SFS 2010:693 Lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

100693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd
vid avtal om tidsdelat boende;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 § lagen (1997:218) om kon-

sumentskydd vid avtal om tidsdelat boende ska ha följande lydelse.

4 §

3

Näringsidkaren ska lämna skriftlig information till den som begär

upplysningar om en bostadsandel. Informationen ska innehålla

1. uppgift om näringsidkarens namn, adress och rättsliga status,
2. uppgift om bostadslägenhetens ägares namn, adress och rättsliga status,

om ägaren är någon annan än näringsidkaren,

3. en beskrivning av den rättighet som bostadsandelen avser och villkoren

enligt gällande rätt för att rättigheten ska kunna utnyttjas samt uppgift om i
vilken utsträckning dessa villkor har uppfyllts,

4. en beskrivning av bostadslägenheten och uppgift om var den är belä-

gen,

5. en beskrivning av de tjänster och gemensamma anläggningar som kon-

sumenten ska få tillgång till och villkoren för detta,

6. uppgift om principerna för hur underhåll, reparation, administration och

förvaltning sköts,

7. uppgift om priset för rättigheten, en uppskattning av vad konsumenten

ska betala för att använda gemensamma anläggningar och tjänster samt upp-
gift om grunderna för beräkning av löpande avgifter, skatter och administra-
tiva kostnader,

8. uppgift om huruvida det är möjligt att delta i ett utbytes- eller vidare-

försäljningssystem samt, när en sådan möjlighet finns, uppgift om vad det
kostar och om vem konsumenten ska vända sig till för att få delta i systemet,

9. uppgift om att konsumenten enligt 11 § har rätt att kräva återgång av

avtalet,

10. uppgift om innebörden av konsumentens ångerrätt enligt 12 §, om för-

budet enligt 13 § mot betalning under ångerfristen och om de kostnader som
konsumenten enligt 14 § kan bli skyldig att svara för om ångerrätten utnytt-
jas,

1 Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994 om
skydd för köparna vad avser vissa aspekter i avtal om nyttjanderätten till fast egendom
på tidsdelningsbasis (EGT L 280, 29.10.1994, s. 83, Celex 31994L0047).

3 Senaste lydelse 2000:127.

SFS 2010:693

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:693

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

11. uppgift om vad som gäller enligt 16 § beträffande vissa kreditavtal vid

återgång eller frånträdande av upplåtelse- eller överlåtelseavtalet,

12. uppgift om till vem konsumenten ska lämna sådana meddelanden som

avses i 11 § andra stycket och 12 § första stycket samt uppgift om vad som
gäller enligt 15 § om skriftliga meddelanden, och

13. uppgift om var man kan få ytterligare information.
I all reklam som avser en bostadsandel ska det anges var den skriftliga in-

formationen finns tillgänglig.

Den skriftliga informationen ska lämnas på något av de officiella språken

i det land där konsumenten är bosatt eller är medborgare. Kan flera språk
komma i fråga, väljer konsumenten vilket av språken som ska användas. In-
formationen behöver dock inte lämnas på något annat språk än de officiella
språken i Europeiska unionen, isländska eller norska.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.