SFS 2016:312 Lag om ändring i lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

160312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:914) om konsumentskydd
vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig
semesterprodukt;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (2011:914) om

konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterpro-
dukt ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 §

Vid avtal om långfristig semesterprodukt ska betalningen ske enligt en

betalningsplan som upprättas av näringsidkaren och konsumenten. Betal-
ningen ska delas upp i lika stora årliga delbetalningar. Detta hindrar inte att
beloppen anpassas med hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget.

Konsumenten har rätt att frånträda avtalet sedan ett betalningskrav som av-

ser den andra årliga delbetalningen har tagits emot.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Bestämmelserna i 5 kap. 3 § i paragrafens äldre lydelse gäller fortfa-

rande i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:84, bet. 2015/16:CU20, rskr. 2015/16:170.

SFS 2016:312

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.