SFS 2022:1730 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter / SFS 2022:1730 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
SFS2022-1730.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med

konsumentkrediter

Utfärdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 och 22 §§ lagen (2014:275) om
viss verksamhet med konsumentkrediter ska ha följande lydelse.

16 §2 Finansinspektionen har tillsyn över företag som driver verksamhet
enligt denna lag. Tillsynen omfattar att företagets verksamhet drivs enligt

1. denna lag,
2. andra författningar som reglerar verksamheten,
3. företagets bolagsordning eller stadgar, och
4. företagets interna instruktioner som har sin grund i författningar som

reglerar verksamheten.

22 §3 Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett företag som driver
verksamhet enligt denna lag, om företaget

1. har fått tillståndet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något

annat otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från det tillstånd beviljades har börjat driva sådan

verksamhet som tillståndet avser,

3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan

verksamhet som tillståndet avser,

4. har förklarat sig avstå från tillståndet,
5. har överlåtit hela sin verksamhet, eller
6. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå

i tvångslikvidation.

I fall som avses i första stycket 1�3 får i stället varning meddelas, om det

är tillräckligt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ingripanden mot över-

trädelser som har skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:9, bet. 2022/23:FiU18, rskr. 2022/23:48.
2 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.
3 Senaste lydelse 2016:1032. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

SFS

2022:1730

Publicerad
den

13 december 2022

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.