SFS 2011:918 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler / SFS 2011:918 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
110918.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59);

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § och 4 kap. 2 § distans-

och hemförsäljningslagen (2005:59) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

Bestämmelserna om informationsskyldighet i 6�8 §§, om ångerrätt i

9�16 §§, om lagval i 5 kap. 2 § och om risken för vissa meddelanden i 5 kap.
3 § gäller inte distansavtal som även är ett sådant avtal som avses i lagen
(2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfris-
tig semesterprodukt.

4 kap.

2 §

Bestämmelserna om informationsskyldighet i 3 och 4 §§, om ångerrätt

i 5�10 §§, om lagval i 5 kap. 2 § och om risken för vissa meddelanden i
5 kap. 3 § gäller inte hemförsäljningsavtal som även är ett sådant avtal som
avses i lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende
eller långfristig semesterprodukt.

Bestämmelserna om informationsskyldighet i 3 och 4 §§ och om ångerrätt

i 5�10 §§ gäller inte heller hemförsäljningsavtal om försäljning av livsmedel
eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning, om varorna ska leve-
reras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med
regelbunden utkörning.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298.

SFS 2011:918

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.