SFS 2000:1064 Lag om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. / SFS 2000:1064 Lag om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
001064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller kontroll av produkter med dubbla användningsområ-

den och kontroll av tekniskt bistånd.

Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning

(EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskaps-
ordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla använd-
ningsområden

2

.

Bestämmelser finns också i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Definitioner

2

§

Med

produkter med dubbla användningsområden

,

export

,

exportör

och

exportdeklaration

avses i denna lag detsamma som i artikel 2 i rådets

förordning (EG) nr 1334/2000.

3 §

Med

militära produkter

enligt artikel 4.2 och 4.3 i rådets förordning

(EG) nr 1334/2000 avses i denna lag de produkter som enligt 1 § lagen
(1992:1300) om krigsmateriel utgör krigsmateriel.

Med

tekniskt bistånd

avses i denna lag allt tekniskt stöd som har samband

med reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underhåll eller
någon annan teknisk tjänst och som kan anta sådana former som utbildning,
överföring av kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster.

Tillstånd

4 §

Frågor om tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 1334/2000, denna

lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen prövas av Inspek-
tionen för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer.

1

Prop. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49.

2

EGT L 159, 30.6.2000, s. 1 (Celex 32000R1334).

SFS 2000:1064

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

2

SFS 2000:1064

En myndighet skall med eget yttrande lämna över ett ärende till regering-

ens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild
vikt.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om överlämnande av ären-

den till regeringen.

Export och överföring

5 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla an-

vändningsområden skall omfattas av krav på tillstånd till export enligt arti-
kel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter för att komplettera bestämmelserna om exporttillstånd i ar-
tikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000.

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om krav på tillstånd till överföring som avses i artikel 21.2 a
i rådets förordning (EG) nr 1334/2000.

8 §

För tillstånd till utförsel av använt kärnbränsle gäller de begränsningar

som anges i 20 a och 24 §§ strålskyddslagen (1988:220).

Tekniskt bistånd

9 §

Tekniskt bistånd får inte lämnas utanför Europeiska gemenskapen om

det är avsett att användas i samband med utveckling, produktion, hantering,
bruk, underhåll, lagring, detektion, identifiering eller spridning av kemiska
eller biologiska vapen eller av kärnvapen eller andra kärnladdningar eller i
samband med utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler
som är i stånd att bära sådana vapen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet.

Införsel

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om krav på tillstånd till införsel av kemiska prekursorer (ut-
gångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel.

�&terkallelse

11 §

Tillstånd till export eller överföring enligt rådets förordning (EG) nr

1334/2000 kan återkallas, om tillståndshavaren har åsidosatt en föreskrift i
förordningen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen
eller denna lag eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse.

En återkallelse gäller med omedelbar verkan, om inte något annat beslu-

tas.

background image

3

SFS 2000:1064

�&rlig avgift och deklarationer

12 §

Föreskrifter om skyldighet för tillverkare av produkter som avses i

denna lag att betala årliga avgifter för att täcka statens kostnader för Inspek-
tionen för strategiska produkter finns i 22 § lagen (1992:1300) om krigsma-
teriel.

Den som är avgiftsskyldig skall varje år lämna en deklaration till inspek-

tionen med de uppgifter som behövs för att bestämma avgifterna, enligt de
närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från deklarationsskyl-

digheten.

13 §

Enligt de närmare föreskrifter som regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer meddelar skall en deklaration varje år lämnas av
den som

1. producerar, bereder, förbrukar, för in eller för ut kemiska prekursorer

(utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel,

2. under något av de tre senaste åren har producerat, berett, förbrukat, fört

in eller fört ut sådana produkter, eller

3. producerar diskreta organiska kemikalier.
Deklarationen skall innehålla uppgifter om
1. verksamheten under det gångna kalenderåret,
2. den verksamhet som planeras för det kommande kalenderåret,
3. ändringar i verksamheten som planeras för det pågående kalenderåret.
Deklarationen skall ges in till den myndighet som regeringen bestämmer.

Uppgiftskontroll

14 §

Den som har lämnat en deklaration enligt 13 § skall, på begäran av

den myndighet som avses i 13 § tredje stycket, också lämna de upplysningar
och handlingar som kan behövas för kontroll av uppgifterna i deklarationen.

För denna kontroll har företrädare för myndigheten rätt till tillträde till de

områden, lokaler och anläggningar där sådan verksamhet bedrivs som om-
fattas av deklarationsskyldigheten och får där göra undersökningar och ta
prover. Detta gäller dock inte utrymme som utgör någons bostad.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att kontrollen

skall kunna genomföras.

Tillsyn

15 §

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i rådets förordning

(EG) nr 1334/2000, denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen skall utövas av Inspektionen för strategiska produkter eller den
myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen.

16 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för kontroll av den som för överföring inom Europe-
iska gemenskapen eller för export tar befattning med produkter med dubbla
användningsområden eller av den som ger tekniskt bistånd. Med handling

background image

4

SFS 2000:1064

förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, av-
lyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler där den som avses i

första stycket bedriver sin verksamhet. Detta gäller dock inte utrymme som
utgör någons bostad.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att tillsynen skall

kunna genomföras. Tillsynsmyndigheten får begära hjälp även av andra stat-
liga myndigheter för sin tillsyn.

17 §

Den som enligt artikel 16.2 eller 21.5 i rådets förordning (EG) nr

1334/2000 är skyldig att bevara och på begäran av tillsynsmyndigheten visa
upp handlingar skall bevara dessa i fem år eller den längre tid som för vissa
uppgifter eller handlingar kan vara föreskriven i lag eller annan författning.

Straff m.m.

18 §

Den som uppsåtligen utan tillstånd

1. exporterar produkter med dubbla användningsområden som avses i ar-

tiklarna 3, 4.1�4.3 och 5.1 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000, eller

2. överför produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel

21 i samma förordning,

döms till böter eller fängelse i högst två år.
Vad som föreskrivs i första stycket gäller också den som uppsåtligen ge-

nom sådan elektronisk överföring som avses i artikel 2 b iii i rådets förord-
ning (EG) nr 1334/2000 utan tillstånd

1. exporterar programvara eller teknik som avses i artiklarna 3, 4.1�4.3

och 5.1 i samma förordning, eller

2. överför programvara eller teknik som avses i artikel 21 i samma förord-

ning.

Om brott enligt första eller andra stycket är att anse som grovt döms till

fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gär-

ningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i
större omfattning, eller om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett
betydande samhällsintresse.

19 §

Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 18 § första

eller andra stycket döms till böter eller fängelse i högst två år.

Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar.

20 §

Den som uppsåtligen bryter mot 9 § döms till böter eller fängelse i

högst två år.

Om brottet är att anse som grovt döms till fängelse, lägst sex månader och

högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gär-

ningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i
större omfattning, eller om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett
betydande samhällsintresse.

background image

5

SFS 2000:1064

21 §

För försök till brott enligt 18 § första eller andra stycket eller 20 §

första stycket samt för försök, förberedelse och stämpling till grovt brott en-
ligt 18 § tredje stycket eller 20 § andra stycket döms till ansvar enligt 23
kap. brottsbalken.

22 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli-

gen eller av oaktsamhet

1. lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om tillstånd eller i någon annan

handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt rådets för-
ordning (EG) nr 1334/2000 eller denna lag eller i en deklaration som avses i
12 eller 13 §,

2. åsidosätter krav eller villkor som har meddelats med stöd av artikel 6.2

i samma förordning eller bryter mot kontroll- eller ordningsföreskrifter som
har meddelats med stöd av denna lag,

3. åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artikel 4.4 i samma för-

ordning,

4. åsidosätter sin uppgiftsskyldighet enligt artikel 21.7 i samma förord-

ning, eller

5. bryter mot artikel 16.2 eller 21.5 i samma förordning eller mot 17 §.
Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar.

23 §

Om det inte är uppenbart oskäligt, skall följande egendom förklaras

förverkad:

1. produkt som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet på en

sådan produkt,

2. utbyte av brott enligt denna lag,
3. vad någon tagit som ersättning för kostnader i samband med ett brott

enligt denna lag, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott
enligt denna lag.

En produkt som avses i första stycket 1 eller en särskild rätt till produkten

får inte förklaras förverkad, om produkten eller rättigheten efter brottet för-
värvats av någon som inte haft vetskap om eller skälig anledning till anta-
gande om egendomens samband med brottet. Vid förverkande enligt första
stycket 1 av en produkt gäller inte bestämmelserna i 36 kap. 5 § första och
andra styckena brottsbalken om hos vem förverkande får ske.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får

förklaras förverkad, om förverkandet behövs för att förebygga brott enligt
denna lag eller det annars finns särskilda skäl till det. I stället för egendomen
får dess värde förklaras förverkat. I 36 kap. 5 § brottsbalken finns bestäm-
melser om hos vem förverkande får ske och om särskild rätt till förverkad
egendom.

I stället för förverkande enligt tredje stycket av egendomen eller dess

värde får rätten föreskriva att någon åtgärd vidtas med egendomen som före-
bygger fortsatt missbruk av den. I sådana fall får även en del av egendomens
värde förklaras förverkat.

24 §

Försummar den uppgiftsskyldige att i rätt tid ge in en sådan deklara-

tion som avses i 12 eller 13 §, får den myndighet som skall ta emot deklara-
tionen vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

background image

6

SFS 2000:1064

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

�verklagande

25 §

Beslut av en annan myndighet än regeringen att återkalla ett tillstånd

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en myndig-
hets beslut enligt 14, 16 och 24 §§.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra förvaltningsbeslut enligt rådets förordning (EG) nr 1334/2000 eller

enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001, då lagen (1998:397) om stra-

tegiska produkter skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LARS-ERIK L�VD�0N
(Utrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.