SFS 2020:1037 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

SFS2020-1037.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med

konsumentkrediter

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2014:275) om viss verk-
samhet med konsumentkrediter ska ha följande lydelse.

5 §2 Tillstånd enligt denna lag behövs inte för

1. företag som har tillstånd enligt
a) lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
b) lagen (2010:751) om betaltjänster,
c) lagen (2011:755) om elektroniska pengar, eller
d) lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
2. företag som avses i 2 kap. 3 § första stycket 2–6 lagen om bank- och

finansieringsrörelse,

3. statliga och kommunala myndigheter, eller
4. juridiska personer som driver verksamhet med konsumentkrediter i

mindre omfattning utan vinstsyfte.

Undantagen enligt första stycket gäller även för motsvarande utländska

företag och utländska statliga, kommunala och andra offentliga myndig-
heter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för ekonomiska föreningar

som avses i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
(2020:1026) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-
rörelse.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2016:1032.

SFS

2020:1037

Publicerad
den

2 december 2020

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.