SFS 2018:854 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter / SFS 2018:854 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
SFS2018-854.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med

konsumentkrediter
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 § lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter ska ha följande lydelse.

35 §2 Finansinspektionens beslut enligt 24 § andra stycket och beslut om

sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2017:659.

SFS 2018:854

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.