lydelse 2020:169.

background image

SFS

2022:655

6

� näringsidkaren antingen gett en bekräftelse på avtalet enligt 4 § eller

gett en kopia av eller en bekräftelse på avtalet enligt 5 § andra stycket,

12. avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande

fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst,
inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska
tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod,

13. avser en brådskande reparations- eller underhållsåtgärd vid ett besök

i konsumentens bostad, om besöket äger rum på konsumentens initiativ och
uttryckliga begäran och reparations- eller underhållsåtgärden omfattas av
konsumentens begäran eller har ett direkt samband med denna, eller

14. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har

begärt ett besök från näringsidkaren i syfte att denne ska utföra repa-
rationsåtgärder och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten
börjar utföras.

12 §11 Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara börjar
ångerfristen löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Vid
avtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.

Om avtalet avser flera varor eller en vara som består av flera delar, börjar

ångerfristen löpa den dag då konsumenten får den sista varan respektive den
sista delen av varan i sin besittning. I fråga om regelbunden leverans av varor
under en viss tid börjar ångerfristen dock löpa när konsumenten får varorna
från den första leveransen i sin besittning.

I fråga om avtal om leverans av vatten, gas eller el, när försäljningen inte

sker i en begränsad volym eller en fastställd kvantitet, och i fråga om avtal
om leverans av fjärrvärme, börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.
Detsamma gäller i fråga om avtal om digitalt innehåll som levereras på något
annat sätt än på ett fysiskt medium.

�&ngerfristen enligt första�tredje styckena börjar aldrig löpa förrän konsu-

menten har fått information om ångerrätten enligt 2 § första stycket 10 på
det sätt som anges i 3 § eller 5 § första stycket. Rätten att ångra sig upphör
dock senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om information
hade getts på föreskrivet sätt.

13 §12 Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten utan
onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller
sända tillbaka varan till näringsidkaren. Om näringsidkaren har gått med på
att stå för kostnaden för återsändande av varan eller inte har gett konsumenten
information enligt 2 § första stycket 11 på det sätt som anges i 3 § eller 5 §
första stycket, ska kostnaden bäras av näringsidkaren.

Första stycket gäller inte, om näringsidkaren har erbjudit sig att hämta

varan eller, vid avtal utanför affärslokaler, varan levererats till konsu-
mentens bostad när avtalet ingicks och inte lämpligen kan återsändas med
post. I sådana fall ska näringsidkaren på egen bekostnad hämta varan.

13 a § Om konsumenten utövar sin ångerrätt avseende ett avtal om till-
handahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst, ska konsumenten
avstå från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och
från att göra detta tillgängligt för annan. Näringsidkaren får, utom i fall som
avses i 14 a § tredje stycket, hindra sådan användning.

11 Senaste lydelse 2014:14.
12 Senaste lydelse 2014:14.

background image

SFS

2022:655

7

14 a § Om konsumenten utövar sin ångerrätt avseende ett avtal om
tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst, får närings-
idkaren inte använda innehåll som konsumenten har tillhandahållit eller
skapat vid användningen av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten
och som inte är personuppgifter.

Näringsidkaren får dock använda sådant innehåll om det
1. inte har något annat användningsområde än det digitala innehåll eller

den digitala tjänst som tillhandahålls av näringsidkaren,

2. endast rör konsumentens verksamhet vid dennes användning av det

digitala innehåll eller den digitala tjänst som tillhandahålls av närings-
idkaren,

3. har satts samman med andra uppgifter av näringsidkaren och det inte är

möjligt eller endast med oproportionella ansträngningar går att dela upp
innehållet, eller

4. har skapats gemensamt med andra och innehållet kan användas av

andra konsumenter.

På konsumentens begäran ska näringsidkaren tillgängliggöra sådant

innehåll som avses i första stycket för konsumenten, förutom i de fall som
avses i andra stycket 1�3. Innehållet ska göras tillgängligt utan kostnad,
inom skälig tid och i ett allmänt använt, maskinläsbart format.

15 §13 Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten ersätta
näringsidkaren för

1. förhöjda leveranskostnader på grund av konsumentens val av leverans-

metod,

2. en varas värdeminskning i den mån den beror på att konsumenten

hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa
dess egenskaper eller funktion, under förutsättning att näringsidkaren har
gett konsumenten information enligt 2 § första stycket 10 på det sätt som
anges i 3 § eller 5 § första stycket,

3. en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt,

för en tjänst som delvis utförts innan konsumenten utövade ångerrätten,
under förutsättning att konsumenten uttryckligen, och i fråga om avtal
utanför affärslokaler i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig
form, har begärt att tjänsten skulle börja utföras under ångerfristen, och
näringsidkaren har gett konsumenten information enligt 2 § första stycket 10
och 12 på det sätt som anges i 3 § eller 5 § första stycket, och

4. en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt,

för vatten, gas eller el, när försäljningen inte skett i en begränsad volym eller
en fastställd kvantitet, eller fjärrvärme, där leveransen påbörjats innan
konsumenten utövade ångerrätten, allt under förutsättning att konsumenten
uttryckligen, och i fråga om avtal utanför affärslokaler i en handling eller i
någon annan läsbar och varaktig form, har begärt att leverans skulle påbörjas
under ångerfristen, och näringsidkaren har gett konsumenten information
enligt 2 § första stycket 10 och 12 på det sätt som anges i 3 § eller 5 § första
stycket.

3 kap.
6 §
14 Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 3�5 §§, ska
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Sådan information ska anses
vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

13 Senaste lydelse 2020:169.
14 Senaste lydelse 2008:508.

background image

SFS

2022:655

8

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

�ldre bestämmelser gäller även om avtalet har ingåtts efter ikraftträdandet
för information som näringsidkaren till grund för avtalet har lämnat före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.