SFS 2014:275 Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter / SFS 2014:275 Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter
140275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om viss verksamhet med konsumentkrediter;

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om viss yrkesmässig verksamhet

med konsumentkrediter som består i att lämna eller förmedla krediter till kon-
sumenter.

Lagen gäller inte verksamhet med konsumentkrediter som drivs med till-

stånd enligt andra författningar.

2 §

Denna lag gäller även för utländska företags verksamhet med konsu-

mentkrediter i Sverige. För verksamhet genom filial gäller i övrigt lagen
(1992:160) om utländska filialer m.m.

�&tgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

3 §

Bestämmelser om skyldighet för företag som driver verksamhet med

konsumentkrediter att medverka till att förhindra penningtvätt och finansie-
ring av terrorism finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism.

Tillståndsplikt

4 §

För att driva verksamhet med konsumentkrediter enligt denna lag krävs

tillstånd av Finansinspektionen. Tillstånd får ges endast till ett svenskt aktie-
bolag, en svensk ekonomisk förening eller motsvarande utländskt företag.

Undantag från tillståndsplikt

5 §

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för

1. företag som har tillstånd enligt
a) lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
b) lagen (2010:751) om betaltjänster, eller
c) lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
2. företag som avses i 2 kap. 3 § första stycket 2�7 lagen om bank- och

finansieringsrörelse,

1 Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206.

SFS 2014:275

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:275

3. statliga och kommunala myndigheter, eller
4. juridiska personer som driver verksamhet med konsumentkrediter i

mindre omfattning utan vinstsyfte.

Undantagen enligt första stycket gäller även för motsvarande utländska

företag och utländska statliga, kommunala och andra offentliga myndigheter.

Förutsättningar för tillstånd

6 §

Tillstånd till verksamhet enligt denna lag ska ges ett svenskt aktiebolag

eller en svensk ekonomisk förening, om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon

annan författning,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar företagets verk-
samhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

företaget bedöms som lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-
ningen i företaget, och

4. den som ska ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör,

eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för
att delta i ledningen och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag,

om innehavet, beräknat på det sätt som anges i 1 kap. 5 a § lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse, representerar tio procent eller mer av kapi-
talet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande
över ledningen av företaget.

7 §

Vid bedömningen enligt 6 § 3 av om en innehavare är lämplig ska inne-

havarens anseende beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl att anta
att

1. innehavaren kommer att motverka att företagets verksamhet drivs på ett

sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reg-
lerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt som avses i 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § la-
gen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av företaget.

8 §

Ett utländskt företag får ges tillstånd att driva verksamhet enligt denna

lag från filial i Sverige. Tillstånd ska ges, om

1. företaget driver motsvarande verksamhet i det land där det har sitt säte,
2. företaget står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i det

land där det har sitt säte och den myndigheten har tillåtit att företaget etablerar
sig i Sverige, och

background image

3

SFS 2014:275

3. det finns skäl att anta att verksamheten här i landet kommer att drivas i

enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar företagets verk-
samhet.

9 §

Ett svenskt företag som driver verksamhet enligt denna lag får efter till-

stånd av Finansinspektionen inrätta filial i ett annat land. Ett sådant tillstånd
ska ges om det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att
drivas i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar företa-
gets verksamhet.

�garförändringar

10 §

Bestämmelserna om ägarprövning i kreditinstitut i 14 kap. lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska tillämpas även för företag
som driver verksamhet enligt denna lag.

Godkännande av bolagsordning eller stadgar

11 §

Företagets bolagsordning eller stadgar ska godkännas i samband med

att det får tillstånd att driva verksamhet enligt denna lag.

Ett företag som beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stadgar ska

ansöka om godkännande av ändringen. �ndringen ska godkännas om bolags-
ordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag och andra författningar av
betydelse för verksamheten samt i övrigt innehåller de särskilda bestämmel-
ser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av verksamheten.

Ett beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte registreras

innan det har godkänts.

Sundhet

12 §

Ett företag som driver verksamhet enligt denna lag ska driva den på ett

sätt som är sunt.

Tystnadsplikt

13 §

Enskildas förhållanden till ett företag som driver verksamhet enligt

denna lag får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot

förbudet i första stycket.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser om att det

som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att uppgifter i
vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

Uppdragsavtal

14 §

Ett företag som driver verksamhet enligt denna lag får uppdra åt någon

annan att utföra ett visst arbete eller vissa operativa funktioner som ingår i
denna verksamhet. Företaget ska anmäla sådana uppdragsavtal till Finans-
inspektionen.

background image

4

SFS 2014:275

Uppdrag åt någon annan att utföra sådana funktioner som är av väsentlig

betydelse för verksamheten får ges bara om företaget ansvarar för att

1. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säker-

hetsmässigt betryggande former, och

2. uppdraget inte väsentligt försämrar kvaliteten på verksamhetens intern-

kontroll och Finansinspektionens möjligheter att övervaka att företaget följer
de regler som gäller för den.

Register

15 §

Finansinspektionen ska föra ett register över företag som har tillstånd

att driva verksamhet enligt denna lag.

Tillsyn

16 §

Finansinspektionen har tillsyn över företag som driver verksamhet en-

ligt denna lag. Tillsynen omfattar att företagets verksamhet drivs enligt

1. denna lag,
2. andra författningar som reglerar verksamheten,
3. företagets bolagsordning eller stadgar, och
4. företagets interna instruktioner som har sin grund i författningar som

reglerar verksamheten.

Finansinspektionens tillsyn omfattar inte konsumentkreditlagen

(2010:1846).

Upplysningar från och undersökningar hos ett företag som driver
verksamhet enligt denna lag

17 §

Ett företag som driver verksamhet enligt denna lag ska lämna Finans-

inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhäng-
ande omständigheter som inspektionen begär.

Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är nödvändigt, ge-

nomföra en undersökning hos ett företag som driver verksamhet enligt denna
lag.

Upplysningar från och undersökningar hos andra företag

18 §

Om ett företag som driver verksamhet enligt denna lag ingår i en kon-

cern, ska de övriga företagen i koncernen lämna Finansinspektionen de upp-
lysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter
som inspektionen behöver för sin tillsyn över företaget.

19 §

Har ett företag fått i uppdrag av ett företag som driver verksamhet en-

ligt denna lag att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner, ska företaget
lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed
sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

Finansinspektionen får genomföra undersökningar hos ett sådant företag,

om det behövs för tillsynen över företaget som driver verksamhet enligt
denna lag.

background image

5

SFS 2014:275

Ingripanden mot företag som driver verksamhet enligt denna lag

20 §

Om ett företag åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag, andra för-

fattningar som reglerar företagets verksamhet, bolagsordning, stadgar eller in-
terna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar verksamhe-
ten, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom viss tid be-

gränsa verksamheten, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för
att komma till rätta med situationen, ett förbud att verkställa beslut eller en
anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska företagets tillstånd återkallas
eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om företaget gör rättelse eller om någon annan myndighet har
vidtagit åtgärder mot företaget och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

21 §

Om någon som ingår i styrelsen i ett företag som driver verksamhet

enligt denna lag, eller är dess verkställande direktör, inte uppfyller de krav
som anges i 6 § 4, ska Finansinspektionen återkalla företagets tillstånd. Det
får dock bara ske om inspektionen först beslutat att påtala att personen ingår i
styrelsen eller är verkställande direktör och om han eller hon, sedan en av in-
spektionen bestämd tid om högst tre månader har gått, fortfarande ingår i sty-
relsen eller är verkställande direktör.

I stället för att återkalla tillståndet, får Finansinspektionen besluta att en

styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det. Inspektio-
nen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess företaget
har utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör.

Det som anges om verkställande direktör i första och andra styckena gäller

också en ställföreträdare eller ersättare för verkställande direktör.

22 §

Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett företag som driver

verksamhet enligt denna lag, om företaget

1. har fått tillståndet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något an-

nat otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från det tillstånd beviljades har börjat driva sådan verk-

samhet som tillståndet avser,

3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verk-

samhet som tillståndet avser,

4. har förklarat sig avstå från tillståndet,
5. har överlåtit hela sin verksamhet, eller
6. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå i

tvångslikvidation.

I fall som avses i första stycket 1�3 får i stället varning meddelas, om det är

tillräckligt.

Om Konsumentverket har fattat beslut enligt 51 § konsumentkreditlagen

(2010:1846) om att förelägga ett företag att upphöra med att lämna krediter
och beslutet har vunnit laga kraft, får Finansinspektionen återkalla tillståndet
för företaget.

23 §

Om tillståndet återkallas, får Finansinspektionen besluta om hur av-

vecklingen av verksamheten enligt denna lag ska ske.

background image

6

SFS 2014:275

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksamhe-

ten.

Ingripande mot den som saknar tillstånd

24 §

Om någon driver verksamhet enligt denna lag utan att vara berättigad

till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksamhe-
ten. Inspektionen får besluta hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Finansinspektionen får förelägga den som driver verksamheten att lämna

de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma
om lagen är tillämplig på en viss verksamhet.

Sanktionsavgift

25 §

Om ett företag som driver verksamhet enligt denna lag har fått anmärk-

ning eller varning enligt 20 §, får Finansinspektionen besluta att företaget ska
betala en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

26 §

Sanktionsavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst

50 miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av företagets om-
sättning det närmast föregående räkenskapsåret.

Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om

uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsätt-
ningen uppskattas.

För ett företag som även driver annan verksamhet än den tillståndspliktiga

enligt denna lag ska omsättningen enligt första stycket avse endast verksam-
heten med konsumentkrediter.

27 §

När sanktionsavgiftens storlek beslutas, ska särskild hänsyn tas till hur

allvarlig den överträdelse är som föranlett anmärkningen eller varningen och
hur länge överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

28 §

Om ett företag inte i tid lämnar de upplysningar som det är skyldigt att

lämna enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 34 § 3, får Finans-
inspektionen besluta att företaget ska betala en förseningsavgift på högst
100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av sanktionsavgift och förseningsavgift

29 §

Sanktionsavgiften eller förseningsavgiften ska betalas till Finans-

inspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har
vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

30 §

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller förseningsavgift

får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har
betalats inom den tid som anges i 29 §.

background image

7

SFS 2014:275

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas i tid, ska Finans-

inspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om
indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.

31 §

En sanktionsavgift eller förseningsavgift faller bort i den utsträckning

verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet att ta ut avgiften
vann laga kraft.

Vite

32 §

Finansinspektionens föreläggande eller förbud enligt denna lag får för-

enas med vite.

Avgifter till Finansinspektionen

33 §

Företag som driver verksamhet enligt denna lag ska bekosta Finans-

inspektionens verksamhet enligt denna lag med årliga avgifter.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och an-

mälningar enligt denna lag.

Bemyndiganden

34 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilket innehåll en ansökan om att få driva verksamhet enligt denna lag

ska ha,

2. hur kravet på sundhet som avses i 12 § kan uppfyllas,
3. vilka upplysningar ett företag som driver verksamhet enligt denna lag

ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 17 och
18 §§, och

4. sådana avgifter som avses i 33 §.

�verklagande

35 §

Finansinspektionens beslut enligt 24 § andra stycket får inte över-

klagas.

Finansinspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i
20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande el-

ler återkallelse ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. En fysisk eller juridisk person som vid tidpunkten för lagens ikraft-

trädande lämnar konsumentkrediter enligt 7 kap. 1 § andra stycket 2 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse såsom annan finansiell verk-
samhet enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt för viss finansiell verk-
samhet, får fortsätta att driva verksamheten enligt äldre bestämmelser till den

background image

8

SFS 2014:275

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1 januari 2015 utan krav på tillstånd eller, om ansökan om tillstånd till
Finansinspektionen har kommit in inom denna tid, till dess att ansökan har
prövats slutligt.

3. Sanktionsavgift enligt 25 § får tas ut endast för överträdelser som har

skett efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.