SFS 2011:914 Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

110914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende
eller långfristig semesterprodukt;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller avtal mellan en näringsidkare och en konsument

enligt vilket näringsidkaren mot ersättning ger konsumenten rätt att

1. under återkommande tidsperioder utnyttja ett eller flera övernattnings-

boenden (avtal om tidsdelat boende),

2. under semesterresa eller annars utnyttja boenderabatter eller liknande

förmåner (avtal om långfristig semesterprodukt),

3. få hjälp av näringsidkaren att överlåta eller förvärva rätt till ett tidsdelat

boende eller en långfristig semesterprodukt (förmedlingsavtal), eller

4. gå med i ett system som ger tillgång till övernattningsboende eller

andra tjänster i utbyte mot att någon annan under viss tid får utnyttja konsu-
mentens rätt enligt ett avtal om tidsdelat boende (avtal om bytessystem).

Som avtal om tidsdelat boende eller avtal om långfristig semesterprodukt

anses endast ett avtal som ingås för en tid om mer än ett år, ett avtal som
ingås för en tid om ett år eller kortare tid men som enligt avtalsvillkoren för-
längs utan särskild åtgärd från konsumentens sida och ett avtal som inte är
tidsbegränsat.

Lagen gäller även när en näringsidkare åtar sig att som ombud för någon

som inte är näringsidkare ingå ett avtal om tidsdelat boende eller ett avtal om
långfristig semesterprodukt med en konsument.

Definitioner

2 §

I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten.

1 Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om
konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semes-
terprodukter, återförsäljning och byte (EUT L 33, 3.2.2009, s. 10, Celex 32008L0122).

SFS 2011:914

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

2

SFS 2011:914

Avtalsvillkor som avviker från lagen

3 §

Ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är

till nackdel för konsumenten är utan verkan mot honom eller henne.

Skydd mot lagval som ger konsumenten ett sämre skydd

4 §

Även om rättsordningen i ett land utanför Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet är tillämplig på avtalet, ska förevarande lag tillämpas i
den mån lagen ger konsumenten ett bättre skydd. Detta gäller under förut-
sättning att avtalet avser boende i en byggnad som är belägen inom samar-
betsområdet eller, om avtalet avser annat än boende i en byggnad, närings-
idkaren bedriver sin verksamhet inom samarbetsområdet eller riktar sin
verksamhet mot ett land inom detta.

2 kap. Information till konsumenten

Information vid marknadsföring

1 §

Reklam för avtal som omfattas av denna lag ska innehålla upplysningar

om vilken skyldighet näringsidkaren har att lämna information innan ett
avtal ingås och var sådan information finns tillgänglig.

Avtal om tidsdelat boende och avtal om långfristig semesterprodukt får

inte marknadsföras som ekonomiska investeringar.

2 §

En näringsidkare som marknadsför avtal vid ett marknadsförings- eller

försäljningsevenemang ska i inbjudan till detta tydligt ange evenemangets
natur och dess kommersiella syfte. Information enligt 3–8 §§ ska finnas till-
gänglig under hela evenemanget.

Information innan ett avtal ingås

3 §

Näringsidkaren ska i rimlig tid innan ett avtal ingås ge konsumenten en

kortfattad beskrivning av avtalet med information om

1. näringsidkarens namn, adress och organisationsnummer,
2. avtalstiden, med uppgift om när konsumenten kan börja utnyttja sin rätt

enligt avtalet,

3. det boende som avtalet avser och den rättighet som avtalet ger konsu-

menten,

4. de tjänster och anläggningar som konsumenten får tillgång till,
5. pris och andra avgifter,
6. konsumentens ångerrätt och förbudet för näringsidkaren att ta emot

betalning och säkerhet under ångerfristen, och

7. tillämpliga uppförandekoder.

Information innan ett avtal om tidsdelat boende ingås

4 §

Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett

avtal om tidsdelat boende ingås ge konsumenten utförlig information om

1. det boende med tillhörande anläggningar och tjänster som avtalet avser,

background image

3

SFS 2011:914

2. kostnaderna med anledning av avtalet, med uppgift om hur kostnaderna

fördelas och kan ändras och hur avgifterna för att använda boendet beräknas,

3. villkoren för utnyttjandet av boendet och tillhörande anläggningar och

tjänster,

4. begränsningar i konsumentens möjligheter att utnyttja boenden i

näringsidkarens utbud,

5. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,
6. vad som gäller i fråga om underhåll och förvaltning,
7. vilka villkor för deltagande i bytessystem som gäller,
8. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtals-

tiden, och

9. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

5 §

Om boendet med tillhörande anläggningar och tjänster inte är färdigt

att utnyttja, ska näringsidkaren i rimlig tid innan avtalet ingås ge konsu-
menten utförlig information om

1. hur långt arbetet med färdigställandet har kommit och när det beräknas

vara klart,

2. bygglov och motsvarande tillstånd samt ansvarig myndighet för det,

och

3. vilken säkerhet som har ställts enligt 5 kap. 1 § och villkoren för den.

Information innan ett avtal om långfristig semesterprodukt ingås

6 §

Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett

avtal om långfristig semesterprodukt ingås ge konsumenten utförlig infor-
mation om

1. förmånerna, med uppgift om begränsningar i konsumentens möjligheter

att utnyttja dem,

2. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,
3. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtals-

tiden, och

4. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

Information innan ett förmedlingsavtal ingås

7 §

Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett

förmedlingsavtal ingås ge konsumenten utförlig information om

1. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,
2. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtals-

tiden, och

3. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

Information innan ett avtal om bytessystem ingås

8 §

Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett

avtal om bytessystem ingås ge konsumenten utförlig information om

1. bytessystemet, med uppgift om begränsningar i konsumentens möjlig-

heter att utnyttja det,

2. tillkommande avgifter,

background image

4

SFS 2011:914

3. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,
4. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtals-

tiden, och

5. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

Krav på informationen

9 §

Den information som avses i 2–8 §§ ska lämnas på ett klart och begrip-

ligt sätt och utan kostnad för konsumenten.

Informationen ska ges i en handling eller i någon annan läsbar och varak-

tig form som är tillgänglig för konsumenten. Detta ska göras i en blankett
som överensstämmer med formulär som fastställs av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer. I fråga om information som avses i
4–8 §§ är det dock tillräckligt att det i blanketten i stället anges var konsu-
menten kan få informationen.

Näringsidkaren ska lämna informationen på ett språk i den stat där konsu-

menten är bosatt eller medborgare, under förutsättning att det är något av de
officiella språken inom Europeiska unionen, isländska eller norska. Kan
flera språk komma i fråga, får konsumenten välja vilket språk som ska
användas.

Påföljd vid utebliven information

10 §

Om näringsidkaren inte lämnar information i enlighet med 1–9 §§,

ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas med undantag av bestäm-
melserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska
anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

3 kap. Avtalet

Upprättande av avtalet

1 §

Ett avtal som omfattas av denna lag ska upprättas skriftligen och

undertecknas av parterna.

Konsumenten är inte bunden av ett avtal som har upprättats i strid med

första stycket. I ett sådant fall ska 4 kap. 4 och 5 §§ tillämpas på motsva-
rande sätt.

Näringsidkaren ska ge konsumenten en kopia av avtalet när det har

ingåtts.

Språk

2 §

Avtalet ska upprättas på ett språk i den stat där konsumenten är bosatt

eller är medborgare, under förutsättning att det är något av de officiella språ-
ken inom Europeiska unionen, isländska eller norska. Kan flera språk
komma i fråga, får konsumenten välja vilket språk som ska användas.

Om ett avtal om tidsdelat boende avser en byggnad som är belägen i ett

land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är näringsidkaren
skyldig att tillhandahålla konsumenten en bestyrkt översättning av avtalet till

background image

5

SFS 2011:914

ett språk i det landet som är något av de officiella språken inom Europeiska
unionen, isländska eller norska.

Information i avtalet

3 §

Avtalet ska innehålla den information som anges i 2 kap. 3–8 §§. Infor-

mationen ska vara klar och begriplig och ges i en sådan blankett som avses i
2 kap. 9 § andra stycket.

Konsumenten får mot näringsidkaren åberopa en uppgift eller beskrivning

som har lämnats enligt 2 kap. 3–8 §§, även om avtalet avviker från informa-
tionen. Detta gäller dock inte om konsumenten i avtalet uttryckligen har
godkänt avvikelsen eller om avvikelsen är en följd av omständigheter utan-
för näringsidkarens kontroll och vars följder denne inte har kunnat undvika.

Innan avtalet ingås ska näringsidkaren för konsumenten särskilt framhålla

en sådan avvikelse som avses i andra stycket. Detta ska ske i en handling
eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsu-
menten.

Avtalet ska innehålla konsumentens namn och adress samt uppgift om

datum och plats för undertecknandet.

Information om ångerrätt

4 §

Innan avtalet ingås ska näringsidkaren uppmärksamma konsumenten

på dennes ångerrätt och förbudet för näringsidkaren att ta emot betalning och
säkerhet under ångerfristen. Näringsidkaren ska se till att konsumenten
undertecknar denna information i avtalet särskilt.

Tillhandahållande av ångerblankett

5 §

Näringsidkaren ska till avtalet foga en blankett med information om

konsumentens ångerrätt och förbudet för näringsidkaren att ta emot betal-
ning och säkerhet under ångerfristen. Blanketten ska också kunna användas
för att utöva ångerrätten.

Blanketten ska överensstämma med formulär som fastställs av regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer.

4 kap. Konsumentens ångerrätt

Ångerrätt och ångerfrist

1 §

Konsumenten har rätt att frånträda ett avtal som omfattas av denna lag

(ångerrätt) genom att sända eller lämna ett skriftligt meddelande om detta till
näringsidkaren inom 14 dagar från den dag som anges i 2 § (ångerfrist).

I 3 kap. 1 § andra stycket finns en bestämmelse om att konsumenten under

vissa förutsättningar inte är bunden av ett avtal. Enligt 5 kap. 3 § har konsu-
menten rätt att frånträda ett avtal om långfristig semesterprodukt efter viss
betalning.

background image

6

SFS 2011:914

2 §

Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås eller i förekommande

fall den senare dag då konsumenten får en kopia av avtalet. Ångerfristen bör-
jar dock löpa först när kraven i 3 kap. 2 §, 3 § första stycket och 5 § uppfylls.

Trots första stycket upphör ångerrätten tre månader och 14 dagar efter den

dag då avtalet ingicks eller konsumenten fick en kopia av avtalet, om
näringsidkaren inte har uppfyllt kraven i 3 kap. 3 § första stycket. Avser
underlåtenheten kraven i 3 kap. 2 eller 5 §, upphör ångerrätten ett år och
14 dagar efter den dagen.

3 §

Om konsumenten har ingått ett avtal om bytessystem i anslutning till

ett avtal om tidsdelat boende och båda avtalen har erbjudits konsumenten vid
samma tillfälle, ska utgångspunkten för beräkningen av ångerfristen för
avtalet om tidsdelat boende också vara utgångspunkt för beräkningen av
ångerfristen för avtalet om bytessystem.

4 §

Konsumenten är inte skyldig att betala för boende och tjänster som

konsumenten har utnyttjat innan avtalet ångras eller för några kostnader i
övrigt med anledning av att ångerrätten utnyttjas.

Anknytande avtal

5 §

Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av avtalet har

ingått ett anknytande avtal om kredit eller andra tjänster som tillhandahålls
av näringsidkaren eller av någon annan på grund av en överenskommelse
mellan denne och näringsidkaren, ska det anknytande avtalet upphöra att
gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta.

Meddelande om att ångerrätten utövas

6 §

Har konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt lämnat eller

sänt ett meddelande enligt 1 § om att han eller hon ångrar avtalet, får medde-
landet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

5 kap. Betalning och säkerhet

Säkerhet vid avtal om byggnad m.m. som inte är färdigställd

1 §

Om boendet med tillhörande anläggningar och tjänster inte är färdigt

att utnyttja när ett avtal om tidsdelat boende ingås, ska näringsidkaren ställa
säkerhet för att konsumenten får tillbaka det som har betalats om färdig-
ställande inte sker och avtalet upphör.

Förbud mot krav på betalning och säkerhet

2 §

Näringsidkaren får inte kräva att konsumenten lämnar betalning till

eller ställer säkerhet hos näringsidkaren eller någon annan

1. om näringsidkaren är skyldig att ställa säkerhet enligt 1 §, innan säker-

heten har ställts,

2. i fråga om avtal om tidsdelat boende, avtal om långfristig semester-

produkt och avtal om bytessystem, innan ångerfristen har löpt ut, och

background image

7

SFS 2011:914

3. i fråga om förmedlingsavtal, innan förmedlingsuppdraget har slutförts

eller avtalet har upphört på något annat sätt.

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket döms till böter.

Betalningsplan och rätt att frånträda ett avtal om långfristig
semesterprodukt

3 §

Vid avtal om långfristig semesterprodukt ska betalningen ske enligt en

betalningsplan som upprättas av näringsidkaren och konsumenten. Betal-
ningen ska delas upp i lika stora årliga delbetalningar. Detta hindrar inte att
beloppen anpassas med hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget.

Konsumenten har rätt att frånträda avtalet sedan hela den andra årliga del-

betalningen har lämnats.

Konsumentens befogenheter vid överlåtelse av fordran

4 §

Bestämmelserna i 28–30 §§ konsumentkreditlagen (2010:1846) ska

tillämpas då näringsidkaren har lämnat konsumenten anstånd med betal-
ningen eller då någon del ska betalas med ett belopp som konsumenten har
lånat av näringsidkaren eller någon annan kreditgivare på grund av en över-
enskommelse mellan denne och näringsidkaren.

6 kap. Tillsyn

1 §

Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs.

Tillsynen ska utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet

för näringsidkaren än som är nödvändigt.

2 §

För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket utser rätt att

göra inspektion hos näringsidkaren och ta del av alla handlingar som behövs
för tillsynen. Näringsidkaren ska lämna de upplysningar om verksamheten
som begärs för tillsynen.

Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller lämnar upplys-

ningarna, får Konsumentverket förelägga näringsidkaren att fullgöra sin
skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

3 §

Om Konsumentverket enligt 2 § har förelagt en näringsidkare att till-

handahålla en handling eller upplysning, får beslutet överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 2 § får inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011, då lagen (1997:218) om

konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om avtal som har ingåtts

före ikraftträdandet.

background image

8

SFS 2011:914

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTRÖM
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.