SFS 2022:1756 Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

SFS2022-1756.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal

utanför affärslokaler

Utfärdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 7 § lagen (2005:59) om
distansavtal och avtal utanför affärslokaler2 ska ha följande lydelse.

3 kap.
7 §
3 Konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till
näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar
från den dag som anges i 8 § (ångerfrist). Vid avtal om livförsäkring, privat
individuellt pensionssparande eller sparande i en sådan PEPP-produkt som
avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den
20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) är
ångerfristen dock 30 dagar.

Om konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt har lämnat eller

sänt ett meddelande enligt första stycket, får meddelandet åberopas även om
det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

CARL-OSKAR BOHLIN

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:14.
3 Senaste lydelse 2014:14.

SFS

2022:1756

Publicerad
den

15 december 2022

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.