SFS 2000:127 Lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

000127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd
vid avtal om tidsdelat boende;

utfärdad den 30 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 4 § lagen (1997:218) om konsu-

mentkydd vid avtal om tidsdelat boende skall ha följande lydelse.

4 §

Näringsidkaren skall lämna skriftlig information till den som begär

upplysningar om en bostadsandel. Informationen skall innehålla

1. uppgift om näringsidkarens namn, adress och rättsliga status,
2. uppgift om bostadslägenhetens ägares namn, adress och rättsliga status,

om ägaren är någon annan än näringsidkaren,

3. en beskrivning av den rättighet som bostadsandelen avser och villkoren

enligt gällande rätt för att rättigheten skall kunna utnyttjas samt uppgift om i
vilken utsträckning dessa villkor har uppfyllts,

4. en beskrivning av bostadslägenheten och uppgift om var den är belä-

gen,

5. en beskrivning av de tjänster och gemensamma anläggningar som kon-

sumenten skall få tillgång till och villkoren för detta,

6. uppgift om principerna för hur underhåll, reparation, administration och

förvaltning sköts,

7. uppgift om priset för rättigheten, en uppskattning av vad konsumenten

skall betala för att använda gemensamma anläggningar och tjänster samt
uppgift om grunderna för beräkning av löpande avgifter, skatter och admi-
nistrativa kostnader,

8. uppgift om huruvida det är möjligt att delta i ett utbytes- eller vidareför-

säljningssystem samt, när en sådan möjlighet finns, uppgift om vad det kos-
tar och om vem konsumenten skall vända sig till för att få delta i systemet,

9. uppgift om att konsumenten enligt 11 § har rätt att kräva återgång av

avtalet,

10. uppgift om innebörden av konsumentens ångerrätt enligt 12 §, om för-

budet enligt 13 § mot betalning under ångerfristen och om de kostnader som
konsumenten enligt 14 § kan bli skyldig att svara för om ångerrätten utnytt-
jas,

1

Prop. 1999/2000:48, bet. 1999/2000:LU12, rskr. 1999/2000:162.

2

Jfr rådets direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994 om skydd för köparna vad avser

vissa aspekter i avtal om nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis (EGT
L 280, 29.10.1994 s. 83, Celex 394L0047).

SFS 2000:127

Utkom från trycket
den 11 april 2000

background image

2

SFS 2000:127

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

11. uppgift om vad som gäller enligt 16 § beträffande vissa kreditavtal vid

återgång eller frånträdande av upplåtelse- eller överlåtelseavtalet,

12. uppgift om till vem konsumenten skall lämna sådana meddelanden

som avses i 11 § andra stycket och 12 § första stycket samt uppgift om vad
som gäller enligt 15 § om skriftliga meddelanden, och

13. uppgift om var man kan få ytterligare information.
I all reklam som avser en bostadsandel skall det anges var den skriftliga

informationen finns tillgänglig.

Den skriftliga informationen skall lämnas på något av de officiella språ-

ken i det land där konsumenten är bosatt eller är medborgare. Kan flera
språk komma i fråga, väljer konsumenten vilket av språken som skall använ-
das. Informationen behöver dock inte lämnas på något annat språk än de of-
ficiella språken i Europeiska gemenskapen, isländska eller norska.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.