SFS 2014:1449 Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning / SFS 2014:1449 Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
141449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om konsumentskydd vid automatisk
avtalsförlängning;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller när ett tidsbestämt avtal mellan en näringsidkare och

en konsument innehåller villkor om att avtalet förlängs om konsumenten inte
säger upp det.

Lagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om förlängning av

ett avtal eller om konsumenten efter förlängningen kan säga upp avtalet till
upphörande inom tre månader från uppsägningen.

2 §

Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till

nackdel för konsumenten är utan verkan mot honom eller henne.

3 §

Näringsidkaren ska inför en förlängning av avtalet påminna konsumen-

ten om innebörden av ett villkor som avses i 1 § första stycket. Påminnelsen
ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet
senast måste sägas upp.

Om näringsidkaren inte påminner konsumenten enligt första stycket, har

konsumenten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Har avtalstiden
inte löpt ut, har konsumenten dock endast rätt att säga upp avtalet till avtals-
tidens utgång.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.
2. Lagen gäller endast för avtal som har ingåtts eller förlängts efter ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:242, bet. 2014/15:CU4, rskr. 2014/15:20.

SFS 2014:1449

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.