SFS 2006:1329 Lag om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

061329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om handel med vissa varor som kan användas till
dödsstraff eller tortyr, m.m.;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förord-
ning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som
kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förned-
rande behandling eller bestraffning

2.

Straff

2 § Bestämmelser om straff för olovlig import och export av sådana varor
som omfattas av förordning (EG) nr 1236/2005 finns i lagen (2000:1225)
om straff för smuggling.

3 § Den som utan nödvändigt tillstånd tillhandahåller eller tar emot tek-
niskt bistånd i strid med artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1236/2005,
döms till böter eller fängelse i högst två år.

Om brottet är att anse som grovt döms till fängelse i lägst sex månader

och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gär-

ningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i
större omfattning.

4 § Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 3 § döms
till böter eller fängelse i högst två år.

Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar.

5 § För försök till brott enligt 3 § första stycket samt för försök, förbere-
delse och stämpling till grovt brott enligt 3 § andra stycket döms till ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken.

1 Prop. 2006/07:4, bet. 2006/07:UU4, rskr. 2006/07:24.

2 EUT L 200, 30.7.2005, s. 1 (Celex 32005R1236).

SFS 2006:1329

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om handel med vissa varor som kan användas till
dödsstraff eller tortyr, m.m.;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förord-
ning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som
kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förned-
rande behandling eller bestraffning

2.

Straff

2 § Bestämmelser om straff för olovlig import och export av sådana varor
som omfattas av förordning (EG) nr 1236/2005 finns i lagen (2000:1225)
om straff för smuggling.

3 § Den som utan nödvändigt tillstånd tillhandahåller eller tar emot tek-
niskt bistånd i strid med artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1236/2005,
döms till böter eller fängelse i högst två år.

Om brottet är att anse som grovt döms till fängelse i lägst sex månader

och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gär-

ningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i
större omfattning.

4 § Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 3 § döms
till böter eller fängelse i högst två år.

Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar.

5 § För försök till brott enligt 3 § första stycket samt för försök, förbere-
delse och stämpling till grovt brott enligt 3 § andra stycket döms till ansvar
enligt 23 kap. brottsbalken.

1 Prop. 2006/07:4, bet. 2006/07:UU4, rskr. 2006/07:24.

2 EUT L 200, 30.7.2005, s. 1 (Celex 32005R1236).

SFS 2006:1329

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

2

SFS 2006:1329

Förverkande

6 § Om det inte är uppenbart oskäligt, skall följande egendom förklaras
förverkad:

1. egendom som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet på så-

dan egendom,

2. utbyte av brott enligt denna lag, och
3. vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med

ett brott enligt denna lag, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör
brott enligt denna lag.

Egendom som avses i första stycket 1 eller en särskild rätt till egendomen

får inte förklaras förverkad, om egendomen eller rättigheten efter brottet för-
värvats av någon som inte haft vetskap om eller skälig anledning att anta att
egendomen haft samband med brottet. Vid förverkande enligt första stycket 1
gäller inte bestämmelserna i 36 kap. 5 § första och andra styckena brotts-
balken om hos vem förverkande får ske, om förverkandet avser egendom.

7 § Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag
får förklaras förverkad, om förverkandet behövs för att förebygga brott en-
ligt denna lag eller det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egen-
dom som har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt
denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett
straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I stället för
egendomen får dess värde förklaras förverkat. I 36 kap. 5 § brottsbalken
finns bestämmelser om hos vem förverkande får ske och om särskild rätt till
förverkad egendom.

I stället för förverkande av egendomen eller dess värde får rätten besluta

att någon åtgärd vidtas med egendomen som förebygger fortsatt missbruk av
den. I sådana fall får dock även en del av egendomens värde förklaras för-
verkat.

Förvaring och ansvar för förvaringskostnader

8 § Varor som kvarhålls genom beslut av Tullverket i enlighet med
artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1236/2005 skall förvaras på betryggande
sätt och stå under Tullverkets övervakning.

Det som sägs i 3 kap. 8 § och 4 kap. 9 § tullagen (2000:1281) om tillfälligt

lager och tullager gäller även vid sådant kvarhållande av varor som Tullver-
ket beslutar enligt första stycket. Tullverket får även godkänna ett byte av
förvaringsställe för en kvarhållen vara.

Den som har lagt upp en vara på ett tillfälligt lager eller på ett tullager an-

svarar för förvaringskostnaden även när varan kvarhålls av Tullverket enligt
första stycket. Om däremot Tullverket beslutar förvaringsställe skall i stället
den som enligt tullagstiftningen är gäldenär eller skulle ha varit gäldenär om
varan varit tullbelagd ansvara för förvaringskostnaden.

Om det behövs för att säkerställa betalning skall Tullverket besluta att en

vara som har kvarhållits enligt första stycket inte får lämnas ut förrän Tull-
verkets kostnader för förvaringen har ersatts eller säkerhet ställts för dem.

background image

2

SFS 2006:1329

Förverkande

6 § Om det inte är uppenbart oskäligt, skall följande egendom förklaras
förverkad:

1. egendom som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet på så-

dan egendom,

2. utbyte av brott enligt denna lag, och
3. vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med

ett brott enligt denna lag, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör
brott enligt denna lag.

Egendom som avses i första stycket 1 eller en särskild rätt till egendomen

får inte förklaras förverkad, om egendomen eller rättigheten efter brottet för-
värvats av någon som inte haft vetskap om eller skälig anledning att anta att
egendomen haft samband med brottet. Vid förverkande enligt första stycket 1
gäller inte bestämmelserna i 36 kap. 5 § första och andra styckena brotts-
balken om hos vem förverkande får ske, om förverkandet avser egendom.

7 § Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag
får förklaras förverkad, om förverkandet behövs för att förebygga brott en-
ligt denna lag eller det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egen-
dom som har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt
denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett
straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I stället för
egendomen får dess värde förklaras förverkat. I 36 kap. 5 § brottsbalken
finns bestämmelser om hos vem förverkande får ske och om särskild rätt till
förverkad egendom.

I stället för förverkande av egendomen eller dess värde får rätten besluta

att någon åtgärd vidtas med egendomen som förebygger fortsatt missbruk av
den. I sådana fall får dock även en del av egendomens värde förklaras för-
verkat.

Förvaring och ansvar för förvaringskostnader

8 § Varor som kvarhålls genom beslut av Tullverket i enlighet med
artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1236/2005 skall förvaras på betryggande
sätt och stå under Tullverkets övervakning.

Det som sägs i 3 kap. 8 § och 4 kap. 9 § tullagen (2000:1281) om tillfälligt

lager och tullager gäller även vid sådant kvarhållande av varor som Tullver-
ket beslutar enligt första stycket. Tullverket får även godkänna ett byte av
förvaringsställe för en kvarhållen vara.

Den som har lagt upp en vara på ett tillfälligt lager eller på ett tullager an-

svarar för förvaringskostnaden även när varan kvarhålls av Tullverket enligt
första stycket. Om däremot Tullverket beslutar förvaringsställe skall i stället
den som enligt tullagstiftningen är gäldenär eller skulle ha varit gäldenär om
varan varit tullbelagd ansvara för förvaringskostnaden.

Om det behövs för att säkerställa betalning skall Tullverket besluta att en

vara som har kvarhållits enligt första stycket inte får lämnas ut förrän Tull-
verkets kostnader för förvaringen har ersatts eller säkerhet ställts för dem.

background image

3

SFS 2006:1329

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om ställande av säkerhet för Tullverkets kostnader för förvaring
enligt denna lag.

Överklagande

9 § Beslut i tillståndsfrågor som har meddelats av Kommerskollegium
med stöd av förordning (EG) nr 1236/2005 får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Detsamma gäller sådana beslut som Tullverket har med-
delat med stöd av artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1236/2005 eller med stöd
av 8 § denna lag.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

STEN TOLGFORS
(Utrikesdepartementet)

background image

3

SFS 2006:1329

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om ställande av säkerhet för Tullverkets kostnader för förvaring
enligt denna lag.

Överklagande

9 § Beslut i tillståndsfrågor som har meddelats av Kommerskollegium
med stöd av förordning (EG) nr 1236/2005 får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Detsamma gäller sådana beslut som Tullverket har med-
delat med stöd av artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1236/2005 eller med stöd
av 8 § denna lag.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

STEN TOLGFORS
(Utrikesdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.