SFS 2009:1087 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler / SFS 2009:1087 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
091087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59);

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i distans- och hemförsälj-

ningslagen (2005:59) ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 a §, av följande ly-
delse.

2 kap.

4 a §

Bestämmelserna om påföljd vid utebliven information i 8 § tillämpas

inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är eta-
blerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES), såvitt avser

1. skyldigheten enligt 6 § första stycket 1 att ge information om adress i

andra fall än dem där förskottsbetalning krävs,

2. skyldigheten enligt 6 § tredje stycket att ange namnet på den person

som är i kontakt med konsumenten och dennes relation till näringsidkaren
och

3. skyldigheten enligt 7 § andra stycket 2 att ge information om adress, te-

lefonnummer eller e-postadress.

Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1087

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.