SFS 2019:735 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter / SFS 2019:735 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
SFS2019-735.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med

konsumentkrediter

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att det i lagen (2014:275) om viss verk-
samhet med konsumentkrediter ska införas en ny paragraf, 19 a §, och när-
mast före 19 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Samarbete och utbyte av information
19 a §
Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information med

� andra behöriga myndigheter, och
� Europeiska centralbanken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

SFS

2019:735

Publicerad
den

26 november 2019

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med

konsumentkrediter

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att det i lagen (2014:275) om viss verk-
samhet med konsumentkrediter ska införas en ny paragraf, 19 a §, och när-
mast före 19 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Samarbete och utbyte av information
19 a §
Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information med

� andra behöriga myndigheter, och
� Europeiska centralbanken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

SFS

2019:735

Publicerad
den

26 november 2019

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.