SFS 2016:426 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter / SFS 2016:426 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
160426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet
med konsumentkrediter;

utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 § lagen (2014:275) om viss verk-

samhet med konsumentkrediter ska ha följande lydelse.

22 §

Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett företag som driver

verksamhet enligt denna lag, om företaget

1. har fått tillståndet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något

annat otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från det tillstånd beviljades har börjat driva sådan verk-

samhet som tillståndet avser,

3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verk-

samhet som tillståndet avser,

4. har förklarat sig avstå från tillståndet,
5. har överlåtit hela sin verksamhet, eller
6. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå i

tvångslikvidation.

I fall som avses i första stycket 1�3 får i stället varning meddelas, om det är

tillräckligt.

Om Konsumentverket har fattat beslut enligt 51 § konsumentkreditlagen

(2010:1846) om att förbjuda ett företag att lämna krediter och beslutet har fått
laga kraft, får Finansinspektionen återkalla tillståndet för företaget.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:85, bet. 2015/16:CU18, rskr. 2015/16:224.

SFS 2016:426

Utkom från trycket
den 31 maj 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.