SFS 2010:1854 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler / SFS 2010:1854 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
101854.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59);

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om distans- och hemförsälj-

ningslagen (2005:59)

dels att 2 kap. 16 § och 4 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 13 § och 4 kap.

9 a §, av följande lydelse,

dels att det närmast före 3 kap. 13 § och 4 kap. 9 a § ska införas nya rubri-

ker av följande lydelse.

2 kap.

16 §

Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av distans-

avtalet har fått kredit av näringsidkaren eller av någon annan på grund av en
överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, ska kreditavtalet upp-
höra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta. Det-
samma ska gälla om konsumenten utövar ångerrätten och det är fråga om ett
sådant kreditköp som avses i konsumentkreditlagen (2010:1846).

3 kap.

Förhållandet till ångerrätten enligt konsumentkreditlagen

13 §

I fråga om kreditavtal enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) till-

lämpas 21�25 §§ den lagen i stället för 7�12 §§.

4 kap.

Förhållandet till ångerrätten enligt konsumentkreditlagen

9 a §

I fråga om kreditavtal enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) till-

lämpas 21�25 §§ den lagen i stället för 5�9 §§.

1 Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om
konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L
133, 22.5.2008, s. 66, Celex 32008L0048).

SFS 2010:1854

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1854

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

10 §

Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av hem-

försäljningsavtalet har fått kredit av näringsidkaren eller av någon annan på
grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, ska kredit-
avtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för
detta. Detsamma ska gälla om konsumenten utövar ångerrätten och det är
fråga om ett sådant kreditköp som avses i konsumentkreditlagen
(2010:1846).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.