SFS 2022:686 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter / SFS 2022:686 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
SFS2022-686.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med

konsumentkrediter

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (2014:275) om viss verk-
samhet med konsumentkrediter ska ha följande lydelse.

7 §2 Vid bedömningen enligt 6 § 3 av om en innehavare är lämplig ska
innehavarens anseende beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl att
anta att

1. innehavaren kommer att motverka att företagets verksamhet drivs på

ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt som avses i 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller

försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av företaget.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.
2 Senaste lydelse 2017:659.

SFS

2022:686

Publicerad
den

8 juni 2022

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.